آشنائی با بیمه های حوادث

آشنائی با بیمه های حوادث

بیشتر مردم فشارهای مالی ناشی از وقوع پیشامدهای ناگوار را تجربه کرده اند. برخی فعالیت های مالی و بیمه ای شامل برنامه های جمع آوری و متحد کردن پس اندازها و کمک به مدیریت ریسک افراد، تلاش هائی هستند که به منظور کاهش این فشارها و کمک به امنیت و ثبات اقتصادی مردم و حتی توسعه و بهبود وضعیت آنها انجام شده است. بدون شک، پیامدهای ناشی از تأمین مالی درمان بیماری ها، مرگ و میر سرپرست خانواده و خسارات به اموال و ... نیاز به سطح وسیعی از حمایت ها دارد زیرا خانوار درگیر شده با این مشکلات به سرعت به روطه فقر و تنگدستی سقوط خواهد کرد. در این میان بیمه گران در سرتاسر دنیا فعالیت های بسیاری را به منظور رفع بحران های اقتصادی افراد و کاهش آسیب پذیری آنان انجام داده اند.

انواع بیمه های موجود مرتبط با خانواده را می توان در قالب بیمه نامه های صادره در رشته بیمه های اشخاص در نظر گرفت که ساده ترین تعریف آن عبارتست از:

بیمه اشخاص رشته ای از انواع بیمه است که موضوع آن تأمین بیمه گزار در مقابل نگرانی های مربوط به معیشت او در دوران کهولت یا معیشت خانواده پس از فوت و نیز تأمین هزینه درمان خانواده و خود او است. انواع بیمه های اشخاص عبارتند از:

ـ بیمه های عمر

ـ بیمه های حوادث

ـ بیمه های درمانی

▪ بیمه حوادث

بیمه حوادث می تواند بیمه تبعی بیمه های عمر و تشکیل سرمایه و عمر ساده زمانی باشد، و بیمه گر متعهد می شود به ازاء دریافت حق بیمه مقرر، خطرات ناشی از حوادثی که در مدت اعتبار بیمه نامه برای بیمه شده اتفاق می افتد را تحت پوشش قرار داده و حسب مورد، سرمایه تعهد شده را به بیمه شده با استفاده کننده از سرمایه بیمه که وی تعیین نموده است، پرداخت نماید.
مهمترین عامل در صدور بیمه نامه حوادث، شغل اصلی و مشاغل جنبی و فرعی بیمه شده جهت اکتساب نرخ بیمه است. با توجه به تنوع مشاغل، شرکت های بیمه مشاغل مختلف را در طبقات متعددی تقسیم بندی می نمایند و بدین ترتیب طبقات مختلف شغلی از مشاغل بی خطر و کم خطر شروع و به مشاغل پر خطر منتهی می شود.

بیمه نامه حوادث شخصی از نظر شناسائی شخص بیمه شده به دو نوع با نام و بی نام تقسیم می شود بیمه نامه حادثه شخصی با نام در واقع بیمه نامه ای است که جهت فرد معین و شخصی که مشخصات او در بیمه نامه قید گردد، تنظیم می شود. ولی در بیمه نامه بی نام مانند بیمه نامه سرنشین، که هر فردی که سرنشین وسیله نقلیه (اتومبیل، قطار، هواپیما و ...) باشد و مادامی که سرنشین آن وسیله نقلیه به خصوص است، بیمه شده تلقی می گردد. بیمه نامه شخصی بی نام در بیشتر موارد به صورت گروهی صادر می گردد. مانند بیمه حادثه سرنشین اتوبوس ها، بیمه حادثه جهت بازدیدکنندگان شهربازی و ...

▪ بیمه حوادث انفرادی
در این نوع بیمه شخص می تواند خود را در قبال حوادث ۲۴ ساعته شغلی و غیرشغلی یا خطرات شخصی برای مدت یکسال بیمه نماید. حق بیمه در این بیمه نامه براساس شغل افراد تعیین می گردد و به این منظور گروه های شغلی کم خطر و پر خطر تعریف و تعیین شده اند.

▪ بیمه حوادث گروهی
بیمه حوادث گروهی برای تعداد بیش از ده نفر صادر شده و شرایط آن با توجه به نیاز بیمه گزار تنظیم می گردد که اهم آنان عبارتند از:

بیمه حوادث ۲۴ ساعته، بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه، بیمه حوادث ایام مأموریت، بیمه حوادث ورزشی، بیمه حوادث توریستی و مسافرتی، بیمه حوادث تحصیلی، بیمه حوادث خانواده. در این بیمه نامه کلیه افراد خانواده در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه روز داخل و خارج از کشور بیمه می شوند. خطرات تأمین شده در بیمه حوادث عبارتند از:

- فوت در اثر حادثه، نقص عضو و از کار افتادگی دائم و کامل در اثر حادثه، نقص عضو و از کار افتادگی دائم و جزئی در اثر حادثه، هزینه های پزشکی ناشی از حادثه.

- غرامت روزانه به علت از کار افتادگی موقت در اثر حادثه که خود شامل دو نوع غرامت است:

ـ غرامت روزانه عمومی: عبارت است از مبلغی که در ایام از کار افتادگی موقت بیمه شده به علت تحقق خطر موضوع بیمه و بستری در منزل یا بیمارستان به وی پرداخت می شود و از ششمین روز حادثه شروع و حداکثر به مدت ۱۸۰ روز ادامه خواهد یافت.

ـ غرامت روزانه بیمارستانی: عبارت است از مبلغی که در ایام بستری شدن بیمه شده در بیمارستان به علت از کار افتادگی موقت ناشی از تحقق خطر موضوع بیمه به وی پرداخت می گردد. غرامت روزانه بیمارستانی از چهارمین روز حادثه شروع و حداکثر به مدت ۹۰ روز ادامه خواهد داشت.

 

شرایط عمومی بیمه حوادث