لزوم خرید بیمه نامه اموال برای منزل یا واحد تجاری اداری داخل مجتمع و آپارتمان

سوال مهم : در صورتی که کل ساختمان بیمه نامه آتشسوزی شده آیا باز هم نیازی به خرید بیمه نامه اموال برای منزل یا واحد تجاری اداری داخل مجتمع و آپارتمان

هست ؟

پاسخ: بله، در بیمه نامه هایی که برای مجتمع ها و آپارتمانها صادر میگردد، معمولا فقط ساختمان و مشاعات و با پوششهای محدود تحت پوشش قرار میگیرد و هر شخص میتواند برای اموال متعلق به خود بیمه نامه جدا خریداری نماید.