تعرفه حق بیمه باربری

بیمه مرکزی ایران

مصوبه شورای عالی بیمه

آیین نامه شماره 8

تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربری کالا (تعرفه بیمه باربری )

شورای عالی بیمه در اجرای بند 4 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آیین نامه زیر را که مشتمل بر 14 ماده است در جلسه مورخ 20/6/1352 تصویب نمود:

ماده یک -موسسات بیمه مکلفند بیمه نامه های باربری را براساس مقررات و نرخهای تعیین شده در این آیین نامه صادر نمایند.

ماده دو -حداقل نرخهای حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربری (تعرفه بیمه باربری ) بشرح زیر تعیین میشود:

الف-بیمه باربری باشرایط دابلیو-1به انضمام خطرهای عدم تحویل, دزدی , قلاب زدگی , آبدیدگی , روغن زدگی , شکست و ریزش , خسارات ناشی از کالاهای دیگر بر حسب نوع کالا و رعایت شرایط مقرر در این آیین نامه به شرح جدول انتهای صفحه می باشد.

2.فرانشیز – در کلیه مواردی که در مقابل نرخ حق بیمه در تعرفه فرانشیز معین نشده است , فرانشیز اجباری در صورت وقوع خسارت سه درصد میباشد و در مواردیکه تغییر یا حذف فرانشیز مورد نظر باشد موسسات بیمه موظفند نرخ حق بیمه مربوط را از بیمه مرکزی ایران اخذ و سپس بصدور بیمه نامه اقدام نمایند. منظور از فرانشیز مقداری از خسارت است که در هر صورت بعهده بیمه گذار میباشد.

3 .در مورد کالایی که نرخ حق بیمه آن در این تعرفه معین نشده باشد موسسات بیمه موظفند پس از جلب موافقت بیمه مرکزی ایران درموردنرخ بصدوربیمه نامه مبادرت نمایند.بیمه مرکزی ایران هر سه ماه یک با ر نرخ حق بیمه اینگونه کالاها را برای تصویب به شورای عالی بیمه گزارش خواهد کرد.

4. در صورتیکه خطری در بیمه نامه استثناء شود برای هرگونه تقلیل نرخ موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران باید اخذ شود.

5. در صورتیکه بیمه خطراتی علاوه بر خطرات مذکور در بند الف این ماده مورد نظر باشد نرخ حق بیمه اضافی توسط بیمه مرکزی ایران معین خواهد شد.

ب -بیمه باربری با شرایط اف – پی – ا بانضمام خطر عدم تحویل از هر طریق 8/2 در هزار

ج -بیمه باربری با شرایط اف – پی – افقط از هر طریق 2/4 در هزار

د -بیمه از بین رفتن کلی کالا در یک مرحله و در نتیجه آتش سوزی 2 در هزار

ماده سه - نرخهای مقرر در ماده دو این آیین نامه شامل خطر جنگ نمیباشد , نرخ حق بیمه خطر جنگ باید براساس نرخهای متداول مراجع صالحه بین المللی که توسط بیمه مرکزی ایران ابلاغ میگردد به نرخ حق بیمه مقرر اضافه شود.

ماده چهار- نرخ های مقرر در ماده دو این آیین نامه در مورد حمل کالا با کشتی هایی اعتبار دارد که بیش از 15 سال از تاریخ ساخت آن نگذشته باشد در غیر اینصورت باید نرخ حق بیمه اضافی براساس نرخهای متداول مراجع صالحه بین المللی مربوط به سن کشتی که توسط بیمه مرکزی ایران ابلاغ میگردد به نرخ حق بیمه مقرر اضافه شود.

ماده پنج - نرخ های مقرر در ماده دو این آیین نامه در مورد حمل کالا با کشتی های طبقه بندی شده اعتبار دارد . در غیر اینصورت نرخ حق بیمه اضافی باید براساس نرخهای مراجع صالحه بین المللی که توسط بیمه مرکزی ایران ابلاغ می گردد به نرخ حق بیمه مقرر اضافه شود.

ماده شش – نرخ حق بیمه برای حمل کالا بوسیله بارج (دوبه ) و کشتی های بادبانی و نظایر آن حداقل سی درصد بیشتر از نرخهای مقرر در ماده دو این آیین نامه خواهد بود.

ماده هفت – نرخ حق بیمه برای حمل کالا از هر یک از بنادر و جزایر جنوبی ایران به مقصد یکدیگر و یا در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با کشتی های طبقه بندی شده سی درصد کمتر از نرخهای مقرر در ماده دو این آیین نامه خواهد بود.

ماده هشت – نرخ حق بیمه برای حمل کالا بوسیله هواپیما سی درصد کمتر از نرخهای مقرر در ماده دو این آیین نامه خواهد بود.

ماده نه - قبول بیمه تمام خطر نصب ماشین آلات حمل شده ضمن بیمه نامه باربری آن مجاز نیست و برای خطر نصب ماشین آلات حمل شده باید بیمه نامه جداگانه أی صادر شود.

ماده ده - اعتبار بیمه نامه های صادره براساس نرخهای مذکور د رماده دو این آیین نامه به محض رسیدن کالا به مقصد تعیین شده در بیمه نامه خاتمه می یابد معهذا در صورتیکه کالا به مقصد تعیین شده در بیمه نامه نرسد اعتبار بیمه نامه به ترتیب زیر ادامه خواهد داشت :

الف - در مورد حمل کالا با وسائط نقلیه آبی لغایت 45 روز پس از تخلیه کالا در بندر مقصد .

ب -در مورد حمل کالا با وسائط نقلیه زمینی لغایت 45 روز پس از ورود کالا به مرز .

ج -در مورد حمل کالا با هواپیما لغایت 30 روز پس از رسیدن هواپیما به فرودگاه مقصد.

د - در مورد حمل کالا در داخل کشور لغایت 8 روز پس از رسیدن کالا به انبار موسسه حمل و نقل در مقصد.

ماده یازده – در صورتیکه قبل از انقضای مدتهای بالا کالا به مقصد تعیین شده در بیمه نامه نرسیده باشد می توان با دریافت حق بیمه اضافی به میزان ده درصد نرخ مربوط برای هر پانزده روز یا کسر پانزده روز اعتبار بیمه نامه را تمدید نمود.

ماده دوازده– موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه باربری با نرخی کمتر از نرخهای مقرر و با مدتی بیشتر ازمدتهای مقرر در این آیین نامه نیستند مگر در موارد استثنایی و با جلب موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران .

ماده سیزده – در مورد کالایی که بدون افتتاح اعتبار اسنادی در بانکهای ایران به کشور وارد میشوند موسسات بیمه می توانند در هر مورد با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران بیمه نامه براساس نرخهای کمتری صادر نمایند .

ماده چهارده – مقررات این آیین نامه از تاریخ اول دی ماه 1352 قابل اجرا است .

 

 

 

تعیین میزان حق بیمه مربوط به بیمه مستقیم باربری کالا (تعرفه بیمه باربری )

آیین نامه شماره 8

مقررات مکمل آیین نامه شماره 8(تعیین نرخ حق بیمه مستقیم تعدادی از کالاهائی که نرخ آنها قبلا مشخص نشده است .)

آیین نامه شماره 1/8

مقررات مکمل آیین نامه شماره 8(تعیین نرخ حق بیمه مستقیم تعدادی از کالاهائی که نرخ آنها قبلا مشخص نشده است .)

آیین نامه شماره 2/8

مقررات مکمل آیین نامه شماره 8(تعیین نرخ حق بیمه مستقیم تعدادی از کالاهائی که نرخ آنها قبلا مشخص نشده است .)

آیین نامه شماره 3/8

مقررات مکمل آیین نامه شماره 8(تعیین نرخ حق بیمه مستقیم تعدادی از کالاهائی که نرخ آنها قبلا مشخص نشده است .)

آیین نامه شماره 4/8

مقررات مکمل آیین نامه شماره 8(تعیین نرخ حق بیمه مستقیم تعدادی از کالاهائی که نرخ آنها قبلا مشخص نشده است .)

آیین نامه شماره 5/8

مقررات مکمل آیین نامه شماره 8(تعیین نرخ حق بیمه مستقیم تعدادی از کالاهائی که نرخ آنها قبلا مشخص نشده است .)

آیین نامه شماره 6/8

مقررات مکمل آیین نامه شماره 8(تعیین نرخ حق بیمه مستقیم تعدادی از کالاهائی که نرخ آنها قبلا مشخص نشده است .)

آیین نامه شماره 7/8

مقررات مکمل آیین نامه شماره 8(تعیین نرخ حق بیمه مستقیم تعدادی از کالاهائی که نرخ آنها قبلا مشخص نشده است .)

آیین نامه شماره 8/8

مقررات مکمل آیین نامه شماره 8(تعیین نرخ حق بیمه مستقیم تعدادی از کالاهائی که نرخ آنها قبلا مشخص نشده است .)

آیین نامه شماره 9/8

مقررات مکمل آیین نامه شماره 8(تعیین نرخ حق بیمه مستقیم تعدادی از کالاهائی که نرخ آنها قبلا مشخص نشده است .)

آیین نامه شماره10/8

مقررات مکمل آیین نامه شماره 8(تعیین نرخ حق بیمه مستقیم تعدادی از کالاهائی که نرخ آنها قبلا مشخص نشده است .)

آیین نامه شماره11/8

 

 

جدول تعرفه باربری

 

 

نرخ به درصد

نوع کالا

6

نرخها – آئینه جام با فرانشیز درصد5

3

آئینه (سایر انواع ) با فرانشیز درصد5

2/1

آجر نسوز

4/1

آسانسور

7/1

آگوستیک تایل

5/1

آلومینیوم بطور ورق

2

آهن گالوانیزه و روغن

3/1

ابزار

2/1

اتومبیل باری ( درصندوق یا بدون صندوق با فرانشیز000ر5 ریال هر دستگاه )

7/1

اتومبیل سواری , وانت با فرانشیز 5/1 درصد

5/2

اثاثیه و لوازم شخصی

5/1

اجاق گازی ,نفتی با خراشیدگی و فرورفتگی

2/1

ادویه جات

5/2

اشیاء چدنی

3/1

اطو برقی

2/1

الکترود

3

ایرانیت

1

بادام

3/1

بادبزن برقی

2/1

باطری رادیو و چراغ قوه

1/1

برنج خوراکی با فرانشیز 1 درصد کل محموله تا بندر مقصد

5/1

برنج فلز بطور ورق

4

بلور آلات با فرانشیز 5 درصد

4/1

پارچه های ابریشمی

4/1

پارچه های پشمی

5/1

پارچه های مشمعی , پلاستیکی , مومی و انواع آن

2/1

پارچه های نخی

4/1

پالتو , بارانی

1

پشم

2/1

پشم شیشه أی

1/1

پمپ های آب و انواع آن

9/0

پنبه در عدل با خسارت محلی

1

پنبه مصنوعی و الیاف مصنوعی

5/1

پنیر

5/1

پودر در بشکه (مواد شیمیایی خشک )

8/1

پودر در کیسه (مواد شیمیایی خشک )

6/1

پوست

1/1

پیچ و مهره

5/1

پیله ابریشم

5/1

پیه و چربیهای صنعتی

6/1

تخته سه لایی با شکست

3/1

ترازوی معمولی

7/0

تراکتور و ادوات کشاورزی و کمباین و ماشین آلات راه سازی و ماشین آلات ساختمانی با فرانشیز 000ر5 ریال هر دستگاه

3/1

ترانسفورماتور

5/1

تفنگ و فشنگ

7/1

تلویزیون و قطعات منفصله آن

2/1

تنباکو

2/1

توتون

3/1

جاروی برقی

9/.

چای

5/1

چرخ خیاطی

5/1

چوب پنبه

5/3

چینی آلات

1/1

حبوبات با فرانشیز 1 درصد کل محموله در صورتیکه فله باشد تا بندر مقصد

2

حلب بطور ورق

6/1

خرازیجات (دکمه , روبان , کلاه , زیرپوش و نظائر آنها)

2/1

خشکبار و انواع آن (غیر از بادام )

3/1

خوراک دام از هر نوع

2

دارو (مایع در شیشه )

5/1

دارو (انواع دیگر آن )

2/1

دوچرخه با فرورفتگی

5/1

دیگ بخار چدنی (برای شوفاژ

1

دیگ بخار فولادی

1

ذرت با فرانشیز 1 درصد کل محموله درصورتی که فله باشد تا بندر مقصد

7/1

رادیو و قطعات منفصله

5/1

ریش تراش برقی

5/2

روده

7/1

روده مصنوعی

7/1

روغن ترمز و موتور در قوطی

3/1

روغن خوراکی جامد در قوطی

7/1

روغن خوراکی مایع در قوطی یا شیشه

2

روغن موتور در بشکه

2

روکش چوب بصورت ورقه

5/1

روی بصورت ورق

2

سالامبور

7/1

سلولوید

7/1

سنگ سمباده و دیسکهای سنگ بری

5/1

سیمان در بشکه آهنی و چوبی

5/2

سیمان در پاکت با فرانشیز 5 درصد

2/1

شکر

5/1

شیر کندانسه و شیر خشک

6

شیشه اتومبیل با فرانشیز 5/1 درصد

6

شیشه جام با فرانشیز 5/1 درصد

2

شیشه مسلح

8/1

صفحه گرامافون

7/1

ضبط صوت و قطعات منفصله

1

طلا (سکه و شمش ) با بارنامه تضمینی

4/1

ظرف شویی با خراشیدگی و فرورفتگی

1

غلات با فرانشیز 1 درصد کل محموله بصورت فله تا بندر مقصد

2

فرش

7/1

فلاسک

2

فورمیکا بصورت ورقه

7/1

فیبر بصورت ورقه

7/1

فیلم (عکاسی , طبی , سینمایی) و انواع آن

3

قرمز دانه

7/.

قطعات منفصله اتومبیل از هر قبیل برای مونتاژ (C.K.D)

1

قطعات موتور سیکلت برای مونتاژ (C.K.D)

1

قطعات دوچرخه برای مونتا

2/1

قفل

2/1

قند

1

کابل و انواع آن

2/1

کاربن بلاک

7/1

کاغذ

3/1

کاغذ سمباده

5/1

کاکائو

2/1

کاموا

9/.

کتاب

2/1

کتیرا

1

کپسول اکسیژن خالی

2/1

کرک

5/1

کره

3/1

کلید و پریز

3/1

کمپرسور یخچال

2/1

کنتور آب

7/1

کنتور برق

5/1

کنسرو

2/1

کود شیمیایی در کیسه

5/1

کولر

1/1

کیسه سیمان

1

کیسه , گونی , چتایی و نخ گونی

7/1

گرامافون و قطعات منفصله

2/1

گردو

7/1

گریس

7/1

گلوکز مایع

8/1

گوشت منجمد

2/1

لاستیک رویی و تویی دوچرخه و موتور سیکلت

8/.

لاسیتک دویی و تویی وسائط نقلیه موتوری از هر قبیل به استثنای دوچرخه و موتور سیکلت

5/.

لاستیک طبیعی کائوچو

8/.

لاستیک مصنوعی

7/1

لامپ الکتریکی

7/1

لامپ تصویر تلویزیون

2/2

لامپ فلورسنت

4/1

لباسشویی با خراشیدگی و فرو رفتگی

2/1

لوازم آتش نشانی

2

لوازم آرایش و شیشه های خالی مربوط به آن

4

لوازم آزمایشگاه (لوله های آزمایشی , وقوع , انبیق , شیشه و نظائرآن)

4/1

لوازم الکترونیکی

3/1

لوازم الکتریکی خانگی

2/1

لوازم بخاری

3

لوازم بهداشتی ساختمان با فرانشیز 5 درصد

5/1

لوازم تحریر

5/1

لوازم تهویه مرکزی

2/1

لوازم درو پنجره

4/1

لوازم سفره (قاشق , چنگال , کارد و غیره )

9/1

لوازم لابراتوار (عکاسی, جراحی , سینمایی , غیر از لوازم الکتریکی

2/1

لوازم لوله کشی ( سه راه , زانو , شیر و غیره )

2/1

لوازم نجاری (یراق جات )

4/1

لوازم یدکی کلیه وسائط نقلیه موتوری زمینی

1

لوازم یدکی ماشین آلات صنعتی نوع الف

2/1

لوازم یدکی ماشین آلات صنعتی نوع ب

4/1

لوازم یدکی ماشین آلات صنعتی نوع ج

4/1

لوازم یدکی کلیه وسائط نقلیه هوایی

5/2

لوستر با فرانشیز 5 درصد

7/0

ماشین آلات کشاورزی و ساختمان و راه سازی با فرانشیز 000ر5 ریال هر دستگاه

 

 

ماشین آلات صنعتی :

نوع الف : اتومبیل – پروفیل سازی – تراکتور سازی – چدن ریزی – ذوب فلزات – سیمان – فیبرسازی – قندسازی – کابلسازی -کاغذ سازی – ماشین سازی – مفتول سازی-مقواسازی 7/0 درصد

نوع ب :آسانسور سازی – باطری سازی – برنج کوبی – بیسکویت سازی - ریسندگی و بافندگی (از هر قبیل )– چینی سازی ( بهداشتی و غیر آن ) – روغن کشی – شیرینی پزی – صابون پزی – قوطی سازی- کارتن سازی–کفش سازی–کنتور سازی– لاستیک سازی ماشین آلات کارخانه - چای 9/0 درصد

نوع ج :

نرخ به درصد

نوع کالا

4/1

ماشین آلات الکترونیکی

4/1

ماشین های تحریر و حساب

5/1

مس بصورت ورق

3

مشروبات در شیشه و بشکه

2/1

مشعل

4/1

مفتول

5/1

مقره

7/1

مقوا با پارگی

2/1

مو

1

مواد اولیه لاستیک سازی (بجز کاربن بلاک )

7/1

مواد پلاستیکی در کیسه

3/1

مواد خوراکی در قوطی

2/2

مواد شیمیایی بدون خطر مایع در بشکه های آهنی 50 الی 100 کیلویی

5/2

مواد شیمیایی خطرناک

4/1

موتورسیکلت با فرورفتگی

3/1

مو خشک کن (سشوار)

2/1

میخ و نعلچه

7/1

میکا بصورت ورقه

1

نخ

5/1

نسکافه

1

نقره (سکه و شمش ) با بارنامه تضمینی

6/1

نورافکن

5/1

ورشو بصورت ورق

4/1

یخچال برقی و نفتی با خراشیدگی وفرورفتگی