شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای كارفرما در قبال كاركنان

شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای كارفرما در قبال كاركنان

  تصویب كننده: شورای عالی بیمه تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۱۱/۰۳

 

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۱ «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای كارفرما در قبال كاركنان» را مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول- كلیات

 • ماده ۱- اساس بیمه نامه: این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط و پیشنهاد كتبی بیمه گزار (كه جزء لاینفك این بیمه نامه می باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گزار كه مورد قبول بیمه گر نبوده و همزمان با صدور بیمه نامه یا قبل از آن كتباً به بیمه گزار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.
 • ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات:اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به كار رفته است:
  1. بیمه گر: مؤسسه بیمه ا ی است كه دارای پروانه فعالیت از بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.
  2. حق بیمه: وجهی كه بیمه­ گزار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه­گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه­نامه می­پردازد.
  3. بیمه گزار: هر شخص حقیقی یا حقوقی كه قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد می كند و متعهد به پرداخت حق بیمه می باشد.
  4. كاركنان: افرادی كه در ازای انجام كار موضوع بیمه از بیمه گزار حق العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است.
   تبصره- در صورتیكه بیمه گزار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شركت نیز می توانند جزء كاركنان تحت پوشش بیمه نامه باشند.
  5. زیاندیده/گان: كاركنانی كه در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص عضو (كلی یا جزئی) و یا فوت گردیده اند .
  6. كار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی كه بر حسب ارجاع كارفرما، كاركنان موظف به انجام آن هستند.
  7. حادثه موضوع بیمه: رویدادی است كه حین و به مناسبت انجام كار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص عضو، ازكارافتادگی یا فوت كاركنان گردد و بیمه گزار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.
   تبصره- كلیه حوادثی كه در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن در محدوده مكانی موضوع بیمه برای كاركنان اتفاق می افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می گردد.
  8. محدوده مكانی موضوع بیمه: محدوده ای است كه كاركنان حسب درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كنند و و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه نامه مشخص می گردد.
  9. نقص عضو: قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار عضوی از اعضای بدن كه ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
  10. غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است كه بیمه گر متعهد می گردد در صورت بروز صدمات جسمی یا فوت كاركنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.
  11. موضوع بیمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گزار در قبال پرداخت هزینه های پزشكی و غرامت صدمه جسمی، نقص عضو و فوت كاركنان بیمه گزار ناشی از حادثه موضوع بیمه.
 • ماده ۳- مدت بیمه نامه: شروع و انقضای مدت بیمه نامه به ترتیبی خواهد بود كه در شرایط خصوصی بیمه نامه مشخص می گردد.
فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه گزار

 • ماده ۴- بیمه گزار مكلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قرار دهد. اگر بیمه گزار در پاسخ به پرسش های بیمه گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمه نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. به علاوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه گزار به وی مسترد نخواهد شد بلكه بیمه گر می تواند اقساط حق بیمه را كه تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گزار مطالبه نماید.
 • ماده ۵- هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در كیفیت و وضعیت كار موضوع بیمه بوجود آید كه موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در محدوده مكانی موضوع بیمه و یا كاركنان به وجود آید ولو آنكه منجر به تشدید خطر نشود بیمه گزار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گزار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام كند. در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه گزار بیمه نامه را فسخ نماید. هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود كه خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه گر می تواند خسارت را به نسبت حق بیمه تعیین شده به حق بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.
 • ماده ۶- بیمه گزار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.
 • ماده ۷- بیمه گزار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین دریافت هر نوع ادعا و یا مطالبه كاركنان علیه خود كه به این بیمه نامه مربوط می شود (اعم از كتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد:
  1. حداكثر ظرف پنج روز كاری به یكی از شعب بیمه گر مراجعه و با تكمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعلام نماید و یا مراتب را ظرف مدت مذكور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه گر برساند.
  2. خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه كننده دعوا و عنوانی كه به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نكات دیگر مربوط به موضوع را كه بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركی را كه در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع كمك نماید.
  3. برای بازدید از محل حادثه و انجام امور كارشناسی همكاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.
 • ماده ۸- بیمه گر قائم مقام بیمه گزار با حق واگزاری به غیر، در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محسوب می شود كه بتواند پرونده های مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب نماید. بیمه گزار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد كه به حقوق بیمه گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه نامه بیمه گزار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت.
 • ماده ۹- چنانچه بیمه گزار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهواً وظایف مندرج در این بیمه نامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمه گر و یا مانع تشخیص علت یا ماهیت حادثه شود بیمه گر می تواند به نسبت تأثیر قصور بیمه گزار از میزان خسارت قابل پرداخت بكاهد. حكم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود.
 • ماده ۱۰- بیمه گزار موظف است تعداد واقعی كاركنان را به بیمه گر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد كه آخرین تعداد اظهارشده كاركنان كمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعی كاهش می یابد. در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بیمه گزار خواهد بود.
 • ماده ۱۱- بیمه نامه با تقاضای بیمه گزار و قبول بیمه گر صادر می شود ولی شروع پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است كه در بیمه نامه پیش بینی شده است. چنانچه پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گزار هر یك از اقساط موعدرسیده را به هر دلیل پرداخت نكند بیمه گر می تواند بیمه نامه را با رعایت ماده ۲۳ این آیین نامه فسخ نماید. چنانچه بیمه گر بیمه نامه را فسخ نكرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه ای كه تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می شد پرداخت خواهد شد مگر آنكه در شرایط خصوصی بیمه نامه ضوابط دیگری درج شده باشد.
 • ماده ۱۲- نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گزار همان است كه در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه نامه درج گردیده است. بیمه گزار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت كتبی به اطلاع بیمه گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گزار معتبر شناخته می شود.
 • ماده ۱۳- هرگاه مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی با موافقت هایی كه بین طرفین به عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بیمه گزار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت بیمه نامه یا الحاقیه بطور كتبی تقاضای اصلاح نماید وگرنه اوراق مذكور قطعی تلقی خواهد شد.
فصل سوم- وظایف و تعهدات بیمه گر

 • ماده ۱۴- پوشش های اصلی:موارد زیر با صدور بیمه نامه در تعهد بیمه گر خواهد بود:
  1. غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از كلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداكثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه.
  2. هزینه های پزشكی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشك معتمد و حداكثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه.

  تبصره- غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه گر و بیمه گزار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمه گزار در مراجع قضائی تعیین می شود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزانترین دیه رایج روز محاسبه می شود. در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه بیشتر نخواهد بود.
 • ماده ۱۵- پوشش های اضافی:پوشش های اضافی با درخواست بیمه گزار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بیمه اضافی بر اساس شرایط اختصاصی بیمه نامه می تواند تحت پوشش قرار گیرد.
 • ماده ۱۶- درمواردی كه پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موكول به ارائه رأی دادگاه شده است، حسب مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مكلفند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأی ابلاغی با مدارك لازم برای دریافت خسارت به بیمه گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند. بیمه گر مكلف است به محض وصول درخواست، آن را ثبت و ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا كامل بودن مدارك را درحضور متقاضی بررسی كند. چنانچه مدارك در زمان تقاضا كامل باشد بیمه گر موظف است حداكثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید و چنانچه مدارك تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضوراً و به صورت كتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداكثر ظرف یك هفته اقدام كند.
  تبصره- عدم مراجعه اشخاص مذكور ظرف مهلت مقرر ویا تاخیر در تكمیل مدارك موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد بود.
 • ماده ۱۷- بیمه گر خسارت موضوع این بیمه نامه را با اطلاع بیمه گزار به زیاندیده یا ذینفع بیمه نامه پرداخت خواهد كرد و به محض پرداخت خسارت، در مقابل بیمه گزار و شخص یا اشخاص زیان دیده بری الذمه می گردد. سایر هزینه های تحت پوشش، حسب مورد به بیمه گزار یا زیان دیده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تكمیل مدارك لازم، بیمه گر در پرداخت خسارت تأخیر كند افزایش خسارت ناشی از افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمه گر خواهد بود.
 • ماده ۱۸- در صورتی كه مسئولیت بیمه گزار همزمان تحت پوشش سایر بیمه گران باشد بیمه گر موظف است بر مبنای این بیمه نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه گران به آنها مراجعه نماید.
 • ماده ۱۹- در مواردی كه مسئولیت بیمه گزار با توجه به اسناد و مدارك ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد می تواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی ذی صلاح، در صورت توافق با بیمه گزار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، خسارت و یا غرامت مربوط را پرداخت كند. در این صورت بیمه گر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.
 • ماده ۲۰- در صورت صدور رای قطعی مبنی بر مسئولیت كارفرما، مؤسسه بیمه مكلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه بر اساس مفاد رای صادره خواهد بود.
فصل چهارم- خسارت های خارج از تعهد بیمه گر

 • ماده ۲۱- خسارت های خارج از تعهد بیمه گر: خسارت های زیرتحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنكه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:
  1. كلیه امراضی كه شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگردر مواردی كه بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمه گزار مسئول شناخته شده باشد.
  2. خسارتهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری.
  3. خسارتهای مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیواكتیو.
  4. حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی كار.
 • ماده ۲۲- خسارت های غیرقابل جبران: در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:
  1. خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمه گزار و كاركنان وی در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بیمه نامه.
  2. حوادث ناشی از درگیری و نزاع.
  3. حوادث ناشی از مصرف مسكرات، موادمخدر یا روان گردان توسط كاركنان.
  4. محكومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.
  5. غرامت و خسارت وارده به كاركنانی كه سن آنها كمتر از پانزده سال تمام باشد.
  6. غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر كار از مراجع ذی صلاح.
  7. خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای.
  8. كلیه حوادثی كه طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گزار مسئول آن شناخته نمی شود.
فصل پنجم- سایر موارد
 

مدت اعتبار
حق بیمه بر مبنای حق بیمه یكساله
تا ۵ روز ۵ درصد حق بیمه سالانه
از ۶ روز تا ۱۵ روز ۱۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۶ روز تا ۳۰ روز ۲۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۳۱ روز تا ۶۰ روز ۳۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۶۱ روز تا ۹۰ روز ۴۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز ۵۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز ۶۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز ۷۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز ۸۵ درصد حق بیمه سالانه
از ۲۷۰ روز به بالا ۱۰۰ درصد حق بیمه سالانه

 • ماده ۲۳- نحوه فسخ بیمه نامه: در موارد زیر هر یك از طرفین بیمه نامه می تواند با اخطار كتبی ۲۰ روزه بیمه نامه را فسخ نماید:
  1. موارد فسخ از سوی بیمه گر:
   - عدم پرداخت حق بیمه در سررسیدهای مندرج در اعلامیه های بدهكار صادره.
   - تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوط.
   - فوت بیمه گزار و عدم انجام وظایف بیمه گزار توسط ورثه یا منتقل الیه.
  2. موارد فسخ از سوی بیمه گزار:
   - درصورتی كه خطر، برطرف شده یا كاهش یابد و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
   - متوقف شدن فعالیت بیمه گر به هر دلیل.
   - عدم تمایل بیمه گزار به ادامه پوشش.
 • ماده ۲۴- در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدتی كه باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گزار برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه كوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:

 • ماده ۲۵- مرور زمان: تعهدات بیمه گر منحصر به مسئولیت بیمه گزار برای حوادثی است كه در مدت اعتبار بیمه نامه رخ دهد و ادعای خسارت حداكثر ظرف دو سال پس از انقضای بیمه نامه به بیمه گر اعلام شود. هرگونه اقدام بیمه گزار یا كاركنان وی به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.
 • ماده ۲۶- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای این بیمه نامه، در صورتی كه از طریق مذاكره حل وفصل نشود به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و رأی داور مزبور قطعی و برای طرفین لازم الاتباع است . در صورتی كه طرفین در مورد انتخاب داور مرضی الطرفین به توافق نرسند موضوع به هیأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
  1. هر یك از طرفین یك نفر داور اختصاصی تعیین و به طرف دیگر معرفی می نماید.
  2. داوران اختصاصی قبل از بحث درباره موضوع مورد اختلاف به اتفاق، داور دیگری را به عنوان سرداور انتخاب خواهند نمود.
  3. رأی هیأت داوری با اكثریت آرا، معتبر و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.
  4. در صورتی كه هر یك از طرفین تا ۳۰ روز بعد از انتخاب و معرفی داور طرف مقابل ، داور اختصاصی خود را تعیین نكند و یا داوران اختصاصی تا ۳۰ روز در مورد تعیین سرداور به توافق نرسند هر یك از طرفین می توانند حسب مورد از دادگاه ذی صلاح درخواست تعیین داور یا سرداور بنماید.
 • ماده ۲۷- موارد پیش بینی نشده: در مواردی كه در این بیمه نامه ذكر نشده است بر اساس قانون بیمه، عرف بیمه و سایر قوانین جاری كشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد.