شرایط مخصوص بیمه سیل، طغیان آب رودخانه و دریا

شرایط مخصوص بیمه سیل، طغیان آب رودخانه و دریا

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی بدین وسیله موافقت می گردد خسارات وارده به اموال بیمه شده در اثر طغیان رودخانه و جاری شدن سیل ناشی از ریزش باران و یا شکسته شدن سد، مشروط بر این که در هر یک از موارد، آب از بستر طبیعی خود خارج شود تحت پوشش بیمه ای قرار گیرد.

استثنائات:
زیان و خسارت وارده به حصارهای اطراف محوطه درب های ورودی
هزینه های تخلیه یا تعمیر آبروها و یا لوله های آب، خواه بر اثر سیل ایجاد شده باشد و خواه بر اثر عوامل دیگر.
خسارات ناشی از سیل های زیرزمینی و جزر و مد.
خسارات ناشی از پیشروی آب دریا مگر این که آب دریا در اثر طوفان از بستر متعارف خارج و موجب انهدام و ویرانی شود.
زیان و خسارات ناشی از رانش و یا لغزیدن طبقات زمین.
هزینه جبران خسارات ناشی از یخ زدگی لوله و آبروها.
خسارات وارده به اماکن ناشی از نشست بر اثر بارش شدید باران.
فرانشیر: سهم بیمه گذار از مبلغ خسارت 10 درصد می باشد که برای واحدهای مسکونی وغیر صنعتی حداقل 000/ 100 ریال و برای واحدهای صنعتی حداقل 000/000/ 1 ریال تعیین می گردد.