شرایط مخصوص بیمه سقوط هواپیما و بالگرد و یا قطعات منفصله از آنها

شرایط مخصوص بیمه سقوط هواپیما و بالگرد و یا قطعات منفصله از آنها

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی بدینوسیله موافقت می گردد که خسارات ناشی از سقوط هواپیما، بالگرد یا امثال آن و اجسام ساقط شده از آنها طبق شرایط زیر تحت پوشش بیمه نامه فوق الذکر باشد.

 • تعهدات بیمه گر
  حداکثر تعهد بیمه گر نسبت به خسارت وارده به هر یک از بندهای مورد بیمه مندرج در جدول بیمه نامه آتش سوزی، معادل مبلغ مندرج در آن بند و جمع کل سرمایه مورد بیمه بر اساس شرایط بیمه نامه فوق الذکر و الحاقی های صادره می باشد.
 • استثنائات
  1. خسارات ناشی از فرود هواپیما که اجازه آن از طرف بیمه گذار صادر شده باشد مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.
  2. خسارات ناشی از جنگ و هرگونه عملیات خرابکارانه، خصمانه و هواپیما ربایی.
  3. خسارات ناشی از بمب و یا هر نوع مواد منفجره ساقط شده از اشیاء پرنده.
 • فرانشیز
  در هر حادثه معادل 15٪ مبلغ خسارت، حداقل 000/500 ریال به عنوان فرانشیز از مبلغ خسارت کسر خواهد شد.