شرایط مخصوص بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب

شرایط مخصوص بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب

بر اساس درخواست بیمه گذار و با توجه به ماده 13 شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و با در نظر گرفتن مقررات واستثنائات ذیل، این بیمه نامه خسارت مستقیم وارد به اموال مورد بیمه و اشیاء تحت مالکیت یا اموال در تصرف قانونی همسایگان را که ناشی از آتش سوزی، انفجار، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب باشد، با توجه به شرایط ذیل جبران می نماید:

 1. دامنه پوشش بیمه ای:
  به موجب این بیمه نامه خسارات وارده به اماکن مجاور (همسایگان) محل مورد بیمه اموال مستقر در آنها که از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله آب و فاضلاب ناشی شده باشد، تامین می گردد.
 2. حدود تعهدات:
  • الف) واحدهای مسکونی و غیر صنعتی:
   تعهد بیمه گر معادل 50٪ از سرمایه بیمه شده یا حداکثر مبلغ 000 000 500 ریال هرکدام که کمتر باشد.
  • ب) واحدهای صنعتی:
   تعهد بیمه گر معادل 50٪ از سرمایه بیمه شده یا حداکثر مبلغ 000 000 000 1 ریال هرکدام کمتر باشد.
 3. قبول تعهد:
  بیمه گذار مجاز نیست بدون موافقیت بیمه گر در مورد مسئولیت هایی که طبق این بیمه نامه مورد تامین میباشد تعهدی در قبال مدعی به عهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد یا در خصوص میزان تعهد بیمه نامه توافق نماید.
 4. تعهدات بیمه گر:
  1. میزان خسارت وارد به همسایگان بر اساس نظر کارشناس بیمه گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید.
  2. جبران هزینه ناشی از اقدام های لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد حداکثر تا 20 درصد مبلغ تعهد مندرج دربیمه نامه می باشد ودر هر صورت تعهد بیمه گر از مبلغ بیمه شده بیشتر نخواهد بود در غیر این صورت بیمه گر مجاز است از پرداخت قسمتی یا تمامی خسارت خودداری نماید.
 5. پرداخت خسارت:
  خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار مستقیماً از طرف بیمه گر به زیان دیده پرداخت خواهد شد و میزان خسارت پرداختی از سرمایه بیمه نامه کسر می گردد.
 6. فرانشیز:
  • واحدهای مسکونی و غیر صنعتی:
   از هر خسارت مورد تعهد 10% مبلغ خسارت یا حداقل 1.000.000 ریال به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود که از مبلغ مورد تعهد بیمه گرکسر خواهد شد.
  • واحدهای صنعتی:
   از هر خسارت مورد تعهد 10% مبلغ خسارت یا حداقل 5.000.000 ریال به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود که از مبلغ مورد تعهد بیمه گرکسر خواهد شد.
 7. استثنائات بیمه نامه:
  • الف) خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث موجود در مل مورد بیمه و نزد بیمه گذار، مگر آن که خلاف آن به صراحت در بیمه نامه شرط شده باشد.
  • ب) خسارت های ناشی از عمد و یا تقلب بیمه گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.

«سایر شروط و مقررات تابع شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی می باشد».