تعرفه حق بیمه درمان تکمیلی

حق بیمه درمان تکمیلی گروهی سال 1391

حق بیمه درمان تکمیلی

توضیحات جدول

کد

الف)حداکثر سقف تعهدات سالانه بابت جبران هزینه های بستری و جراحی دربیمارستان و مراکز جراحی محدودDAYE CARE(بابیشتر از 6 ساعت بستری) ، آنژیوگرافی قلب وانواع سنگ شکن برای هر نفردرسال

حق

بیمه ماهانه

هر

نفر

ب)افزایش سقف تعهدات سالانه برای اعمال جراحی مغز و اعصاب (باستثناء دیسک ستون فقرات ) قلب پیوند کبد - ریه و پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد ردیف الف برای هر نفر در سا ل

حق

بیمه ماهانه

هر

نفر

ج ) حداکثر سقف تعهدات زایمان اعم از طبیعی و سزارین

حق بیمه ماهانه هر

نفر

د) حداکثر سقف هزینه های پاراکلینیکی شامل سونوگرافی ماموگرافی رادیوتراپی انواع اسکن انواع سی تی اسکن انواع آندوسکوپی –MRI–اکو کاردیوگرافی برای هر نفر در سال

حق بیمه ماهانه هر

نفر

هـ) حداکثر سقف هزینه های مربوط به تست ورزش نوار عضله نوار عصب نوار مغز آنژیوگرافی چشم برای هر نفر در سال

حق

بیمه

ماهانه

هر

نفر

و) حداکثر سقف هزینه جراحی های مجاز سرپای شامل : شکستگیها گچ گیری ختنه - بخیه کرایوتراپی اکسیزیون لیپومتخلیه کیست و لیزر درمانی برای هرنفر درسال

حق بیمه ماهانه هر

نفر

ز )حداکثر سقف هزینه رفع عیوب انکساری چشم (با نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر) برای دو چشم

 

(هر چشم 000ر500ر2)

حق

بیمه

ماهانه

هر

نفر

جمع کل حق بیمه ماهانه

هر نفرتا سن 60 سال تمام

 

 

 

توضیحات :

1-حداکثر تعهد سالانه برای جبران هزینه های آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی که نهایتا" منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد در داخل شهر 000ر300 ریال و بین شهری 000ر600 ریال میباشد و از محل تعهدات بند الف و در تمامی موارد یکسان می باشد.

2--حداقل اضافه نرخ برای افراد بالای 60 سال تا 70 سال تمام 50 درصد و برای افراد بیشتر از 70 سال تمام 100 درصد حق بیمه اضافی می باشد.

3-تعمیم پوشش بیمه ای جهت خطرات طبیعی (باستثناء زلزله ) با حق بیمه اضافی به میزان 5 درصد حق بیمه پوششهای اخذ شده مجاز است .

4-دوره انتظار زایمان بمدت 6 ماه میباشد .(چنانچه بیمه شدگان ، دوره انتظار را در سال بیمه ای بلافصل نزد هر شرکت بیمه سپری نموده باشند مشمول این دوره نمی گردند. بنابراین در قراردادهای تمدیدی صرفا بیمه شدگان جدید مشمول دوره انتظار زایمان خواهند شد) .

5- حداقل فرانشیز بابت سهم بیمه گر اول برای کلیه تعهدات 40 درصد می باشد . چنانچه بیمه گذار تمایل به کاهش فرانشیز برای موضوع بندهای "الف – ب – ج " باشد با دریافت حق بیمه اضافی به شرح جدول ذیل اقدام گردد .(امکان کاهش فرانشیز برای سایر تعهدات وجود ندارد)

تقلیل فرانشیز از 40 درصد به :

10درصد

15درصد

20درصد

25درصد

30 درصد

35 درصد

با حق بیمه اضافی بابت تعهدات بندهای الف – ب - ج

40 درصد

35 درصد

30 درصد

25 درصد

20 درصد

15درصد

 

 

6- حداقل تعداد بیمه شدگان در این بیمه 50 نفر (پرسنل به همراه اعضای خانواده ) می باشد ، پوشش بیمه ای برای گروههای با تعداد 50 الی 100 نفر حداکثر تا ردیف 5 جدول فوق مجاز میباشد لذا در صورت درخواست تعهدات بالاتر ضمن اعلام سایر پرتفوی بیمه ای بیمه گزار تاییدیه این مدیریت الزامی می باشد همچنین برای گروههای با تعداد کمتر از 50 نفر ، موضوع به همراه کلیه پرتفوی بیمه ای بیمه گذار به این مدیریت اعلام گردد .

8- ارائه پوشش درمان به صندوقها و سازمانهای بازنشستگی با دریافت حداقل 100 درصد حق بیمه اضافی مجاز میباشد.

9--تعهدات موضوع ستونهای" ج -د ه و ز " بصورت مستقل در نظر گرفته می شود و حداکثر تعهدموضوع بند " ب " با احتساب بند "الف" محاسبه می گردد . .

10-چنانچه تعهدات سالانه بیمه گر برای واحد خانواده منظور گردد صرفا در حق بیمه بندهای " الف – د – ه – و – ز" معادل 10 درصد تخفیف اعمال میگردد . تخفیف واحد خانواده جهت بندهای ب و ج ( شش عمل مهم و زایمان) منظور نمی گردد.