بیمه دزدی = سرقت با شکست حرز

بیمه دزدی (سرقت با شکست حرز)

هر ساله در سراسر دنیا، وجوه نقد، جواهر آلات و سایر اجناس قیمتی به وسیله دزدان به سرقت می رود و این سرقتها مبالغ هنگفتی را دربرمی گیرند علیرغم استفاده از سیستمهای پیشرفته در کارخانه ها، منازل و واحدهای تجاری ، دزدان حرفه ای همچنان به کار خود ادامه می دهند. از آنجمله سارقان منازل مسکونی ، دله دزدان فروشگاهها،کیف زنها، سارقان بانکها و جواهرفروشیها، دزدان انبارهای کالا، سارقان مسلح و سایر گروههای فعال در این زمینه رامی توان نام برد.
باتوجه به زیان هنگفتی که این دزدیها برای انسانها به وجود می آورد برای اولین بار درحدود یک صد سال پیش موسسه لویدز لندن اقدام به ارائه بیمه نامه دزدی کرد

به طور کلی پوشش بیمه دزدی و سرقت را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد :

  1. بیمه سرقت از منازل مسکونی
  2. بیمه سرقت از واحدهای تجاری و صنعتی (مغازه ها، ادارات ، انبارها، مطب پزشکان، کلوپهای ورزشی و کارخانه ها)
  3. بیمه دزدی از بانکها

در این نوع بیمه نامه ، >خطر دزدی < و خساراتی که در اثر دزدی به بیمه گذار وارد می شود، بیمه می گردد. معمولابیمه دزدی با سایر بیمه نامه ها ترکیب می شود که از رایج ترین آنها ترکیب با بیمه آتش سوزی است.

 موارد تحت پوشش بیمه گر

     لازم به توضیح است که بیمه دزدی ، خسارات وارد در اثر سرقت (فقدان کالا) و یا خسارات وارد در اثر سرقت ، به اشیاء مورد بیمه و یا خسارات وارد به محلی را که اشیاء مورد بیمه در آن قرار دارد تحت پوشش قرار می دهد.
اما در بیمه دزدی خسارات وارد به اموال زمانی قابل جبران است که سرقت با شکستن حرز همراه باشد و سارق یاسارقان به یکی از طرق زیر به قصد سرقت وارد محل مورد بیمه شده باشند.

این موارد سرقت با شکست حرز محسوب میگردد:

  1. شکستن در یا پنجره و یا سوراخ کردن سقف و دیوار
  2. ورود به محل مورد بیمه بطور مخفیانه
  3. ورود به محل مورد بیمه از طریق بالا رفتن از دیوار
  4. ورود از در مورد بیمه بوسیله کلیدهای ساختگی
  5. باز کردن در با کلیدهای اصلی مشروط بر اینکه کلیدهای مزبور به صورت غیرقانونی و از راه دزدی در اختیاردزدان قرار گرفته باشد


باتوجه به مطالب ذکر شده ، کلیه خسارات وارد به اشیاء مورد بیمه اعم از سرقت ، بروز خسارت به اشیاء و یا خودمورد بیمه ، غارت اموال بیمه اعم از اینکه با اعمال زور و حادثه توأم باشد یا خیر، تحت پوشش بیمه ای قرار دارد.

در بیمه دزدی منازل مسکونی می توان وجوه نقد، فلزات قیمتی و اوراق بهادار را نیز با توافق بیمه گر و تا مبلغ معینی بیمه کرد که معمولا در این مورد حدود تعهدات بیمه گر محدود است . سرقتهای مسلحانه از بانکها در زمان حمل وجوه نقد بین شعب و خزانه و یا موجودی صندوقها و پشت گیشه ها هم براساس شرایط خاصی تحت پوشش قرار می گیرد.

خطرات ناشی از تصادف اتومبیل حامل وجوه نقد، سوانح مربوط به هواپیمای حامل وجوه نقد واوراق بهادار، از جمله هواپیما ربایی هم تحت پوشش بیمه ای است . معمولا حق بیمه این گونه بیمه نامه ها در مورد خزانه ها باتوجه به نوع خزانه و امکانات ایمنی و نگهداری آن محاسبه می شود، حال آنکه وجوه در راه و در جریان حمل و همچنین وجوه موجود در شعبه و گیشه براساس حجم گردش پول در طول سال و با درنظر گرفتن امکانات ایمنی محاسبه می گردد. در سرقت از بانکها، معمولا سرقتهایی که با شکستن حرز همراه است و یا سرقتهای مسلحانه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. سرقت توسطکارکنان بیمه گذار (کارکنان بانک ) تحت پوشش نیست . در پوشش دزدی بانکها، باتوجه به نوع فعالیت آنها، اوراق بهادار، مسکوکات طلا و ارزهای خارجی هم دارای پوشش هستند

بيمه دزدی

5 112452