شرایط عمومی

شرایط عمومی بیمه نامه ها شرایطی هستند که برای بیمه نامه های هم نوع مشترک بوده و معمولا در پشت بیمه نامه یا در برگه های جدا به بیمه گذار تحویل داده می شود و حاوی اطلاعات کلی آن نوع بیمه نامه می باشد.

شرایط عمومی بیمه

5 115652