مسئولیت در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان در بخشهای ساختمانی، عمرانی و واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی و پیرو آن مسولیت در قبال اشخاص ثالث بیشترین حجم بیمه نامه های صادر را شامل شده و  علت آن نیاز مبرم تمام کارفرمایان به آن می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه فرمایید.

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما

5 112452