بیمه های اشخاص

آشنایی با بیمه های اشخاص


باتوجه‌ به‌ نیاز بشرازآغاز پیدایش‌ در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین نیازهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و متناسب‌ با نیازها درپی‌ تأمین‌ ثبات‌ این‌ غریزه‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ ها حفظ شده وابستگان به‌ شخص‌ متوفی‌ یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌ بهره‌مند شوند بیمه های اشخاص شامل بیمه های عمر ،سرمایه گذاری، حوادث و درمان تکمیلی برای جبران خسارات ناشی از نقص عضو ، فوت و از کار افتادگی و جبران هزینه های سنگین پزشکی بر اثر حوادث می باشد.