پوششهای تکمیلی بیمه ها

پوششهای تکمیلی بیمه نامه ها پوششهایی هستند که تکمیل کننده بیمه ها بوده و خرید آنها بنا به درخواست و صلاحدید بیمه گذاران ( مشتریان بیمه) صورت می پذیرد. مانند کلوزهای تکمیلی بیمه های مسئولیت و آتشسوزی شامل زلزله، طوفان ، سیل، سرقت، نوسان برق، لغزش زمین، زمین و غیره