طرح های جدید بیمه ای

شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین و بزرگترین بیمه گر کشور و راهبر بیمه در ایران بوده و مبتکر طرح های نوین در این صنعت می باشد.

از جمله این طرح ها میتوان به طرحهای زیر اشاره نمود.

طرح های جدید بیمه ای

5 112452