بیمه سینا

شرکت سهامی بیمه سینا


تاریخ تاسیس : 10/8/1382
تاریخ فعالیت : 28/8/1382
تعداد شعب : 18
تعداد نمایندگان :20 
نشانی ساختمان مرکزی: تهران، خیابان شهید بهشتی، شماره 343
صندوق پستی 7499- 15875
تلفن : 7 - 88554845
دورنگار :88717825
روابط عمومی : 88709654
وب سایت :
www.sinainsurance.com

 

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

محمد قلی یوسفی نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

نایب رئیس هیئت مدیره

سعید خرقانی نماینده شرکت صادرات نیرو خلیج فارس-کیش

مدیر عامل

علی موسی رضا

قائم مقام مدیر عامل

-

عضو هیئت مدیره

علی موسی رضا نماینده بنیاد علوی

عضو هیئت مدیره

اسماعیل جوادی نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا

عضو هیئت مدیره

احمد زرهانی نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

معاون فنی بیمه های غیر زندگی

محمد تقی صالحی زیارانی

معاون فنی بیمه های  زندگی

علی اکبر پیک آزادی

مدیر بیمه های اموال

محمد مهدی عزیزی امیری

مدیر بیمه های اشخاص

کتایون هدایت پور

مدیر بیمه های مسئولیت 

ولی اله طاهریان

مدیر بیمه های اتکایی

محمد تقی صالحی زیارانی 

تاریخ صدور پروانه

28/8/1382

نوع فعالیت

مختلط (زندگی - غیر زندگی)

سرمایه 210.000.000.000 ریال
درصد سرمایه پرداخت شده

100درصد