بیمه نامه ها ی W.A

بیمه نامه های : W.A

در بیمه نامه هایی که با شرایط W.A صادر می شود، بیمه گر علاوه بر پرداخت خسارات عمومی ،تعهد پرداخت خسارات جزئی (خسارتهای خصوصی ) را هم دارد. باید به این نکته اشاره شود که پرداخت خسارت در این نوع پوشش بیمه ای منوط به این امر است که میزان و مبلغ خسارت بیشتر ازدرصد فرانشیز ذکر شده در بیمه نامه باشد. در این نوع پوشش بیمه ای ، معمولا خسارات شکست وریزش بیمه نیست مگر این که بیمه گذار، با پرداخت حق بیمه اضافی این خطرات را بیمه کند. برای توضیح اضافه می شود که خسارت جزئی به آن دسته از خساراتی اطلاق می گردد که می تواند باعث ازبین رفتن یک پالت ، نگله یا بسته ای از کل محموله و یا بخشی از یک پالت بسته و یا نگله باشد.
خساراتی که در بیمه نامه W.A مورد تعهد بیمه گر است :
در این نوع پوشش بیمه ای ، بیمه گر مسئول و متعهد جبران خسارتهای زیر است .
*از بین رفتن کامل مورد بیمه به علت حوادث مشمول بیمه (واقعی وفرضی )
*از بین رفتن یک پالت ، صندوق ، بسته و یا نگله که جزئی از یک محموله است و خسارت در اثنای بارگیری ، تخلیه و یا ترانشیپمنت
واقع شده باشد.
*از بین رفتن بخشی از یک محموله در زمانی که کالا به قسمتهای متفاوت تقسیم شده و کار حمل ونقل آن در دفعات مکرر انجام می شود.
*سهم هزینه ها و تعهدات ایجاد شده ناشی از خسارت همگانی .
*خسارات مستقیم وارد به کالای موردبیمه که ناشی از بروزحادثه همگانی باشد.

هزینه های نجات کالا :
هزینه های خاص از قبیل هزینه های تخلیه ، بارگیری ، انبارداری و حمل مجدد کالای مورد بیمه ازبندر پناه به مقصد مندرج در بیمه نامه و هزینه هایی که برای جلوگیری از خسارت و یا جلوگیری از توسعه خسارت صرف (18) می شود.

زیان اختصاصی پس از کسر فرانشیز توافق شده در بیمه نامه مشروط بر این که درحد فرانشیز مقرردر بیمه نامه باشد. در صورتی که شناوری که کالا را حمل می کند غرق شده ، به گل نشسته و یا دچارحریق شود و یا خسارت وارد بر اثر آتش سوزی ، انفجار، تصادم ، یا برخورد کشتی با وسیله نقلیه دیگری و یا هر شیئی ثابت و یا متحرکی مانند کوههای شناور یخی باشد و یا کشتی در بندر پناه خاتمه سفر رااعلام و کالا را تخلیه کند، بیمه گر خسارت وارد را بدون کسر فرانشیز پرداخت خواهد کرد.
خسارات خارج از تعهد بیمه گر در بیمه نامه با شرایط W.A :
در بیمه نامه باربری W.A خسارات زیر جزء تعهدات بیمه گر نخواهد بود.
*خسارات ناشی از تقصیر، اقدامات عمدی و اعمال خلاف بیمه گذار
*عدم تحویل و یا کسری کالای مورد بیمه
*خسارات ناشی از تأخیر در حمل و عدم تحویل کالای مورد بیمه ولو این که به علت یکی ازحوادث و خطرات مشمول و مورد تعهد بیمه گر پدید آمده باشد.
*خسارات ناشی از عیب ذاتی و یا کیفیت خاص مورد بیمه .
*خسارات متعارف و معمول ناشی از ریزش ، نشت ، سرخالی شدن مایعات و یا تبخیر و مانند آن .
*خسارات ناشی از عمل جانوران موذی از قبیل موش و یا حشرات .
*خسارات ناشی از آب شیرین .
*خساراتی که مستقیماً دراثر جنگ ، شورش ، اعتصاب و اغتشاشات داخلی پدید آمده باشد.
*خساراتی که به علت صفافی نامناسب کالا در انبار کشتی پدید آید و یا خسارات ناشی از دزدی ،دله دزدی و شکست .