افزایش مهلت پذیرش پرداخت خسارت دیه توسط بیمه

 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور خبر داد:
افزایش مهلت پذیرش پرداخت خسارت دیه توسط بیمه

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه تاکنون پرداخت خسارات دیه صدمات ناشی از خدمات درمانی و تشخیصی توسط بیمه منوط به طرح دعوی حداکثر تا 3 سال پس از انقضای بیمه نامه مسئولیت حرفه ‌ای بوده است از افزایش این مهلت به 4 سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،" دکتر سیدشهاب الدین صدر" اظهار داشت: طرح دعوی در خصوص خسارات ناشی از خدمات تشخیصی و درمانی در مراجع قضایی محدودیت زمانی ندارد اما تاکنون شرکت‌های بیمه پرداخت خسارات دیه مربوط به این دعاوی را تنها در صورت گشوده شدن پرونده در محاکم قضایی حداکثر تا 3 سال پس از انقضای بیمه نامة مسئولیت حرف پزشکی می‌پذیرفتند.

وی افزود: این موضوع همواره باعث ایجاد مشکلات زیادی برای بیماران، شاغلین حرف پزشکی و به تبع ‌آن مراجع قضایی می‌شود و ضمن اجحاف به بیمه شونده در بسیاری از موارد رسیدن خسارت دیده به حقوقش را به علت عدم استطاعت محکوم‌ علیه دچار سختی و تأخیر می‌کرد.

صدر در ادامه با تاکید بر وظیفه و رسالت سازمان نظام پزشکی برای صیانت از حقوق بیماران و تنظیم روابط انسانی و عاطفی بین بیماران و گروه‌های پزشکی گفت: رفع محدودیت زمانی برای پرداخت خسارات دیه توسط بیمه‌ها با توجه به نامحدود بودن مهلت طرح دعوی در مراجع قضائی از مدت ‌ها پیش در سازمان نظام پزشکی و جلسات هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ مورد توجه و بررسی قرار گرفته و در این خصوص مکاتبات، مذاکرات و جلسات متعددی با مقامات عالی قوه قضاییه و بیمه مرکزی انجام شده بود که در پی توافق اخیر با بیمة مرکزی ایران مقرر شد مهلت پذیرش پرداخت خسارت از 3 سال به 4 سال افزایش یابد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: بر این اساس امکان بهره‌ وری بیشتر جامعه پزشکی و بیماران از مزایای بیمه مسئولیت حرفه ‌ای محقق می ‌شود، ضمن آنکه در کنار این اقدام، سازمان حداکثر مساعی و پیگیریهای خود را در جهت حذف کامل محدودیت زمانی در پذیرش پرداخت خسارات دیه تا حصول نتیجه مطلوب به عمل خواهد آورد.

٠١/٠٨/١٣٨٧