خصوصیات بارنامه


خصوصیات بارنامه :


1- سندی بهادار و قابل معامله است.
2- به تایید اطاق بازرگانی بین المللی رسیده است.                               
3- منطبق با مفررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی که مورد قبول بانکهاست.
4- صادر کننده بارنامهFBL با صدور بارنامه نه تنها خود مسئولیت تحویل کالا به گیرنده را به عهده می گیرد بلکه مسئول هر نوع عملکرد نا صحیح خلاف حمل کننده است.
5- می تواند به حواله صادر شود.                           
6- منحرا ً توسط کارگزاران مجاز سازمان فیاتا صادر میشود.
7- حداکثر تامین خسارات فقدان 30 فرانک طلا برای 3 کیلوگرم ناخالص می باشد.
میزان خسارت قابل پرداخت در حمل و نقل زمینی :                                                            
الف – حمل و نقل جاده ای :
به موجب ماده 2 مقاوله نامه کنوانسیون حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده CMR   مصوب پنجم جولای 1978 میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای در ازاء هر کیلو گرم کسر کالا از وزن ناخالص در مورد کشورهایی که عضو صندوق پول می باشند 33/8 واحد محاسبه و برای کشورهایی که عضو صندوق پول نمی باشند 25 واحد پولی بر مبنای هر واحد 35/10 گرم طلا با درجه خلوص 900 در هزار در نظر گرفته شده است.
این میزان مسئولیت چنانچه توسط متصدی حمل و نقل و نزد شرکت بیمه ، بیمه شده باشد. حداکثر مسئولیت بیمه گر در صورت وقوع حادثه همین میزان است.
نحوه صدور بیمه نامه زمینی :
با توجه به اینکه بارنامه سندی است معتبر و قابل معامله می باشد. می باید به طور دقیق و مشخص با توجه به دستورات کتبی فرستنده با فروشنده تکمیل شده و با امضای معتبر و مهر صادر شود.                                                             
لازم به توضیح است که اظهارات فرستنده یا فروشنده در موارد مختلف می تواند باعث ایجاد مشکل در نحوه صدور بارنامه باشد به همین خاطر سازمان .فیاتا.از فرم های مخصوصی استفاده میکنند که این فرم ها را در اختیار فرستنده قرار می دهند. کارگذارها بر اساس مشخصات مندرج در این فرم ها بارنامه فیاتا را تکمیل و سپس به مهر و امضای معتبر شرکت مهمور می نماید. در این فرم ها معمولاً اطلاعاتی در مورد نحوه حمل ، نوع بسته بندی ، نوع در خواست ، سیر حمل ، تاریخ حمل ، ... درج می گردد.
گردش بارنامه زمینی از لحظه صدور تا تحویل کالا :
مراحل مختلف گردش بارنامه از لحاظ صدور کالا به شرح زیر میباشد.
1) صدور بارنامه توسط شرکت متصدی حمل در نسخ کامل نیاز به تقاضا فروشنده.
2)تحویل بارنامه به فروشنده.
3) ارائه بارنامه و بقیه اسناد حمل به بانک کارگزار توسط فروشنده.
4) دریافت وجه اسناد از بانک توسط فروشنده.
5)ارسال اسناد از بانک کارگزار از فروشنده به بانک گشایش کننده اعتبار.
6) دریافت وجه اسناد از بانک گشایش کننده اعتبار.
7) و از اینرو وجه توسط خریدار به بانک گشایش کننده اعتبار و دریافت اسناد.
8) ارائه اصل بارنامه به نماینده شرکت متصدی حمل و دریافت ترخیصه بار قبض انبار.
9) ارائه ترخیصه یا قبض انبار به ضمیمه بقیه اسناد به گمرک جهت ترخیص و تحویل کالا.
ب - حمل و نقل ریلی :
در حمل و نقل ریلی به موجب ضمائم کنوانسیون ( مقاوله نامه مربوط به حمل و نقل های بین المللی با راه آهن ) 2 قانون حاکم بر میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل می باشد. یکی مقررات مربوط به قرارداد بین المللی مسافر و توشه با راه آهن (CIV) و دیگری مقررات مربوط به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا با راه آهن(CIM) به موجب مقررات(CIV) حداکثر غرامت قابل پرداخت برای فوت و آسیب وارده به مسافر 000/70 واحد محاسبه شده و برای فقدان یا آسیب وارده به توشه 700 واحد محاسبه و در نظر گرفته شده و به موجب مقرات CIM حداکثر میزان خسارت قابل پرداخت در ازای هر کیلوگرم 17 واحد محاسبه شده بنابراین با توجه به مقررات حداکثر مسئولیت بیمه گر متصدی حمل و نقل ریلی در خصوص میزان خسارت وارده به مسافر و کالای در حال حمل محدود به مبالغ خاصی می شود.