جدول مقایسه کلوزهای مختلف بیمه های باربری

جدول مقایسه کلوزهای مختلف بیمه های باربری :

در بیمه های باربری شریط A , B , C تفاوتهایی وجود دارند که در جدول زیر توضیح داده میشوند:

ردیف

خطرات و هزینه های تحت پوشش

A

B

C

1

آتش سوزی

+

+

+

2

انفجار

+

+

+

3

به گل نشستن کشتی یا کرجی

+

+

+

4

زمینگیر شدن Grounding

+

+

+

5

غرق شدن Sinking

+

+

+

6

واژگون شدن Capsize

+

+

+

7

واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی Overturning or derailment

+

+

+

8

تصادف یا برخورد کشتی ، کرجی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی collision or contacts

+

+

+

9

تخلیه کالا در بندر پناه Discharge of cargo at port of Distress

+

+

+

10

تفدیه زیان همگانی G/A Sacrifice

+

+

+

11

بدر یا ریختن کالا جهت سبک سازی jettison

+

+

+

12

هزینه زیان همگانی G/A SACRIFICE

+

+

+

13

هزینه نجات Salvage Charges

+

+

+

14

مسئولیت متقابل در تصادم Both to balm collision

+

+

+

15

هزینه ارسال کالا به مقصد Forwarding charge

+

+

+

16

هزینه به حداقل رساندن خسارت Minimizing Losses

+

+

+

17

زلزله ، فوران آتشفشان Earthquake – volcanic Eruption

+

+

18

شسته شدن کالا از روی عرشه Washings over board

+

+

19

ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به کشتی ، کرجی ، انبار وسیله حمل کانتینر
، Entry of sea lake or river water in to vessel craft hold container

+

+

20

ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه بوسیله حمل زمینی ، لیفت وان یا محل نگهداری

Entry of sea lake or river wanter in to conveyance , lift van or place of storage

+

+

21

زیان کلی مربوط به فقدان ( تلف) هر بسته در جریان حملTotal loss of any package lost over board

+

+

22

زیان کلی مربوط به هر بسته که در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی ، کرجی ، به دریا بیفتد
Total loss of any package dropped whilst loading on to or unloading from , vessel or craft

+

+

23

طوفان Heavy weather

+

24

راهزن دریائی piracy at sea

+

25

خسارت های ناشی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث

+

26

خسارت های ناشی از باران و آفتاب

+

27

دم کردن

+

28

خسارت های ناشی از عمل کارکنان کشتی ( باراتری)

+

29

سرقت Theft

+

30

عدم تحویل Non delivery

+

31

سائیدگی و زنگ زدگی

+

32

نشت Leakage

+

33

شکست Breakage

+

34

لب پریدگی ، کج شدن – خراشیدگی و ضربه زدگیلک برداشتن

+

35

خسارات ناشی از چنگک

+

36

روغن زدگی ، به گل آلوده شدن ، به رنگ و اسید آلوده شدن

+

37

خسارت ناشی از کالای مجاور ( بو گرفتن – برخورد – آلودگی )

+

38

کرم زدگی – موش خوردگی- حشره زدگی

+

39

دله دزدی pilferage

+

40

ریزش

+

41

کسری

+