چگونگی تمدید کارت بازرگانی

چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده او با در دست داشتن گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط و گواهی تغییرات در مدیریت و سایر تغییرات مربوط در صورتی که دارنده کارت حقوقی باشد جهت انجام تشریفات تمدید به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مراجعه می نماید.
مدارک موردنیاز جهت صدور کا رت بازرگانی :
الف- اشخاص حقوقی :
1. تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
2. دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
3. اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها
4. دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی و شرکت نامه رسمی (برای شرکتهای با مسئولیت محدود)
5. دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص / عام (برای شرکتهای سهامی)
6. دو برگ روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شرکت
7. دو برگ کپی اساسنامه شرکت
8. اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل
9. دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیرعامل و رویت اصل آن
10. چهار قطعه عکس 4×6 مدیرعامل (جدید- تمام رخ و ساده)
11. دو برگ کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
12. تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی
13. اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت
14. اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء مدیرعامل توسط دفتر اسناد رسمی
15. دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ملک یا ارائه اجاره نامه محل کار
16. دو برگ اصل و کپی فیش چهارصد و چهل هزار ریالی که به حساب جاری مربوطه واریز شده باشد.
تذکرات :
* کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
* در صورتی که مدیرعامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصاً مراجعه نماید مراجعه کننده ملزم به ارائه کارت وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت می باشد.
* هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.

ب- اشخاص حقیقی :
1. تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
2. تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی
3. اصل و کپی فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی (فرم الف)
4. اصل و کپی فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین (فرم ج) و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تائید تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند. )
5. اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د)
6. دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت رسیده باشد.
7. اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکتها
8. اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه
9. چهارقطعه عکس 4×6 (جدید- تمام رخ و ساده)
10. دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضی 18 سال تمام) و رویت اصل آن
11. دو سری کپی کارت پایان خدمت یا کپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
12. دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت یا ارائه اجازه نامه محل کار
13. اصل و کپی فیش چهارصد و چهل هزار ریال که به حساب جاری مربوطه واریز شده باشد.

تذکرات :
عدم اشتغال تمام وقت در دستگاههای دولتی
حضور متقاضی در کلیه مراحل الزامی است.
هر شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک کارت نمی تواند داشته باشد.