طرح تضمین تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی

طرح تضمین تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین المللیدر این طرح تعهدات شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی در قبال گمرک ایران در زمینه حقوق و عوارض گمرکی عملیات ترانزیت کالا تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌گیرد. بیمه ایران با اجرای طرح بیمه‌ای یاد شده نقش موثری در حل مشکلات شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایفا نموده است، اجرای این طرح موجب توسعه صنعت ترانزیت کالا در کشور گردیده که مستقیما در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور تأثیرگذار است.