مطالب

قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی ها بطریق دوبه کاری

قانون راجع به تخلیه کالاها از کشتی ها بطریق دوبه کاری


شماره 100916 29/8/1360

ماده واحده - سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند بمنظور رفع تراکم کشتیها در بنادر و احتراز از پرداخت خسارت ناشی از انتظار نوبت و یا حداقل کاهش آن اجازه دهد در مواردی که مصلحت ایجاب مینماید تخلیه کالاها از کشتیها بطریق دوبه کاری انجام گیرد و از محل هزینه های باربری بخش تخلیه و بارگیری موضوع مصوبه شماره 38 مورخ 19/12/1354 شورایعالی سازمان بنادر و کشتیرانی تا حداکثر60 درصد پس از واریز توسط صاحبان کالا در وجه اشخاص حقیقی یا حقوقی که واجد صلاحیت تشخیص می دهد بدون مراعات مقررات آئین نامه مالی سازمان بر اساس آئین نامه ای که بتصویب شورایعالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد رسید پرداخت نماید. این اجازه میتواند برای یک کشتی یا چند کشتی داده شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یک شنبه دهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی

10713

:شماره انتشار

قانون

:نوع قانون

1360/09/15

:تاریخ ابلاغ

1360/08/10

:تاریخ تصویب

منبع : http://www.ghavanin.ir