مطالب

قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی و ضمانتنامه بانکی

 

قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی و ضمانتنامه بانکی


شماره 8008 15/4/1360
وزارت امور اقتصادی و دارائی

ماده واحده : به گمرک ایران اجازه داده میشود باتوجه به شرایط فعلی کشور و بمنظور تسریع در حمل کالاهای وارده به کشور از طریق بنادر جنوب و جلوگیری از هرگونه خسارات احتمالی تا خاتمه جنگ تحمیلی نسبت به ترانزیت و حمل یکسره کالاها از بنادر جنوب به گمرکات داخلی کشور بدون اخذ سپرده نقدی یا تضمین بانکی موضوع ماده 126 آئنی نامه اجرائی قانون امور گمرکی در معیت ماموربدرقه اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه هفدهم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی بتصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارائی رسیده وشورای محترم نگهبان آنرا تائید نموده است و برای مدت دو سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
---------------------

10607

:شماره انتشار

قانون

:نوع قانون

1360/05/07

:تاریخ ابلاغ

1360/04/17

:تاریخ تصویب

 

:موضوع

وزارت امور اقتصادی و دارائی

:دستگاه اجرایی