انواع بیمه ‌های هوایی بیمه ایران

انواع بیمه های هوایی بیمه ایران


در این بیمه ها تعهدات بیمه گر شامل جبران هزینه های خسارت و زیان های وارد به هواپیما در صورت از بین رفتن یا آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه می باشد.

بیمه های هوایی شامل، بیمه انواع هواپیماهای مسافربری و باری ، هلیکوپتر و انواع هواپیماهای سبک و فوق سبک را می توان با توجه به نوع خطرات تحت پوشش، به شرح تقسیم نمود:

 
1- بیمه اموال

 • بیمه وسایل پرنده
 • بیمه نامه بدنه(Hull)
 • بیمه فرانشیز بدنه(Hull Deductible) 
 • بیمه نامه جنگ بدنه(Hull War) 
 • بیمه نامه خسارت کلی(Total Loss)
 • بیمه نامه تجهیزات فرودگاهی
 • بیمه نامه تجهیزات و لوازم یدکی شرکتهار هواپیمایی(Spare Parts)


2- بیمه مسئولیت

 • مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی (پوششCombined Single Limit)
 • بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر(Passenger Legal Liability)
 • بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین(Baggage)
 • بیمه مسئولیت قانونی در قبال اشخاص ثالث(Third Party Legal Liability) 
 • بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما(Cargo)
 • بیمه مسئولیت ناشی از جنگ(War Liability) AVN۵۲E
 • بیمه مسئولیت عمومی(General Liability)
 • بیمه مسئولیت تولید(Product Liability)
 • بیمه مسئولیت خدمات زمینی(Ground Handler Liability)3- بیمه حوادث سرنشین(Personal Accident Cover)

ـ بیمه از دست دادن گواهی پرواز خلبان، کمک خلبان و مهندس پرواز(Loss of Licence)

4-  بیمه نامه بدنه(Hull)

در این پوشش تعهدات بیمه گر شامل جبران هزینه های خسارت و زیان های وارد به هواپیما در صورت از بین رفتن یا آسیب دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه می باشد. همچنین هزینه های مربوط به فرود اضطراری هواپیما، هزینه های امداد و نجات هواپیما و هزینه های پاکسازی باند فرودگاه نیز طبق شرایط بیمه نامه قابل پرداخت می باشد.

5- بیمه فرانشیز بدنه(Hull Deductible)

با این پوشش بیمه گزار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی و بر اساس شرایط بیمه نامه، فرانشیز بیمه نامه بدنه را نیز تحت پوشش قراردهد.

6- بیمه نامه جنگ بدنه(Hull War)

با توجه به این امر که طبق شرایط بیمه نامه بدنه، خسارات ناشی از جنگ، اقدامات تروریستی و موارد نظیر آن استثناء گردیده است، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه مربوطه و بر اساس شرایط بیمه نامه بدنه صادره، قسمتی از پوششهایی که در بیمه نامه بدنه استثنا ء گردیده اند را تحت پوشش قرار دهد.

7- بیمه نامه خسارت کلی(Total Loss)

این پوشش فقط خسارت کلی هواپیما را در صورتی که مشمولTotal Loss شود پرداخت می نماید.

8- بیمه نامه تجهیزات فرودگاهی
این بیمه نامه کلیه تجهیزات و ماشین آلات فرودگاهی را در برابر حوادث تا ارزش توافق شده پرداخت می نماید.

9-بیمه نامه تجهیزات و لوازم یدکی شرکتهای هواپیمایی(Spare Parts)

این بیمه نامه موتور هواپیما، قطعات لوازم یدکی (شامل بسته های لوازم یدکی و موتورهای یدکی حمل شده) و دستگاه های زمینی بکار رفته در رابطه با هواپیما،تجهیزات موجود در کارگاهها، دستگاههای لازم جهت جابجایی زمینی ، دستگاههای کامپیوتری، سیستمهای شبیه ساز، دستگاههای الکتریکی، مکانیکی حفاظتی در برابر آتش، اقلام تجاری و مواد غذایی می باشد.

10-بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر(Passenger Legal Liability)

این بیمه نامه صدمات منجر به فوت، نقص عضو ومقت و دائم و هزینه های درمانی ناشی از حادثه وارد به مسافرین را در زمانی که داخل هواپیما هستند و یا در حال پیاده شدن را تحت پوشش قرار می دهد.

11-بیمه مسئولیت قانونی بار همراه مسافرین(Baggage)

در این پوشش خسارات وارد به بار همراه مسافرین بر مبنای کنوانسیون های بین المللی تحت پوشش قرار می گیرد.

12-بیمه مسئولیت قانونی در قبال اشخاص ثالث(Third Party Legal Liability)

این بیمه نامه مسئولیت قانونی بیمه گزار در قبال اشخاص ثالث مانند برخورد هواپیما، یا سقوط اشخاص و اشیاء از هواپیما که منجر به بروز خسارت به اشخاص ثالث گردد را در صورتی که بیمه گذار قانوناً مسئول شناخته شوده تحت پوشش قرار داده و خسارات بدنی ناشی از حوادث منجر به فوت یا غیر از آن و صدمات وارد به اموال را (به انضمام هزینه هایی که علیه بیمه گذار توسط محاکم صالحه صادر می شود) را پرداخت خواهد کرد.

13-  بیمه مسئولیت قانونی کالای حمل شده توسط هواپیما(Cargo)

در این بیمه نامه خسارات وارده به کالاهایی که با صدور بارنامه توسط هواپیما حمل می شوند را بر اساس کنوانسیون های بین المللی پرداخت می نماید.

14- بیمه مسئولیت عمومی(General Liability)

این بیمه نامه غرامات ناشی از از فعالیت بیمه گزار و مسئولیت وی شامل صدمات بدنی، فقدان یا خسارات وارده به اموال را جبران می نماید.

15- بیمه مسئولیت تولید(Product Liability)

جبران صدمات جانی یا خسارات و آسیب های مالی که در اثر استفاده، مصرف و یا اداره کردن هر گونه کالا یا تولیدات ساخته شده، تعمیر یافته، عرضه شده یا پخش شده بوسیله بیمه گزار یا کارکنان وی هنگامی که از مالکیت یا کنترل بیمه گزار خارج گردیده است تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود.

16- بیمه مسئولیت خدمات زمینی(Ground Handler Liability)

در این نوع بیمه نامه بیمه گر متعهد می گردد بر اساس سقف تعهد و شرایط بیمه نامه نسبت به جبران کلیه وجوهی که بیمه گزار قانوناً ملزم به پرداخت آن بعنوان خسارت به شخص یا اشخاص دیگر می باشد، اقدام نماید.

17- بیمه حوادث سرنشین(Personal Accident Cover)

بر اساس این بیمه نامه بیمه گر جبران صدمات بدنی ناشی از حوادادث وارد به مسافرین را که منجر به فوت و نقص عضو دائم می گردد ، مادامی که ایشان به هواپیما سوار می شوند، در مدتی که داخل هواپیما هستند و در حالی که از هواپیما پیاده می شوند را متعهد می گردد.

18- بیمه از دست دادن گواهی پرواز خلبان، کمک خلبان و مهندس پرواز(Loss of Licence)

این بیمه نامه خسارت ناشی از توقف منافع مالی وارد به خلبان، کمک خلبان و مهندس پرواز در صورتی که در اثر بیماری و یا حادثه، گواهینامه پروازی خود را بطور موقت و یا دائم از دست داده و به تبع آن مزایای آتی گواهینامه خود را از دست دهند، را تحت پوشش قرار می دهد.

بيمه مسئوليت حرفه اي پزشکان

5 2302452