شرایط عمومی بیمه رایانه

شرایط عمومی بیمه رایانه

▪ ماده ۱ - اساس قرارداد:

این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و مصوبات شورای عالی بیمه و آیین نامه های مربوط صادر گردیده است و مورد توافق طرفین میباشد و در موارد سکوت و اجمال ، قانون و مقررات فوق حاکم خواهد بود.

▪ ماده ۲ تعهدات بیمه گر:

۱/۲) بیمه گر متعهد است خسارات وارد بمورد بیمه ناشی از خطرهای بیمه شده را معادل ارزش تعویضی اقلام بیمه شده پس از کسر میزان استهلاک و فرانشیز مقرر جبران و یا هزینه تعمیر آن را پرداخت نماید.

۲/۲) در صورتی که مبلغ مورد بیمه کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد خسارت به نسبت مبلغ بیمه شده به ارزش واقعی محاسبه و پرداخت خواهد شد (ماده ۱۰ قانون بیمه)

▪ ماده ۳ - وظایف بیمه گذار :

پرداخت خسارت توسط بیمه گر منوط به رعایت وظایف و تعهدات زیر توسط بیمه گذار می باشد:

۱/۳ ) پرداخت حق بیمه

۲/۳ ) برای جلوگیری از وقوع خسارت احتیاطهای لازم را در جهت حفظ و مراقبت از مورد بیمه به عمل آورد .

۳/۳ ) هر گونه خسارت ناشی از خطرهای موضوع بیمه را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ وقوع حادثه به بیمه گر اطلاع دهد .

۴/۳ ) ضمن حفظ و عدم ایجاد تغییرات در صحنه حادثه ، همکاری و معاضدت لازم را با کارشناس بیمه گر در رسیدگی و ارزیابی خسارت به عمل آورد .

۵/۳ - در صورت سرقت مورد بیمه ، مراتب را بلافاصله به اطلاع مراجع انتظامی ذیصلاح رسانیده و ضمن همکاری با مراجع یاد شده برای دستگیری سارق و کشف اموال مسروقه ، گزارش حادثه تهیه شده را به بیمه گر ارائه نماید .

▪ ماده ۴ - سایر شرایط بیمه نامه :

۱/۴ ) خسارتهای ناشی از موارد زیر در تعهد بیمه گر نمی باشد :

واکنشهای هستهای و تشعشعات رادیو اکتیویته ، عمد وتقلب و تدلیس بیمه گذار ، استهلاک ، فرسودگی ، ساییدگی و هزینه تعمیری که مربوط به استفاده معمولی از مورد بیمه باشد مانند قطعات تعویضی و مصرفی ، زیانها و مسئولیتهای تبعی ، عیوب ظاهری مانند خراشیدگی ، خسارتهای نرم افزاری و هر گونه خسارتی که منشأ آن به غیر از خطرات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه باشد .

جنگ ، جنگ داخلی ، آشوب و بلوا ، اعتصاب ، قیام ، انقلاب ، کودتا ، اغتشاشات داخلی یا اقدامهای احتیاطی مقامهای نظامی و انتظامی .

۲/۴ ) مورد بیمه فقط در نشانی مندرج در بیمه نامه دارای پوشش است و تغییر محل با موافقت کتبی بیمه گر و صدور الحاقی مقدور می باشد .

۳/۴) بیمه مضاعف : در صورتیکه تمام یا قسمتی از مورد بیمه به موجب بیمه نامه دیگری نزد این شرکت یا هر شرکت بیمه دیگری برای همان خطر و مدت بیمه شده باشد ، مسئولیت بیمه گر فقط نسبت به قسمتی خواهد بود که به وسیله بیمه نامه مقدم تأمین نشده است .

۴/۴) حق جانشینی : در مواقع سرقت و یا ایجاد خسارت ناشی از تقصیر شخص یا اشخاص ثالث ، بیمه گر به محض پرداخت خسارت به بیمه گذار جانشین وی تلقی می گردد و محق است نسبت به استیفای حقوق خود از سارق و یا شخص و یا اشخاص مقصر حادثه اقدام نماید .

۵/۴) فسخ : بیمه گر و بیمه گذار می توانند با اعلام کتبی نسبت به فسخ قرارداد بیمه اقدام نمایند . در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گر ظرف مدت هفت روز حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روزشمار برگشت می شود و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار حق بیمه طبق تعرفه کوتاه مدت محاسبه می شود .

۶/۴) مرور زمان : مرور زمان دعاوی مربوط به این بیمه نامه دو سال از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی می باشد .