مطالب

آیین‌ نامه بیمه شخص ثالث

 

پایگاه اطلاع رسانی دولت ابلاغیه تصویب آیین نامه بیمه شخص توسط هیأت دولت را منتشر كرد.

بر این اساس، تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه سواری شخصی که برای حمل انسان ساخته و ظرفیت مجاز آن با احتساب راننده حداکثر شش نفر است، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل کمتر از چهار سیلندر؛ 6/3، چهار سیلندر؛ 5 و بیش از چهار سیلندر؛ 6/5 تعیین می شود.

 

 

همچنین تعرفه حق بیمه وسائل نقلیه ای که ظرفیت مسافرگیری آنها بیش از شش نفر بوده(استیشن، ون، مینی بوس و اتوبوس) و برای حمل و نقل عمومی مسافر به کار می روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل وسیله نقلیه با ظرفیت هفت نفر با احتساب راننده؛3/10، مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با احتساب راننده؛ 2/13، اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با احتساب راننده و کمک راننده؛ 2/20 تعیین می شود.

 

 

بر اساس این مصوبه، تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه بارکش که برای حمل بار به کار می روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل تا یک تن؛ 4/4، بیش از یک تن تا سه تن؛ 3/5، بیش از سه تن تا پنج تن؛ 7/6، بیش از پنج تن تا ده تن؛ 6/8، بیش از ده تن تا بیست تن؛ 10 و بیش از بیست تن؛ 6/10 تعیین شده است.

 

 

بر این اساس، دولت تعرفه حق بیمه انواع موتور سیکلت بر اساس ظرفیت مجاز آن به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل موتور گازی؛ 9/0، موتور دنده ای یک سیلندر؛ 1/1، موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا؛ 2/1، موتور دنده ای دارای سه چرخ یا ساید کار؛3/1 تعیین کرده است.

 

 

همچنین تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

 

 

بر اساس این مصوبه، تعرفه حق بیمه انواع وسایل نقلیه کشاورزی، راه سازی و ساختمانی معادل 50 درصد حق بیمه وسایل بارکش با ظرفیت بیش از یک تن تا سه تن و تعرفه وسایل نقلیه ویژه حمل زباله و خیابان پاکن ها معادل 50 درصد حق بیمه وسایل نقلیه بارکش بیش از پنج تن تا ده تن مندرج در تعرفه ماده(4) تعیین می شود.

 

 

درصورت اتصال یدک به وسایل نقلیه موضوع این تصویب نامه، بابت اتصال هر یدک پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه و  در مورد وسایل نقلیه ای که برای تعلیم رانندگی به کار می روند نیز 15 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

 

 

بر این اساس، دولت درمورد وسایل نقلیه و موتور سیکلت هایی که برای مسابقات رانندگی به کار می روند، به ترتیب 50 و 35 درصد به حق بیمه مربوط اضافه کرده است. چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه بیش از 15 سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر 15 سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

 

 

 

 بر اساس این مصوبه، در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه، به شرح جدول زیر تخفیف هایی در حق بیمه مربوط اعمال کند:

 

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم و بعد

10 درصد

15 درصد

20 درصد

30 درصد

40 درصد

50 درصد

60 درصد

 70 درصد

 

 

 

 

همچنین حق بیمه آن دست از بیمه گذرانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پراخت خسارت از محل بیمه نامه شوند، هنگام تجدید بیمه نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف های موضوع ماده (12) بر مبنای حق بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می یابد:

 

خسارت

یک بار

دوبار

سه بار

چهار بار و بیشتر

مالی

10 درصد

20 درصد

40 درصد

80 درصد

بدنی

20 درصد

40 درصد

60درصد

 100 درصد

 

 

 

بر این اساس، بیمه گر موظف است هنگام صدور بیمه نامه ،‌به ازای هر بار تخلف حادثه ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یکساله قبل از صدور بیمه نامه صورت گرفته باشد، دو درصد در مجموع شانزده در صد به حق بیمه مربوط اضافه کند.

 

نرخ های مندرج در این تصویب نامه برای بیمه نامه‌های با مدت یک سال است  و چنانچه مدت بیمه نامه کمتر از یک سال باشد، حق بیمه آن به شرح جدول زیر محاسبه خواهد شد.

 

 

  

مدت بیمه

حق بیمه بر مبنای حق بیمه یکساله

تا پنج روز

5 درصد

از شش روز تا پانزده روز

10 درصد

از شانزده روز تا سی روز

15 درصد

بیش از سی روز تا شصت روز

25 درصد

بیش از شصت روز تا نود روز

30 درصد

بیش از نود روز تا صد و بیست روز

40 درصد

بیش از صد و بیست روز تا صد و پنجاه روز

50 درصد

بیش از صدو پنجاه روز تا صد و هشتاد روز

60درصد

بیش از صد و هشتاد روز تا دویست و هفتاد روز

80 درصد

بیش از دویست و هفتاد روز تا سیصد و شصت و پنج روز

 100 درصد

 

 

 

بر اساس مصوبه دولت، چنانچه بیمه گذار بیمه گر جدیدی را برای تجدید بیمه نامه موضوع این آیین نامه انتخاب کند، بیمه گر جدید موظف است با توجه به سوابق قبلی وی و با توجه به مفاد این آیین نامه نسبت به محاسبه و دریافت حق بیمه مربوط اقدام کند. تعرفه‌های موضوع این آیین نامه نیز حداکثر نرخ‌های  مجاز است  و بیمه گر می تواند بیمه شخص ثالث با نرخ های کمتر ارایه کند در هر حال مبنای ایفای تعهدات بیمه گر در مقابل زیان دیده ،‌قانون و آیین نامه های اجرایی آن است.

 

 

 همچنین در صورتی که موسسه یا سازمانی متعهد شود که اقساط حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه متعلق به کارکنان خود یا اقارب آنها را از حقوق آنان کسر و در وجه بیمه گر پرداخت کند، بیمه گر مجاز است حق بیمه سالانه را به اقساط دریافت کند.

 

 

فروش اجباری پوشش های مازاد بر میزان مقرر در ماده (4) قانون ممنوع است، ولی بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل یاد شده بیمه اختیاری (مازاد) تحصیل کند.

 

 

بر این اساس، بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در قانون، خسارت زیان دیده را بدون لحاظ جنسیت و مذهب بر مبنای دیه مرد مسلمان ( با رعایت مقررات مربوط به ماه حرام و غیر حرام) تا سقف تعهدات بیمه نامه و با لحاظ تبصره‌های ماده (4) قانون پرداخت کند. تعرفه‌های حق بیمه موضوع این تصویب نامه با احتساب تعهدات موضوع این ماده تعیین شده است.

 

 

در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است. مبنای ایفای تعهدات بیمه گر درخصوص خسارت های بدنی مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن ( یوم الادا) است. زیان دیده موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی با ظرف پانزده روز بعد از قطعی شدن رای ابلاغی به وی مراتب را به بیمه گر اعلام و برای دریافت خسارت مراجعه کند. عدم مراجعه زیان دیده یا مقصر حادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد شد.

 

 

 

همچنین دولت، بیمه گر را مکلف کرده است حقوق متعلق به صندوق تامین خسارت‌های بدنی، موضوع بند‌های الف و ب ماده (11) قانون را بلافاصله پس از دریافت از بیمه گذار به حساب مربوط واریز کند. مبنای محاسبه سهم صندوق بابت بند الف ماده (11) قانون، مجموع مبالغ دریافتی بیمه گر بابت پوشش تعهدات اجباری خواهد بود.

 

بیمه گر موظف است گزارش عملکرد بیمه شخص ثالث را هر سه ماه یک بار طبق نمونه‌های ابلاغی از سوی بیمه مرکزی تهیه و به بیمه مرکز ارسال کند. بیمه مرکزی با توجه به اطلاعات دریافتی، ‌پیشنهادهای مستند و اصلاحی لازم را برای تعدیل حق بیمه مربوط پس از تایید شورای عالی بیمه به هیات وزیران ارائه می کنید.

 

 

بر اساس این مصوبه، دولت بیمه مرکزی را موظف کرده است؛ هر سال مبالغ ریالی حق بیمه های موضوع این تصویب نامه را به تفکیک انواع وسایل نقلیه محاسبه و به بیمه گر ابلاغ کند. بیمه گر و نمایندگی های مربوط مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند. در صوت تخلف بیمه گر از مفاد این تصویب نامه مطابق ماده (28) قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین تعزیراتی برخورد خواهد شد

 

همچنین نرخ های  موضوع این تصویب نامه شامل مبالغ موضوع بند ب ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389- نیز است.