اصطلاحات اینکوترمز

اصطلاحات اینکوترمز international commercial terms کدامند ؟


-اختصارات بازرگانی بین المللی:


 تحویل کالا در محل کار فروشنده( EX_WOrks ):

و در این روش مسئولیت فروشنده کم و فقط آماده کردن و تحویل کالا در محل کار خود اوست . هر گونه هزینه صادراتی متعلق به کالا هم به عهده خریدار است . تکلیف هزینه بسته بندی کالا را مفاد قرارداد معلوم می کند. تحویل کالا بر روی واگن قطار یا روی کامیون( FOT/FOR ):

دراین روش تعهدات و مسئولیتهای فروشنده با تحویل کالا به راه آهن یا بنگاه حمل و نقل خاتمه می یابد و از این به بعد مسئولیتهای خریدار آغاز می شود تا کالای خریداری شده را به محل مورد نظر خود حمل کند . و کلیه هزینه ها به عهده خریدار است. تحویل کالا در کنار کشتی( FAS ):

دراین روش ، خریدار کالا را در کنار کشتی بر روی اسکله به ترتیب که بتوان آن را در کشتی بار گیری گرد تحویل می گیرد . و از این لحظه به بعد کلیه هزینه ها برعهده خریدار است . خریدار موظف است نام و محل بارگیری و تاریخ دقیق دریافت کالا را به اطلاع فروشنده برساند.


 تحویل کالا روی کشتی( FOB ):

در این روش فروشنده مؤظف است کالا را برای صدور آماده و به هزینه و مسئولیت خود تمامی مجوزهای لازم برای صدور کالا را تهیه کند و کالا را در بندر تعیین شده و برروی عرشه کشتی تحویل دهد . از این لحظه به بعد کلیه هزینه ها برعهده خریدار است.قیمت کالا و کرایه تا مقصد( F&C ):

دراین روش ، خریدار مقصد را تعیین می کند . فروشنده موظف است به هزینه خود ترتیب حمل کالا را تا بندر مقصد فراهم آورد . از این لحظه به بعد هزینه به عهده خریدار است . فروشنده باید به هزینه خود هر گونه مجوز لازم برای صدور کالا را اخذ کند . خریدار نیز موظف است هر نوع مجوز لازم برای ورود کالا را به هزینه و مسئولیت خودش تهیه کند.


قیمت کالا ، بیمه و هزینه حمل تا مقصد( CIF ):

متداولترین روش در بازرگانی بین المللی است . فروشنده موظف است ترتیبات لازم برای حمل بی خطر کالا را تا بندر مقصد فراهم آمورد . در نتیجه انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت هزینه مربوط به آن ، ظرف مدت مورد قرارداد از تعهدات فروشنده است.

 تحویل کالا بر روی کشتی در مقصد( SHIP_EX ):

فروشنده مؤظف است کالا را بر روی کشتی در مقصد تعیین شده در اختیار خریدار قرار دهد و تمامی هزینه های حمل به عهده فروشنده است . تعهدات فروشنده قبل از مرز گمرکی کشور مقصد به پایان می رسد و تهیه جواز لازم برای ورود کالا و هزینه های مربوط به واردات کالا به عهده خریدار است.

طبقه بندی چهارگروه اینکوترمز

گروهE گروهF گروهC گروهD
تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ(EXW)تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ
FAS – FCA
FOB
تحویل کالا در مبدأ به خریدارباپرداخت کرایه حمل
CIF – CFR
CIP ,CPT
تحویل کالا در مقصد
DAF
DES-DEQ
DDU , DDP
EXW
تحویل کالا در محل کار ( کارخانه ، انبار و. . . )
FCA
تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ
FASتحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ
FOBتحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ
CFR  ارزش و کرایه حمل تا مقصد
CIF  ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد
CPTتحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد
CIPتحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد
DAFتحویل در مرز ( مرز تعیین شده)
DESتحویل در عرشه کشتی ( در مقصد)
DEQتحویل در اسکله ( در مقصد)
DDMتحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
DDPتحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 

 

Allocations of costs to buyer/seller according to Inco-terms 2010

Incoterm 2010

Export customs declaration

Carriage to port of export

Unloading of truck in port of export

Loading on vessel in port of export

Carriage (Sea/Air) to port of import

Insurance

Unloading in port of import

Loading on truck in port of import

Carriage to place of destination

Import customs clearance

Import taxes

EXW

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

FCA

Seller

Seller

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

FAS

Seller

Seller

Seller

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

FOB

Seller

Seller

Seller

Seller

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

CPT

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

CFR(CNF)

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

CIF

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

CIP

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Buyer/Seller

Buyer/Seller

Buyer

Buyer

Buyer

DAT

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Buyer

Buyer

Buyer

Buyer

DAP

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Buyer

Buyer

DDP

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller

Seller/Not including VAT/FAT