شرایط عمومی بیمه نامه شکست ماشین آلات (M.B)

شرایط عمومی بیمه نامه  شکست ماشین آلات  (M.B)

براساس پیشنهاد كتبی بیمه گذار مذكور در جدول مشخصات (پیشنهادی كه به شركت سهامی بیمه ایران كه از این پس بیمه گر خوانده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخ های مندرج در پرسشنامه تكمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات كتبی او كه به منظور درج در بیمه نامه صورت میگیرد، درصورتی كه بیمه گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد، به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا مندرج در الحاقیهای صادره، بدینوسیله گواهی می شود :
هرگاه درطول مدت بیمه مندرج در جدول ، یا هر مدت پس از آن که بیمه گذار بابت آن حق بیمه بپردازد و بیمه گر حق بیمه را برای تمدید بیمه نامه بپذیرد اقلام (یا هر قسمت مربوط به آن) مذکور در جدول مشخصات، مادامی که در محل های تعیین شده مستقر باشند دچار هرگونه اتلاف یا آسیب فیزیکی ناگهانی و پیش بینی نشده ناشی از عوامل زیر گردند:
نقایص مربوط به ریخته گری و مواد، طراحی غلط ، عیوب و نقایص مربوط به ساخت یا نصب ، اجرای نادرست کار، عدم مهارت، بی دقتی، کم شدن آب در دیگهای بخار، انفجار فیزیکی ، از هم گسستگی به سبب نیروی گریز از مرکز ، اتصال کوتاه یا هر علت دیگری که به طور مشخص مستثنی نشده باشد، به نحوی که مستلزم تعمیر یا تعویض آن باشد، بیمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده، خسارت را حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات برای یک سال بیمه ای پیش بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مزبور جبران خواهد کرد.
این بیمه نامه در مورد اقلام بیمه شده درصورتی کاربرد خواهد داشت که آزمایش در زمان کارکرد یا توقف دستگاه یا در زمان پیاده کردن دستگاه یا در حین انتقال درمحل تاسیسات یا نصب مجددبا موفقیت انجام-شده باشد.

استثنائات
بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد :
1.    فرانشیز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه به عهده بیمه گذار است. اگر در یک حادثه بیش از یک قلم از اقلام مورد بیمه اتلاف یا آسیب دیده باشد، فقط بیشترین رقم فرانشیز بعهده بیمه گذار می باشد.
2.    اتلاف یا آسیب وارد شده به ابزارهای قابل تعویض از قبیل حدیده شده، قالب ها، سیلندرهای کنده کاری شده، قطعاتی که به سبب استفاده و یا به طور طبیعی موجب استهلاک یا فرسودگی آنها می شود، از قبیل جداره های نسوز، چکش های ضربه ای، اشیاء ساخته شده از شیشه، تسمه های متحرک، تایرهای لاستیکی، مواد به حرکت درآورنده از قبیل روغن ها، سوخت ها و کاتالیزورها .
3.    اتلاف یا آسیب به علت آتش سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار شیمیایی (جز انفجار گاز در تنوره دیگ بخار)، سیستم اطفای حریق یا تخریب های ناشی از آن، سقوط هواپیما یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی یا اشیائی که از آنها سقوط کند ، دزدی ساده، سرقت با شکستن حرز یا تلاش برای آن، ریزش و آوار ساختمان ها، سیل، طغیان آب، زلزله، نشست، رانش زمین، بهمن، تندباد، گردباد، طوفان، فوران آتشفشان یا بلایای طبیعی مشابه.
4.    اتلاف یا آسیب دیدگی که سازنده ، پیمانکار یا تعمیرکار براساس قانون یا قرارداد مسئول آن باشد.
5.    اتلاف یا آسیب دیدگی معلول نقایص یاعیوبی که درزمان شروع بیمه نامه وجود داشته وبیمه گذاریا نمایندگان وی از این موضوع آگاه بوده باشند، خواه بیمه گر نسبت به آن عیوب و نقایص آگاهی داشته یا نداشته باشد.
6.    اتلاف یا آسیب دیدگی ناشی از عمل یا قصور عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وی.
7.    اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام ، شورش، اعتصاب کارگران، یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران، جنبش های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی که با سوء نیت به نام یا مرتبط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد. توطئه، توقیف ، ضبط و مصادره یا خرابی، یا اتلاف وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
8.    هرگونه پیامد ناشی از واكنشهای هستهای، تشعشعات یا آلودگی های رادیواكتیو .
9.    اتلاف  یا آسیب دیدگی که نتیجه مستقیم کار ممتد و از آثار آن باشد (مانند فرسودگی و پارگی ، ایجاد حفره، سائیدگی، خوردگی، زنگ زدگی، جرم گرفتگی دیگ بخار) .
10.    خسارت غیر مستقیم یا مسئولیت از هر قبیل و به هر صورت، پرداخت های اضافی برای جبران خسارت مادی مقرر در بیمه نامه. هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه گر به استناد بند "7" بالا اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می باشد به عهده بیمه گذار است.

مقـررات
شرط 1 – مبلغ بیمه شده :
به موجب این بیمه نامه مبلغ بیمه شده معادل ارزش جایگزینی ماشین آلات مورد بیمه با ماشین آلات جدید از همان نوع و از همان ظرفیت می باشد. بدین معنی که ارزش جایگزینی شامل کرایه، حقوق و عوارض گمرکی متعلقه و هزینه نصب است.
اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش فوق باشد، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغی که میبایست بیمه میشد کاهش مییابد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد، این شرط نسبت به هریک از آنها به طور جداگانه اعمال می شود (ماده ده قانون بیمه).

شرط 2 – اساس جبران خسارت :
الف) در صورتی که آسیب وارد به یکی از اقلام مورد بیمه قابل تعمیر باشد، بیمه گر هزینه های ضروری به منظور بازگرداندن ماشین آسیب دیده به حالت اولیه به علاوه هزینه های پیاده کردن و نصب مجدد آن با احتساب کرایه از محل تاسیسات تا تعمیرگاه و بالعکس و حقوق و عوارض گمرکی متعلقه را درصورتی که چنین هزینه هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد. هرگاه تعمیرات در کارگاه متعلق به بیمه گذار انجام پذیرد، بیمه گر ارزش لوازم و دستمزد تعمیر به اضافه درصد معقولی برای هزینه های بالاسری به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود. هیچ هزینه ای بابت استهلاک قطعات تعویض شده کسر نمی شود لکن ارزش بازیافتی در محاسبه منظور می گردد. اگر هزینه تعمیرات فوق الذکر معادل و یا متجاوز از ارزش واقعی اقلام بیمه شده بلافاصله قبل از حادثه باشد، خسارت کلی تلقی شده و نحوه جبران مطابق بند (ب) زیر خواهد بود.
ب) درصورتی که یکی از اقلام مورد بیمه دچار خسارت کلی شود، بیمه گر ارزش واقعی آن قبل از حادثه را مشتمل بر هزینه های عادی حمل، هزینه نصب و عوارض گمرکی متعلقه مشروط بر این که چنین هزینه هایی در مبلغ بیمه شده منظور شده باشد جبران خواهد کرد.
در محاسبه ارزش واقعی، هزینه استهلاک مناسب از ارزش جایگزینی مورد خسارت دیده کسر خواهد شد.
ضمناً بیمه گر هزینه های جداسازی قطعات آسیب دیده با احتساب ارزش بازیافت آنها را خواهد پرداخت. هرگونه هزینه های اضافی برای اضافه کاری، کار در شب، کار در تعطیلات رسمی و حمل و نقل سریع، تنها درصورتی مشمول بیمه خواهد بود که کتبا" مورد توافق قرار گرفته باشد.
هزینه هرگونه تغییرات، اضافات، بهسازی یا بازدیدهای فنی، تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد. هرگونه هزینه های تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه گر خواهد بود که جزء هزینه های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه های تعمیر تجاوز نکند.
بیمه گر تنها زمانی هزینه ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحسابها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات دستگاهها و یا تعویض و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه گر قرار گرفته باشد.

شرایـط عمومی
1-    مسئولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر این است كه بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت كرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستی پاسخ داده و كلیه وظایفی را كه به عهده دارد انجام داده باشد.
2-     جدول مشخصات جزء لاینفك این بیمه نامه محسوب میشود و اصطلاح" این بیمه نامه" هر بار که در این قرارداد به كار رود منظور از آن جدول مشخصات نیز خواهد بود.
هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات به معنی خاص به کار برده شود، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
3-    بیمه گذارباید به منظور جلوگیری ازاتلاف یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود كلیه اقدامات لازم را به عمل آورد و توصیههای معقول بیمه گر را انجام دهد ومقررات قانونی وتوصیههای كارخانه سازنده رارعایت-كند.
4-     الف) نمایندگان بیمه گر میتوانند در هر زمان مناسب موضوع مورد بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند و بیمه گذار موظف است كلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.
ب) بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود كلیه اقدامات احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد.
بیمه گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد كند كه منجر به تشدید خطر شود مگر آن كه موافقت كتبی بیمه گر را كسب كرده باشد.
5-    درصورت وقوع هر گونه حادثه ای كه بر طبق این بیمه نامه ممكن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید :
الف) بلافاصله بوسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و كتبا" نیز آن را مورد تائید قرار دهد.
ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیبدیدگی, كلیه اقدام های منطقی را كه برای وی امكان دارد به عمل آورد.
ج) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسیدگی دراختیار نماینده یا كارشناس بیمه گر قرار دهد.
د) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و دراختیار او بگذارد.
بیمه گر در هیچ مورد در قبال اتلاف یا آسیبدیدگی كه ظرف مدت 14روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد, تعهدی نخواهد داشت.
پس از آنكه بیمه گذار برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند، در مورد خسارتهای جزئی كه حدود آن توسط بیمه گر تعیین و ابلاغ میشود، میتواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام كند. در سایر موارد باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود كه قبل از هرگونه تعمیر یا تغییری، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد، بیمه گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام كند.
بیمه گر درقبال اقلام بیمه شده تحت این بیمه نامه درصورتی که بعد از خسارت بدون موافقت بیمه گر تعمیر یا تعمیر موقت گردیده و به کار روند تعهدی نخواهد داشت.
6-    بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر اقداماتی را كه بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز كسانی كه تحت این بیمه نامه بیمه شدهاند) لازم میداند معمول دارد، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی كه بیمه گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی كه بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی كه به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذكور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
7-    هرگونه اختلاف درباره مبلغی كه باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه نامه) موضوع به كارشناسی كه كتبا" با توافق طرفین برگزیده میشود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفین نسبت به كارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو كارشناس كه توسط طرفین، ظرف مدت یك ماه از تاریخ درخواست كتبی طرف دیگر انتخاب میشود ارجاع خواهد گردید.
درصورتی كه كارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، كارشناسان، كارشناس سومی را به عنوان سركارشناس كتبا" انتخاب خواهد كرد . جلسه كارشناسی تحت ریاست سركارشناس تشكیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر كارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمیباشد.
8- بیمه گر حق دارد در موارد زیر از پرداخت خسارت خودداری نماید:
الف) هرگاه شک و تردیدی نسبت به حق بیمه گذار به دریافت خسارت وجود داشته باشد، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه گر خواهد بود.
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت ، بازرسی و تحقیق در مراجع ذیربط ضروری باشد پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود.
9- الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه گذار غیر واقعی باشد یا خساراتی از روی تقلب یا به طور اغراق آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند "7" این بیمه نامه، ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدامی قانونی از سوی بیمه گذار صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه منتفی خواهد شد.
10- اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
11- بیمه گذار می تواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند، در آن صورت بیمه گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه گر نیز می تواند با اخطار یک هفته ای این بیمه نامه را فسخ نماید، در این صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی باشد، پس از کسر هزینه های کارشناسی به بیمه گذار مسترد دارد.
          پـایـان


شرکت سهامی بیمه ایران
  واحد: