انواع بیمه مسئولیت:

 

 

بیمه های مسئولیت شرکت سهامی بیمه ایران به سه نوع زیر تقسیم بندی شده اند.

برای دریافت اطلاعات هر یک لطفا روی گزینه مورد نظر کلیک کنید: