ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکتهای بیمه (مستقیم) برای سال ۱۳۹۲

ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکتهای بیمه (مستقیم)   برای سال ۱۳۹۲
بر مبنای اطلاعات آخرین صورتهای مالی مصوب شرکتهای بیمه

 

 

 

ارقام به میلیون ریال

شرکت بیمه

ظرفیت مجازنگهداری 

 

شرکت بیمه

ظرفیت مجازنگهداری 

ایران 

۴,۶۳۴,۹۵۶

 

معلم

۲۶۷,۳۴۳

آسیا 

۱,۶۷۸,۲۵۵

 

کوثر

۲۵۵,۶۶۱

پارسیان

۸۵۸,۱۲۷

 

سامان

۲۳۸,۹۵۹

البرز

۸۲۱,۵۳۴

 

رازی

۱۹۱,۰۳۱

دانا 

۷۷۸,۸۴۵

 

میهن

۱۸۱,۷۴۱

کارآفرین

۶۵۱,۱۳۳

 

ایران معین

۱۴۶,۸۶۹

دی

۵۷۱,۶۷۲

 

ما

۱۴۴,۷۷۰

ملت

۵۵۴,۶۰۴

 

آرمان

۱۳۲,۸۹۱

پاسارگاد

۴۶۷,۷۵۵

 

تعاون

۵۶,۰۰۰

توسعه

۳۹۱,۴۲۵

 

امید

۲۱,۴۰۲

سینا

۲۹۴,۰۱۵

 

حافظ

۱۶,۵۳۶

نوین

۲۸۸,۷۸۳

 

آسماری

۲۰,۱۷۶

 

 

 ظرفیت  مجاز قبولی اتکایی شرکتهای بیمه برای سال ۱۳۹۲
 

 

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت بیمه

ظرفیت مجاز قبولی اتکایی  

ایران 

۴,۶۳۴,۹۵۶

آسیا

۸۳۹,۱۲۸

پارسیان

۴۲۹,۰۶۴

البرز

۴۱۰,۷۶۷

کارآفرین

۳۲۵,۵۶۷

ملت

۲۷۷,۳۰۲

اتکایی ایرانیان

۲۴۵,۸۱۳

پاسارگاد

۲۳۳,۸۷۸

اتکایی امین

۱۷۸,۵۹۱

سینا

۱۴۷,۰۰۷

سامان

۱۱۹,۴۸۰

ایران معین

۷۳,۴۳۴