آمار عملكرد رشته ها در بازار بیمه سه ماهه اول سال 1392

 

 

 

 

 

 

 

آمار عملكرد رشته ها در بازار بیمه

 سه ماهه اول سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال قبل

رشته بیمه

حق بیمه تولیدی

خسارت پرداختی

نسبت خسارت

مقدار به میلیون ریال

تعداد بیمه نامه صادره

نرخ رشد حق بیمه

سهم از حق بیمه

مقدار به میلیون ریال

تعداد موارد خسارت

نرخ رشد خسارت

سهم از خسارت

مقدار (%)

تغییر (واحد)

(%)

بازار

(%)

بازار

 

(%)

 

(%)

آتش سوزی 

1,016,920

385,514

18.3

2.9

256,135

6,807

2.6

1.6

25.2

-3.8

باربری 

342,557

50,325

22.0

1.0

67,738

929

95.9

0.4

19.8

7.5

حوادث 

325,104

340,553

26.7

0.9

117,723

24,198

-0.3

0.7

36.2

-9.8

حوادث راننده

1,425,985

2,722,249

6.3

4.0

406,236

2,171

133.2

2.5

28.5

15.5

بدنه اتومبیل

2,149,314

501,167

63.1

6.0

1,225,900

113,027

32.7

7.5

57.0

-13.1

شخص ثالث و مازاد

15,500,458

3,522,731

8.1

43.4

6,356,218

287,316

51.7

38.7

41.0

11.8

درمان

8,151,128

69,701

91.7

22.8

6,139,608

3,302,055

54.5

37.4

75.3

-18.1

كشتی

198,592

691

178.7

0.6

10,533

59

-18.0

0.1

5.3

-12.7

هواپیما

715,579

217

188.2

2.0

8,364

64

-37.0

0.1

1.2

-4.2

مهندسی

537,104

8,043

-24.6

1.5

73,840

903

-14.1

0.4

13.7

1.7

پول

29,475

1,059

32.4

0.1

5,916

36

380.0

0.04

20.1

14.5

مسئولیت 

2,013,183

262,989

20.4

5.6

641,624

20,453

48.1

3.9

31.9

6.0

اعتبار

91,970

36,556

71.4

0.3

-994

23

-

0.0

-

-

نفت و انرژی

66,217

16

-38.7

0.2

1,500

8

-93.2

0.01

2.3

-18.2

سایر انواع

30,622

501

31.7

0.1

7,956

49

81.4

0.05

26.0

7.1

جمع غیرزندگی 

32,594,209

7,902,312

27.5

91.4

15,318,298

3,758,097

49.4

93.3

47.0

6.9

زندگی (عمر)

3,084,226

565,688

41.3

8.6

1,096,387

37,773

47.6

6.7

35.5

1.5

جمع كل 

35,678,435

8,468,000

28.6

100.0

16,414,684

3,795,870

49.3

100.0

46.0

6.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ تهیه: 1392/5/14

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه كننده: اداره تحلیل‌های آماری