كسب رتبه پانزدهم در طرح رتبه بندي صد شركت برتر ايران

 

كسب رتبه پانزدهم در طرح رتبه بندي صد شركت برتر ايران


دريافت گواهينامه و كسب رتبه پانزدهم در طرح رتبه بندي صد شركت برتر ايران توسط سازمان مديريت صنعتي (سال 1388)