تنديس كنفرانس بين المللي بررسي نقش روابط عمومي و ارتباطات در توسعه فرهنگ بيمه

 

تنديس كنفرانس بين المللي بررسي نقش روابط عمومي و ارتباطات در توسعه فرهنگ بيمه


دريافت تنديس كنفرانس بين المللي بررسي نقش روابط عمومي و ارتباطات در توسعه فرهنگ بيمه از نخستين جشنواره برترين هاي روابط عمومي هاي صنعت بيمه (8 اسفند ماه 1389)