دريافت تنديس ديموند به دليل كسب رتبه برتر در توزيع خدمات بيمه

 

دريافت تنديس ديموند به دليل كسب رتبه برتر در توزيع خدمات بيمه


دريافت لوح و تنديس دولوتوس توسط بيمه ايران به دليل كسب رتبه برتر در توزيع خدمات بيمه بخش سراسري (تير ماه سال 1391)