دریافت لوح تقدیر از دومین جشنواره روابط عمومی

دریافت لوح تقدیر از دومین جشنواره روابط عمومی


دریافت لوح تقدیر از دومین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت بیمه كشور به دلیل كسب رتبه برتر در رشته ارتباط با رسانه ها (آذرماه سال 1391)