مطالب

آیین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ایران ( آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه )

آیین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ایران ( آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه )

 شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و به استناد ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱ «آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه» را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- واژگان و اصطلاحات مذکور در این آیین نامه صرف نظر از هر مفهوم دیگری که داشته باشند، با این تعاریف استفاده شده اند:

۱-     بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲- پروانه فعالیت اکچوئری: مجوزی است که در صورت درخواست متقاضی و پس از احراز شرایط این آیین نامه توسط بیمه مرکزی صادر می شود.

۳- اکچوئر رسمی بیمه: شخص حقیقی یا حقوقی است که پروانه فعالیت اکچوئری وی طبق مفاد این آیین نامه به تایید بیمه مرکزی می رسد.

فصل دوم: شرایط دریافت پروانه فعالیت اکچوئری

ماده ۲- اشخاص حقیقی برای دریافت پروانه فعالیت اکچوئری باید واجد شرایط زیر باشند:

۱-     تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲-    عدم اعتیاد به مواد مخدر

۳-    انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارایه کارت معافیت دائم برای آقایان

۴-    دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن

۵-    فقدان سوء پیشینه کیفری موثر

۶-    دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر و سابقه کار مرتبط با اکچوئری به تشخیص بیمه مرکزی به شرح زیر:

الف- مدرک کارشناسی ارشد آمار بیمه (اکچوئری) و حداقل ۴ سال سابقه کار

ب- مدرک کارشناسی ارشد سایر رشته های مرتبط شامل آمار، ریاضی، بیمه، اقتصاد و مدیریت مالی و حداقل ۶ سال سابقه کار

ج- مدرک حرفه ای در زمینه اکچوئری از مراجع حرفه ای بین المللی مورد تایید بیمه مرکزی و حداقل ۴ سال سابقه کار

۷-    موفقیت در آزمون های تخصصی کتبی و شفاهی اکچوئر رسمی بیمه که توسط بیمه مرکزی برگزار خواهد شد.

ماده ۳- متقاضیان تاسیس مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه باید پروانه فعالیت اکچوئری حقیقی داشته باشند.

ماده ۴- یک مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:

۱-     تعداد اعضا یا شرکاء نباید کمتر از سه نفر باشد.

۲-    در قالب "مؤسسه غیرتجاری" طبق مقررات مربوط ثبت شود.

۳-    عبارت "مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه" در نام مؤسسه قید شود.

۴-    اساسنامه مؤسسه قبل از ثبت به تایید بیمه مرکزی رسیده باشد.

۵-    موضوع فعالیت مؤسسه، انجام عملیات اکچوئری و فعالیت های مرتبط باشد.

تبصره ۱- مدیران مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه در مقابل مؤسسه بیمه طرف قرارداد نسبت به فعالیت های مؤسسه خود مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره ۲- ثبت هرگونه تغییرات بعدی در اساسنامه یا اعضاء یا شرکاء مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه که به ثبت رسیده باشد موکول به ارایه موافقت قبلی بیمه مرکزی است.

ماده ۵- اشخاص حقیقی و متقاضیان تاسیس مؤسسه اکچوئری رسمی بیمه، هنگام دریافت پروانه فعالیت اکچوئری باید تضمین های لازم را بر اساس ضوابطی که بیمه مرکزی مشخص می نماید تودیع نمایند.

ماده ۶- بیمه مرکزی پس از فراهم شدن بسترهای قانونی لازم، صدور پروانه فعالیت و تدوین استانداردهای حرفه ای اکچوئر رسمی بیمه را به نهادهای حرفه ای مربوط واگذار خواهد نمود.

فصل سوم: وظایف و تعهدات اکچوئر رسمی بیمه

ماده ۷- اکچوئر رسمی بیمه موظف است حداقل سالی یک بار گزارش خود مشتمل بر ارزیابی و اظهارنظر پیرامون وضعیت مؤسسه بیمه را در محورهای زیر تهیه و حسب مورد به مؤسسه بیمه و بیمه مرکزی ارائه نماید:

۱-     مبانی نرخ گذاری و نحوه تعیین حق بیمه در انواع بیمه های زندگی و غیرزندگی و فنی بودن آنها.

۲-    نحوه ذخیره گیری و کفایت آن.

۳-    نحوه محاسبه نسبت توانگری مالی و صحت آن.

۴-    نحوه پذیرش و نگهداری ریسک و کفایت پوشش های اتکایی.

۵-    نحوه مدیریت ریسک های مؤسسه بیمه از جمله ریسک سرمایه گذاری ها.

۶-    نحوه محاسبه و توزیع مشارکت در منافع بیمه گذاران به ویژه بیمه گذاران بیمه های زندگی و صحت آن.

ماده ۸- اکچوئر رسمی بیمه موظف است گزارش های خود را در چهارچوب استانداردهای حرفه ای که بیمه مرکزی ابلاغ می کند و با توجه به صورت های مالی مؤسسه بیمه تهیه نماید.

ماده ۹- در صورتیکه بررسی های اکچوئر رسمی بیمه نشان دهد که مؤسسه بیمه نمی تواند به تعهدات خود عمل نماید و ادامه فعالیت مؤسسه بیمه به زیان بیمه شدگان، بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها می باشد، موظف است موضوع را بلافاصله به مؤسسه بیمه و بیمه مرکزی اعلام نماید.

ماده ۱۰- بیمه مرکزی با توجه به گزارش اکچوئر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، اقدامات اصلاحی را به مؤسسه بیمه ابلاغ می نماید و مؤسسه بیمه موظف است طبق نظر بیمه مرکزی اصلاحات لازم را اعمال نماید.

ماده ۱۱- اکچوئر رسمی بیمه موظف است جز به حکم قانون، از افشای اطلاعاتی کـه برای انجام وظایف و تهیه گزارش های اکچوئری دریافت می نماید خودداری کند. در غیر این صورت مشمول مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۱۲- اکچوئر رسمی بیمه، در قبال صحت گزارش های اکچوئری که طبق مقررات این آیین نامه تهیه و ارایه می نماید، مسئول است.

ماده ۱۳- اکچوئر رسمی بیمه، نمی تواند عضو هیات مدیره، مدیرعامل و یا کارمند مؤسسات بیمه باشد.

ماده ۱۴- اکچوئر رسمی بیمه حقیقی یا اعضا و شرکاء مؤسسه اکچوئر رسمی بیمه، همچنین اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آن ها نباید در مؤسسه بیمه ای که برای آن گزارش تهیه می کنند نفع مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشند.

 

 فصل چهارم: وظایف و تعهدات مؤسسه بیمه

ماده ۱۵- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند از تاریخی که بیمه مرکزی اعلام خواهد کرد، یک اکچوئر رسمی بیمه داشته باشند.

ماده ۱۶- هر یک از مؤسسات بیمه موظفند اکچوئر رسمی بیمه اصلی و اکچوئر رسمی بیمه علی البدل خود را برای مدت سه سال از میان اکچوئرهای دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی انتخاب کرده و پس از تایید در هیات مدیره و تصویب در مجمع عمومی خود، اسامی آنها را به همراه میزان حق الزحمه و نحوه پرداخت آن به بیمه مرکزی اعلام نمایند. سقف حق الزحمه قابل پرداخت به اکچوئر رسمی بیمه هر ساله از سوی بیمه مرکزی تعیین و به مؤسسات بیمه اعلام خواهد شد.

تبصره- در صورت استعفا، فوت، تعلیق یا لغو پروانه اکچوئر رسمی بیمه اصلی، اکچوئر رسمی بیمه علی البدل جایگزین می شود.

ماده ۱۷- مؤسسه بیمه موظف است اسناد، مدارک و اطلاعات لازم برای انجام وظایف و تهیه گزارش های اکچوئری را در اختیار اکچوئر رسمی بیمه قرار دهد.

فصل پنجم: ضمانت های اجرایی آیین نامه

ماده ۱۸- درصورت تخلف اکچوئر رسمی بیمه از قوانین، مقررات و ضوابط مربوط و یا از دست دادن شرایط مندرج در این آیین نامه، بیمه مرکزی حسب مورد هر یک از اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

۱-     اخطارکتبی به اکچوئر رسمی بیمه

۲-    تعلیق پروانه فعالیت اکچوئر رسمی بیمه برای مدت محدود

۳-    لغو پروانه فعالیت اکچوئر رسمی بیمه

ماده ۱۹- مرجع رسیدگی به اختلافات بین اکچوئر رسمی و مؤسسه بیمه، بیمه مرکزی خواهد بود.