نمونه صورت جلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالینمونه صورتجلسه هئیت مدیره درخصوص عملی شدن افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی خاص
نام شرکت :.................................................... .
سرمایه ثبت شده :.............................................
شماره ثبت شرکت :..........................................
صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ........................ سهامی خاص ثبت شده بشماره ..................... با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ .......... ساعت .......... در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف) بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ................. درخصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه ولایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ........................... به مبلغ ......................... ریال افزایش یافت .
ب) سرمایه شرکت مبلغ ......................................... ریال منقسم به ............... سهم ......................... ریالی بی نام/با نام یا تواما " که تماما" پرداخت شده میباشد افزایش یافت.
ج) ماده ............... اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح میگردد.
به خانم /آقای .......................( احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده میشود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیئت مدیره
1- رئیس هیئت مدیره                     2- نایب رئیس هیئت مدیره


3- مدیرعامل                                   4- عضو هیئت مدیره

 

 


 تذکرات:
۱- دو نسخه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکت ها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیات آنرا امضاء و به همراه صورتجلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
۲- گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه بضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
۳- اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می باشد لیست مطالبات که به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
۴- اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد ۱۶۶ و ۱۶۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.
۵- صورتجلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یکماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه تحویل اداره ثبت شرکت ها (در اجرای ماده ۱۶۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت) شود.
۶- صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضاء اعضاء هیات مدیره در ذیل کلیه صفحات آن یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت شود.
۷- لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضاء رسیده و هیات مدیره صحت آن را تأیید نموده باشد به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.