نمونه افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص از محل آورده نقدی سهامداران

افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص از محل آورده نقدی سهامداران:

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................................. سهامی خاص ثبت شده بشماره ................. رأس ساعت ..... صبح مورخ .........................  با حضور کلیه سهامداران طبق لیست پیوست در محل قانونی شرکت واقع در تهران تشکیل و ابتدا با رعایت ماده 101 اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه ای بشرح ذیل تشکیل گردید:
1 ـ آقای /خانم ......................  بسمت رئیس جلسه
2 ـ آقای /خانم .................... و ................................ بسمت نظار جلسه
3 ـ  آقای /خانم...............................  بسمت منشی جلسه انتخاب شدند .
 
  پس از رسمیت جلسه بنا به دستور ریاست محترم جلسه دستور کار مجمع توسط منشی   بشرح ذیل قرائت گردید:
دستور جلسه :
1- افزایش سرمایه شرکت
2- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع باشد.
 
الف : سرمایه تعهدی شرکت مبلغ ................................ریال نزد بانک تجارت  شعبه .............. بشماره ...................... مورخ ......................پرداخت شده می باشد در نتیجه سرمایه شرکت صددرصد پرداخت شده می باشد
ب : بنا به پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه و گزارش توجیهی بازرسین قانونی شرکت مبنی بر افزایش سرمایه و تأیید مبلغ افزایش سرمایه از طریق واریز نقدی به مبلغ ......................ریال نزد بانک شعبه ................. بشماره..........................مورخ  ...................... پرداخت شده می باشد .
ج : سرمایه شرکت ازمبلغ.......................... ریال به مبلغ ................... ریال منقسم به ................ سهم ............................ریالی بانام ازطریق واریز نقدی افزایش یافت وماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید .
لذا چون دستور دیگری در کار جلسه نبود جلسه در ساعت ......................  صبح همانروز خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه به . آقای /خانم......................باحق توکیل بغیر وکالت می دهند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند .
 
 
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت ....................................ثبت شده بشماره .................... مورخه ................
 
 

لیست سهامداران قبل از افزایش سرمایه
 
1 ـ آقای/خانم  ........................                              دارنده .............. سهم بانام .................... ریالی
2 ـ آقای/خانم  ........................                             دارنده .................سهم بانام ..................  ریالی
3 ـ آقای/خانم  ........................                            دارنده ...................سهم بانام ................  ریالی
4-
5
 
 
لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه
 
1 ـ آقای/خانم  ........................                              دارنده .............. سهم بانام .................... ریالی
2 ـ آقای/خانم  ........................                             دارنده .................سهم بانام ..................  ریالی
3 ـ آقای/خانم  ........................                            دارنده ...................سهم بانام ................  ریالی