نمونه افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران

افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران:

 
صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده شركت..............     سهامی خاص ثبت شده بشماره                                 

 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت                                           سهامی خاص ثبت شده بشماره                   مورخه                           ساعت                       در مركز اصلی شركت باحضور كلیه سهامداران بشرح لیست پیوست تشكیل گردید.
بدواً در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت هیئت رئیسه ای بشرح ذیل انتخاب گردید:

1ـ آقای                                                 بسمت رئیس جلسه
2ـ خانم                       و آقای                  بسمت ناظرین جلسه
3ـ خانم                                                بسمت منشی جلسه

پس از تعیین هیئت رئیسه، رسمیت جلسه توسط رئیس اعلام و دستور كارجلسه توسط منشی بشرح ذیل قرائت گردید:
1ـ افزایش سرمایه  
2ـ سایر موضوعاتی كه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
گزارش توجیهی هیئت مدیره و ضرورت افزایش سرمایه از مبلغ                      ریال به مبلغ                  ریال از محل مطالبات حال شده و با صدور سهام جدید بانام توسط مدیرعامل قرائت شد و در ادامه گزارش بازرس قانونی مبنی بر تأیید گزارش توجیهی هیئت مدیره و ضرورت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و تأیید لیست مطالبات سهامداران شركت به سمع و نظر كلیه سهامداران رسید و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

مجمع به اتفاق آراء با رعایت قانون اصلاح   قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شركت از طریق صدور سهام جدید از محل مطالبات حال شده با افزایش سرمایه از مبلغ                         ریال منقسم بر                                   سهم                     ریالی بانام به مبلغ                     ریالی منقسم بر                سهم                    ریالی بانام كه تماماً پرداخت گردیده است.
موافقت نموده اند لذا مبلغ                           ریال افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران تأمین گردید.
درنتیجه سرمایه شركت از مبلغ                       ریال به مبلغ                                    ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
 سرمایه شركت مبلغ                             ریال منقسم بر                  سهم                                  ریالی بانام كه تماماً پرداخت شده می باشد.
علیهذا با توجه به افزایش سرمایه مذكور نام سهامداران و تعداد سهام هریك از آنان بشرح ذیل مورد تأیید و تصویب كلیه سهامداران قرار گرفت.
1ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
2ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
3ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
4- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
5- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
6- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
7-آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
در پایان چون موضوع دیگری مطرح نگردید جلسه در ساعت          همانروز خاتمه یافت و كلیه سهامداران به آقای                   از سهامداران وكالت دادند باحق توكیل بغیر نسبت به مراجعه به اداره ثبت شركتها و پرداخت هزینه های قانونی، ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید و.