نمونه لیست مطالبات سهامداران شركت


بسمه تعالی


 
پیرو گزارش توجیهی هیئت مدیره و ضرورت افزایش سرمایه مورد تصویب هیئت مدیره و مجمع عمومی مبلغ                          ریال به مبلغ                             ریال از محل مطالبات حال شده ، پس از بررسی و تأیید گزارش توجیهی هیئت مدیره و ضرورت افزایش سرمایه از محل مذكور لیست مطالبات سهامداران شركت به استناد صورتحسابهای مالی جهت اطلاع هرگونه اقدام منقضی بشرح ذیل اعلام می گردد:
 
 
1ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
2ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
3ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
4- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
5- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
6- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
7-آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
 
                                            جمع كل :                                      ریال
 
 
 
 
 
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
شركت ........................... ثبت شده بشماره ............... مورخه
 

 
لیست سهامداران قبل از افزایش سرمایه
1ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
2ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
3ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
4- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
 
 
لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه
1ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
2ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
3ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
4- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
5- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
6- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
7-آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
 
 
 
لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی  فوق العاده شركت                                         ثبت شده بشماره                                                      مورخه
 

 
1ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
2ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
3ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
4- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
5- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
6- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
7-آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
 
 
 جلسه هیئت مدیره
 
صورتجلسه هیئت مدیره شركت                        سهامی خاص ثبت شده بشماره                   جلسه فوق درساعت        مورخة                       درمحل قانونی شركت تشكیل و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
باتوجه به پرداخت كلیه سرمایه توسط سهامداران هیئت مدیره اعلام می نماید 65% سرمایه تعهدی شركت طی فیش بانكی شماره             و گواهی بانكی شماره                                                                                                                     نزد بانك                       پرداخت گردیده است.
درپایان چون موضوع دیگری جهت تصمیم گیری نبود به آقای                 باحق توكیل بغیر وكالت دادند جهت ثبت صورتجلسه در ادارة ثبت شركتها اقدام نماید.