نمونه گواهی وصول شدن مطالبات سهامداران

بسمه تعالی


 
اینجانب                         بازرس اصلی شرکت                                   سهامی خاص ثبت شده بشماره                   گواهی و تائید می نمایم که میزان مطالبات حال شده سهامداران از شرکت به استناد صورتحسابهای مالی بشرح لیست ذیل می باشد و عملیات تهاترو تسویه در دفاتر قانونی شرکت ثبت گردید .
 
1ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
2ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
3ـ آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
4- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
5- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
6- آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
7-آقای                                                      دارنده              سهم بانام               ریالی
 
                                            جمع كل :                                  ریال
 
 


بسمه تعالی 
اینجانب                         بازرس اصلی شرکت                        سهامی  خاص ثبت شده بشماره                     گواهی و تائید می نمایم که مبلغ                                                                                                         ریال محل مطالبات سهامداران از شرکت به سرمایه شرکاء افزوده گردیده و سرمایه شركت از مبلغ                     ریال به مبلغ                          ریال افزایش یافته و عملیات تهاتر و تسویه در دفاتر قانونی شركت ثبت گردید .