شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی مراکز بهداشتی درمانی

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی مراکز بهداشتی درمانی

ماده اول : موضوع بیمه


موضوع این بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار که براساس آن بیمه گر متعهد می گردد در ازاء انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث و بیماران تحت مداوا و معالجه مراکز درمانی که ناشـی از اهمال و قصـــور درانجــام وظایف بیمه گذار ( مسئولین فنی ) درصورت احراز مسئولیت بیمه گذار ( توسط مراجع قضایی یا نظریه کارشناس بیمه گر ) در چار چوب دستورالعمل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد را با درنظر گرفتن شرایط و مقررات مندرج در این بیمه نامه جبران نماید .

ماده دوم : استثنائات

خسارات ناشی از موارد ذیل ازشمول تعهدات بیمه گر خارج است .

1- خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب، شورش، اعتصاب، عملیات تروریستی و اقدامات براندازی علیه حکومت و عوامل دیگری از این قبیل .

2 – انفجارات اتمی و تشعشعات هسته ای ، رادیو اکتیو یونیزه.

3 – عمد بیمه گذار در وقوع حوادث و یا تشدید آن .

4-- نزاع و زد و خورد .

5 – خسارات ناشی از تخلف از اجرای قوانین و مقررات دولتی و محکومیت جزایی و جرائم آن .

6 – خسارات ناشی از عدم النفع

7- کلیه خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث و بیمه گذار .

8 – عدم رعایت تعهدات مندرج درماده سوم این بیمه نامه از طرف بیمه گذار.

9- خسارت ناشی از بروز حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و ...

ماده سوم : وظایف بیمه گذار

1 - پرداخت حق بیمه

بیمه گذار موظف است حق بیمه متعلقه را در زمان صدور بیمه نامه و یا در پایان مهلت تعیین شده و در صورتی که پرداخت حق بیمه به صورت اقساط مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد در سررسید آن بپردازد .

تبصره : ملاک پرداخت حق بیمه منحصرا" رسید وصول حق بیمه صادره توسط بیمه گر می باشد و در صورت عدم پرداخت حق بیمه علیرغم وجود بیمه نامه امضاء شده نزد بیمه گذار، بیمه گر تعهدی در پرداخت خسارتی که تا قبل از دریافت حق بیمه به وقوع پیوسته باشد نخواهد داشت .

2- کلیه کارکنان مراکز درمانی متناسب با وظایف خود دارای تجربه و مهارت های لازم باشند .

3- در محدوده مکانی ( مراکز درمانی ) وسایل و تجهیرات ایمنی اطفاء حریق، اورژانس تعبیه گردیده و به طور صحیح مورد استفاده و عمل قرار گیرند .

4 – هر گونه اطلاعات و مدارک در رابطه با مسئول شناخته شدن خود را در چارچوب بیمه نامه به بیمه گر ارائه نماید .

5– وقوع هر گونه حادثه ناشی از مسئولیت موضوع این بیمه نامه و همچنین هر نوع ادعا و مطالبه زیان دیدگان یا ذوی الحقوق آنها علیه خود که به این بیمه نامه مربوط می شود را بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر تا سه روز از تاریخ اطلاع به بیمه گر اعلام نماید و نیز مکلف است متعاقبا" کیفیات مطالبه ویا دعوی ، نام و نشانی مطالبه کننده ویا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه ویا اقامه دعوی شده است ، مشخصات زیان دیده ، نام و نشانی شهود احتمالی ، مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات و مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که برآن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم وبا بیمه گر در تحقیقات و رسیدگی موضوع همکاری نماید .

6 – عدم انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر جزء در شرایط فورس ماژور به بیمه گر حق خواهد داد از پرداخت تمام یا بخشی از خسارت موضوع این بیمه نامه خود داری نماید .

7 - توافق بیمه گذار با اشخاص زیان دیده

بیمه گذار نباید بدون موافقت کتبی بیمه گر هیچگونه توافقی با شخص یا اشخاص زیان دیده به عمل آوردو اینگونه توافق ها بدون اخذ نظر موافق بیمه گر، موجب سلب مسئولیت بیمه گر در مورد تعهدات خود می گردد .

8 - مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی

چنانچه مفاد بیمه نامه و اوراق الحاقی مورد موافقت بیمه گذار نباشد بیمه گذار موظف است حداکثر تا سه روز از تاریخ دریافت آنها مراتب را کتبا" به بیمه گر اعلام نماید درغیر این صورت مفاد آنها مورد تائید وی تلقی خواهد شد .

9 – کارکنان بیمه گذار

کلیه کارکنان بیمه گذار بایستی از مهارت کافی و تجربه و تخصص لازم در امور محوله برخوردارباشند.

ماده چهارم : وظایف بیمه گر

بیمه گر موظف است درصورت وقوع حوادث تحت پوشش ، پس از تکمیل

مدارک خسارت و مشخص شدن میزان خسارت حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید .

ماده پنجم : پرداخت خسارت

الف ) خسارات فوت ونقص عضو براساس رای مراجع قضایی ومبلغ مندرج درجدول تعهدات یا ارزان ترین نوع دیه هرکدام که کمتر باشد پرداخت می گردد.

تبصره: درصورت تاخیر در ارائه حکم قطعی دادگاه افزایش نرخ احتمالی دیه مشمول این بیمه نامه نخواهد بود .

ب ) درصورت وقوع حادثه منجر به جرح اشخاص ثالث وبیماران ، هزینه های پزشکی زیان دیده براساس اصل اسناد و مدارک معتبر پزشکی وبا تایید پزشک معتمد و کارشناس بیمه گر حداکثر تا میزان مندرج در جدول تعهدات (پس از کسر فرانشیز ) پرداخت می گردد .

ج ) درصورتی که قبل از صدور رای توسط مراجع ذیصلاح بیمه گر مبلغی بابت هزینه پزشکی پرداخت نموده باشد مبلغ پرداختی از مبلغ تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح کسرو مابه ا لتفاوت حداکثر تا سرمایه فوت ونقص عضو مندرج در جدول تعهدات پرداخت می گردد .

د ) در صورتی که هزینه های پزشکی توسط بیمه گذار پرداخت شده باشد چک خسارت در وجه وی و در غیر این صورت دروجه زیان دیده صادر می گردد.

هـ ) درصورتیکه اشخاص ثالث و بیماران ازخدمات سازمان تامین اجتماعی یا سازمانهای مشابه استفاده نماید تعهد بیمه گر درجبران هزینه های پزشکی عبارت است از مازاد غرامت پرداخت شده توسط سازمان مذکور تا میزان خسارت قابل پرداخت در این بیمه نامه .

و ) درصورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تامین قرار گرفته باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده می باشد .

ماده ششم : شرایط فسخ

هریک از طرفین می توانند با اخطار کتبی یک ماهه نسبت به فسخ بیمه نامه اقدام نمایند . درصورت فسخ بیمه نامه ازجانب بیمه گذار حق بیمه براساس تعرفه کوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بیمه گر حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار محاسبه خواهد گردید .

ماده هفتم : چگونگی رفع اختلاف

در صورت اختلاف نظر در تفسیر و یا اجرای شرایط این بیمه نامه ، مراتب حتی الامکان به صورت مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد در غیر اینصورت رای مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود .

ماده هشتم : مرور زمان

مرور زمان دعوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود .

ماده نهم : موارد پیش بینی نشده

نسبت به موارد پیش بینی نشده در این بیمه نامه براساس قوانین ، مقررات و عرف بیمه در ایران رفتار خواهد شد .

ماده دهم : مواد شرایط عمومی

این شرایط عمومی که مشتمل برده ماده ودو تبصره است جزء لاینفک بیمه نامه می باشد .

مهروامضاء بیمه گر