مطالب

تعداد354 معدن زیر پوشش بیمه قرار می گیرند

تعداد354 معدن زیر پوشش بیمه قرار می گیرند

تاکنون 27 معدن تحت پوشش صندوق بیمه فعالیت های معدنی قرار گرفته اند و صدور بیمه نامه برای 35 معدن دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در گفت وگو با مهر، با بیان این مطلب گفت:از سال 81 تا کنون 27 معدن تحت پوشش صندوق بیمه فعالیت های معدنی قرار گرفته اند که از این تعداد یک مورد مربوط به استخراج و 26 مورد مربوط به اکتشاف بوده است.

عزیز میرزائیان افزود:تا کنون از 185 متقاضی استفاده از تسهیلات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تکلیف 62 مورد مشخص شده است و 16 مورد دیگر نیز به علت اینکه توجیه اقتصادی نداشت، حذف شد.وی، با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری تعداد بیمه نامه ها به چند مورد خواهد رسید، تصریح کرد:اینکه تا پایان سال چند معدن تحت پوشش صندوق بیمه فعالیت های معدنی قرار خواهد گرفت را نمی توان پیش بینی کرد و این بستگی به توجیه اقتصادی طرح ها دارد.