شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی اجرای عملیات ساختمانی

شرایط عمومی بیمه نامه مسولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

 

ماده اول :خطرهای موضوع بیمه :
خسارتهای بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در جریان عملیات ساختمانی در محل اجرای عملیات ، مشروط بر آنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد .

▪ ماده دوم : بیمه گذار :
علاوه بر موارد مذکور در بیمه نامه ، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که اجرای هر بخش یا بخشهایی از عملیات مربوط به انجام کار موضوع بیمه را در محل مورد بیمه عهده دار باشند بیمه گذار تلقی می شوند .

▪ ماده سوم : استثنائات :
خسارتهای معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
۱/۳ ) خسارتهای وارد به بیمه گذار ،‌ شرکاء و مجریان ، ناظرین ، مشاورین ، کارکنان بیمه گذار ، همسر ، پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد واجداد تحت تکفل بیمه گذار .
۲/۳ ) خسارتهای ناشی از جنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل .
۳/۳ ) خسارتهای ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی .
۴/۳ ) خسارتهایی که منشاء آن خارج از اختیار بیمه گذار باشد از قبیل :
زلزله ، سیل ، رانش زمین ، مگر اینکه عمل بیمه گذار عامل ایجاد و یا تشدید کننده خطر بوده و قانونا مسئول شناخته شود . در این موارد تعهد بیمه گر محدود به میزان مسئولیت بیمه گذار در ایجاد و یا تشدید خسارت خواهد بود .
۵/۳ ) ترکهای سطحی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی توسط بیمه گذار در ساختمانهای مجاور ایجاد شود ولی به استحکام ساختمان لطمه ای وارد ننماید در تعهد بیمه گر نمی باشد .
ـ تبصره : سلسله حوادث ناشی از یک منشاء یا علت اصلی واحد ، در مجموع یک حادثه تلقی میشود .

▪ ماده چهارم : وظایف بیمه گذار :
۱/۴ ) را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کتبا به بیمه گر اعلام نماید و همکاری لازم را جهت کارشناسی از محل خسارت دیده به عمل آورد .
۲/۴ ) بیمه گذار موظف است در صورت بروز خسارت ، ضمن جلوگیری از توسعه آن ، بدون اجازه بیمه گذار تغییراتی که تعیین علت حادثه و یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید در موارد خسارت دیده ندهد ، مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل میزان خسارت باشد .
۳/۴ ) بیمه گذار موظف است در خریان خاکبرداری در کناره دیوارهای ساختمانهای مجاور کلیه اصول ایمنی را رعایت بنماید . بدین نحو که در فاصله تقریبی یک متر در سطح و به فاصله حدود دو متر در کف ، عملیات خاکبرداری توسط ماشین آلات متوقف گردد و سپس محل نصب ستونها با ابزار دستی ایجاد و پس از استقرار ستونها ، دهانه بین آنها با وسایل دستی ، خاکبرداری گردد .
۴/۴ ) بیمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه نامه هر گونه تغییر کمی و کیفی که در وضعیت خطر یا در حرفه وی حاصل شود و یا تغییراتی در چگونگی ارتباط او در موضوع بیمه به وجود آید ، مراتب را فورا و حداکثر ظرف مدت ده روز به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند .
۵/۴ ) بیمه گذار موظف است اقدامهای لازم را که هر کس عرفا برای جلوگیری از وقوع حادثه رعایت می نماید به عمل آورد .
۶/۴ ) قبول هر گونه مسوولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر ، تعهدی برای بیمه گر ایجاد نمی کند مگر اینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد . در غیر این صورت بیمه گر میتواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختی را از بیمه گذار مطالبه نماید .
۷/۴ ) بیمه گذار متعهد است هر گونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از اینکه از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضایی دریافت نموده باشد بی درنگ و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت بیمه گر ارسال گردد و در صورت تاخیر ، مسوول جبران ضرر و زیانهایی که از این طریق به بیمه گر وارد میشود خواهد بود .

▪ ماده پنجم : تعهدات بیمه گر :
۱/۵ ) میزان خسارت وارده به اشخاص ثالث بر اساس نظر کارشناس بیمه گر و مدارک مثبته تعیین خواهد گردید . در صورتی که مبلغ خسارت تعیین شده مورد موافقت شخص ثالث زیان دیده نباشد ، موضوع از طریق کارشناس مرضی الطرفین حل و فصل خواهد گردید .
۲/۵ ) خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گر به شخص ثالث زیان دیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت ، بیمه گر در مقابل بیمه گذار و وشخص یا اشخاص ثالث بری الذمه می گردد .

▪ ماده ششم : فسخ و بطلان بیمه نامه :
این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی کتبی بیست روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ شود .
ـ از طرف بیمه گر :
۱/۶ ) در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین .
۲/۶ ) در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضلفی مربوطه .
۳/۶ ) در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه .
۴/۶ ) بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد .
ـ از طرف بیمه گذار :
در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود .
ـ تبصره : در صورت فسخ از طرف بیمه گر حق بیمه که باقی مانده است به صورت روز شمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود ( به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه ) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار ، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد .

▪ ماده هفتم :
در صورتی که مسوولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری نیز مورد تامین قرار گرفته باشد ، تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه شده می باشد .

▪ ماده هشتم :
هر گونه تغییری در این بیمه نامه به موجب برگهای الحاقی صادره از طرف بیمه گر خواهد بود . هر گاه مفاد برگهای الحاقی با توافقی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند ، بیمه گذار موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور الحاقی ، تغییر و یا اصلاح آن را کتبا خواستار شود و گرنه اوراق مذکور جزء لاینفک این بیمه نامه تلقی خواهد شد .

▪ ماده نهم :
نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذارهمان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه نامه درج گردیده و بیمه گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند .
در صورت تغییر نشانی و اقامتگاه بیمه گذار و عدم اعلام آن به بیمه گر ، نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبر شناخته میشود .

▪ ماده دهم :
مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود .

▪ ماده یازدهم :
مواردی که در این بیمه نامه ذکر نشده است بر طبق قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد
.