اهمیت توجه به ایمنی پیمانکاران

اهمیت توجه به ایمنی پیمانکاران:

1- شتاب گرفتن روند برون سپاری فعالیتها وافزایش کمی شرکتهای پیمانکاری

2- مدیریت غیر متمرکز و مدیریت اشخاص حقیقی وحقوقی که قوانین جاری کارفرما (بخش دولتی) در این اشخاص نافذ نمی باشد.

3- تعدد شرکتهای پیمانکاری با شرح وظایف متفاوت وارتباطات ایمنی زیادآنها

4- مشکلات قانونی واختیارات محدود کارفرما

5- افزایش نرخ حوادث در پیمانکاران

6- مسئولیت قانونی واخلاقی کارفرما درقبال حوادث بخش پیمانکاری

7- توجه شرکتها به افزایش بهره وری و لزوم کنترل خسارات و افزایش کمیت وکیفیت خدمات

نتایج عملکرد ضعیف ایمنی پیمانکاران

1- افزایش قیمت مناقصه (به دلیل وقوع حوادث و تحمیل هزینه به پیمانکار)

2- تاخیر در انجام پروژه ها (اتلاف وقت)

3- پیامدهای فرهنگی- روانی و اجتماعی حوادث بر جامعه وسازمان

4- تحمیل خسارت  به کارفرما در اثر آسیب دبدن تجهیرات

5- تحمیل خسارت به شرکت دراثر وقفه درتولید وخدمات

6- مشکلات قضایی وحقوقی ناشی از حادثه

7- پرداخت غرامت وهزینه ای متفرقه از سوی کارفرما به دلیل ضعف قوانین

نتایج برنامه ایمنی موفق پیمانکاران :

1- هزینه های کارفرما و پیمانکار کاهش می یابد.

2- حوادث کمتری به وقوع می پیوندد .

3- کیفیت ارائه خدمات  افزایش پیدا می کند.

4- اختلافات حقوقی کارفرما و پیمانکار به حداقل می رسد.

5- پیمانکار در یک محیط کار ایمن و مناسب مشغول به کار می شود(بعد اخلاقی).

6- تصویر اذهان عمومی به نفع کارفرما و پیمانکار تغییر می کند.

7- آسیب های فردی وآسیب به تجهیزات کاهش می یابد.

8- بهره وری در مجموعه پیمانکاری افزایش یافته و از طریق کاهش ضایعات سود بیشتری حاصل می شود.

9- با کاهش هزینه های عملیاتی و سوابق ایمنی خوب پیمانکار بالقوه می تواند در عرصه بازار رقابت بیشتری داشته باشد.

ایمنی وبخش خصوصی:

بررسی آمار حوادث دراین بخش به خوبی بیانگر عدم توجه مدیران بخش خصوصی به ایمنی وعدم درک اهمیت آن می باشد. عوامل متعددی در بروز بی تفاوتی مدیران این بخش نسبت به ایمنی وجود دارد.از جمله این عوامل می توان به مواردذیل اشاره کرد:

1-    ضعف قوانین ومقررات وعدم نظارت کافی مراجع قانونی برعملکرد شرکتهای پیمانکاری

2-    دیدگاه سنتی مدیران نسبت به ایمنی وباور های غلط نسبت به سرمایه گداری  در این زمینه

3-    مقطعی بودن فعالیتهای شرکتهای پیمانکاری

4-    عدم واکاوی تئوری هرینه- منفعت دربخش پیمانکاری ودید هزینه ای به ایمنی

5-    عدم تجزیه وتحلیل حوادث دراین بخش ومشخص نشدن هزینه های پنهان وآشکار حوادث

6-     فعالیت شرکتهای بیمهای ارائه دهنده بیمهای مسئولیت ومدنی بدون ارزیابی ایمنی شرکتها

حوادث دربخش خصوصی:

بروز حوادث درشرکتهایی پیمانکاری تابع عوامل وشرایط مستقیم وغیر مستقیم می باشد که می توان آنها را درچند دیدگاه بررسی کرد:

1- از دیدگاه فنی و اجرائی

- واگذاری مسئولیت به افراد بی‌تجربه و غیرفنی به دلیل پایین بودن دستمزد یا دراختیار نداشتن افراد ماهر وبا تجربه.

- غیرمتخصص و غیر فنی بودن مدیران بخش خصوصی به دلیل مقطعی بودن پروژها وتصمیم گیری های شخصی دراین بخش

- عدم توجه به تامین تجهیزات وماشین الات با استاندادرمناسب در راستای کاهش هزینه ها.

- عدم توجه به بازرسی از محیط کار و کارگاه.

- عدم توجه به نگهداری صحیح تجهیزات و یراق آلات.

- عدم توجه به خرید لوازم و ابزارهای صحیح ایمنی پیمانکاران.

- عدم توانایی در تخمین زمان مورد نیاز اجرای طرح وافزایش سرعت نامعقول کار یک کقطع زمانی

2-از دیدگاه آموزش

- عدم آموزش مدیران  ودانش کم ایمنی آنها

- عدم توجه به آموزش فنی و اجرایی پرسنل اجرایی که .

- نداشتن سیستم گزینش مناسب جهت انتخاب صحیح  پرسنل اجرایی در بخش خصوصی.

4-1- از دیدگاه اقتصادی

- نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری در ایمنی.

- واگذاری پروژه برنده شده در مناقصه به شرکتهای دست دوم فاقد صلاحیت.

- چند شغله بودن مدیران بخش خصوصی.