شرایط پرداخت مستقیم خسارات حوادث رانندگی به زیان دیدگان تعیین شد

شرایط پرداخت مستقیم خسارات حوادث رانندگی به زیان دیدگان تعیین شد

اخبار بیمه بینا- دولت در راستای اصلاح قانون بیمه و ارائه تسهیلات به زیان دیدگان حوادث رانندگی با دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را موافقت کرد.
به گزارش بینا، دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در خصوص حق مراجعه مستقیم اشخاص ثالث زیان دیده در حوادث رانندگی به شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی جهت دریافت خسارت به تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رسید.
این دستورالعمل که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ به تصویب رسیده، در خصوص خسارت های بدنی مقرر می دارد که شخص ثالث زیان دیده یا ورثه قانونی وی حق دارد با ارایه مدارک ذیل برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق مراجعه کند.
بر اساس این دستورالعمل، پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارایه گواهی انحصار وراثت خواهد بود. در صورت فقدان یا انقضای بیمه نامه، فرار یا عدم شناسایی مسئول حادثه حسب مورد ارائه بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه، مدارک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا گواهینامه رانندگی مسئول حادثه برای ارائه به شرکت یا صندوق الزامی نیست.
همچنین اشخاص ثالث زیان دیده در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت می توانند برای دریافت پنجاه درصد خسارت بدنی تقریبی، موضوع ماده (16) قانون با ارایه مدارک فوق مستقیماً به شرکت بیمه مربوط یا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دریافت نمایند.
در اجرای ماده (15) قانون، بیمه گر یا صندوق حسب مورد موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارک ارایه شده مراتب را ظرف یک هفته به صورت کتبی به متقاضی اعلام نمایند.
بیمه گر یا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رأی قطعی مراجع قضایی و ارایه آن توسط اشخاص ثالث زیان دیده، باقیمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخیر ماده 16 قانون) را به شخص ثالث زیان دیده پرداخت کند.
همچنین در حوادث رانندگی منجر به فوت، بیمه گر می تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه یا بیمه گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارد شده را به وی پرداخت نماید.

خسارت های مالی

بر اساس این مصوبه، شخص ثالث زیان دیده حق دارد با ارایه مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت خسارت مالی اقدام کند.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این دستورالعمل، در اجرای ماده (18) قانون، بیمه گر مکلف است در صورت وجود شرایطی از جمله وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان دیده در زمان وقوع حادثه، دارای بیمه نامه معتبر باشند، خسارت مالی واردشده یا مورد مطالبه شخص ثالث زیان دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی مندرج در ماده (4) قانون باشد، بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی نشده باشد و وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان دیده هم زمان مورد بازدید کارشناس منتخب بیمه گر مربوط قرار گیرند، با دریافت مدارک مورد نیازخسارت مالی زیان دیده را پرداخت کند.
بر این اساس، میزان خسارت مالی واردشده به وسیله نقلیه شخص ثالث زیان دیده با توافق بیمه گر مربوط و شخص ثالث زیان دیده تعیین و به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعیین شده، بیمه گر مربوط موظف است وسیله نقلیه شخص ثالث زیان دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول وی باشد، تعمیر کرده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه پرداخت کند.
در صورتی که اختلاف طرفین در خصوص میزان خسارت واردشده به وسیله نقلیه به روش مذکور در این ماده و همچنین میزان خسارت وارد شده به سایر اموال (غیر از وسیله نقلیه) حل و فصل نشود، موضوع در کمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره ماده (17) قانون مطرح و رسیدگی می شود.
در صورتی که بیمه گر یا صندوق در مهلت مقرر در این آیین نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زیان دیده خودداری کند، شخص ثالث زیان دیده می تواند موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید.
دولت بیمه مرکزی را موظف کرده است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضی رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصـمیم کند. در صورت احراز تخلف توسط بیمه گر مربوط مطابق ماده (28) قانون اقدام خواهد شد. تصـمیم بیمه مرکزی برای بیمه گر لازم الاجرا است. اجرای این ماده نافی حـق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان دیده به مراجـع قضایی یا سایر مراجع صلاحیـتدار و طرح دعوی علـیه بیمه گر یا صندوق نخواهد بود.
این تصویب نامه پس از تأیید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.