بیمه مرکزی اولین رتبه بندی شرکت های بیمه را اعلام کرد

بیمه مرکزی اولین رتبه بندی شرکت های بیمه را اعلام کرد

بیمه ایران در فناوری اطلاعات و ارتباطات اول شد

 مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران گزارش ارزیابی وضعیت فن آوری اطلاعات در شركت های بیمه را منتشركرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه مركزی ، پس از ارزیابی20 شركت بیمه فعال در سال 1388، شركت بیمه ایران با كسب 67/52 امتیاز از صدامتیاز، در فناوری اطلاعات و ارتباطات اول شد و شركت های بیمه البرز و ملت به ترتیب با كسب 08/48 و 97/47 امتیاز دوم و سوم؛ شركت های بیمه پارسیان، نوین و دانا هم به ترتیب با کسب 47 و 43 و 40 امتیاز رتبه های چهارم تا ششم را کسب کردند.
دكتر فرامرز فتح نژاد، مشاور رییس كل و سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران در این گزارش اعلام كرد: بیمه مركزی با توجه به این امر که توسعه در هزاره سوم بر بستر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی قرار گرفته است، پروژه ارزیابی وضعیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه های بازرگانی را به طور سالانه انجام می دهد.
وی با اشاره به اینكه ارزیابی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی دارای چارچوب ها و روش های مختلفی است، گفت: در این پروژه، بررسی بیمه های بازرگانی در ایران براساس یکی از چارچوب ها و مدل های ارزیابی و متدلوژی های مناسب صنعت بیمه انجام شد.
این پروژه مبتنی بر «چارچوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی» و به کارگیری «فراروش راهبرد، فناوری، شرکت و نیروی انسانی انجام شد و شاخص های ارزیابی استخراج و برمبنای آن پرسشنامه ای در اختیار 20 شرکت بیمه بازرگانی کشور قرارگرفت. ارزیابی بر مبنای 4 شاخص اصلی و15 شاخص فرعی و پرسشنامه ای مشتمل بر 172 سوال انجام پذیرفت.
براساس نتایج این ارزیابی امتیاز كسب شده صنعت بیمه برای آمادگی الكترونیكی در سال 1388 از صد امتیاز، 71/32 بوده است كه در مقایسه با ارزیابی دوره قبلی رشد داشته، اما تا جایگاه مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.
دكتر فتح نژاد در خصوص شاخص های اصلی و روش محاسبه میزان آمادگی الکترونیکی شرکت های بیمه گفت: براساس چارچوب آمادگی الکترونیکی و متدلوژی STOP ، شاخص های اصلی اندازه گیری آمادگی الکترونیکی شرکت های بیمه، شامل چهار شاخص است که عبارتند از: راهبری و مدیریت فاوا (s)، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (T)، پیروی از قوانین و سرمایه گذاری فاوا (o) و منابع انسانی فاوا (p). وی افزود: هریک از شاخص های ذکر شده شامل شاخص های جزئی تری هستند، بنابراین برای محاسبه هریک از شاخص های اصلی ابتدا میزان شاخص های جزئی محاسبه و براساس آن، میزان شاخص اصلی تعیین شده است.

منبع : دنیای اقتصاد

بازتاب : ایرانیان / تفاهم / ابراراقتصادی/ ایرنا / بیما/ بینا