هیات تجدیدنظر سازمان نظام پزشكی

هیات تجدیدنظر سازمان نظام پزشكی


آرای قابل تجدیدنظر
ماده65- آرای قابل تجدیدنظرهیاتهای بدوی انتظامی عبارتند از :
الف- احكام برائت یا محكومیت .
ب – قرار های منع یا موقوفی تعقیب.
ماده66
(از دیگر)

مرجع تجدیدنظرخواهی ازآرای هیاتهای بدوی هرحوزه انتظامی، هیات تجدیدنظر مركز همان استان است .
ماده67
(از دیگر)

اشخاص ذیل، حق درخواست تجدید نظررا دارند:
الف- محكوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب- شاكی یا مشتكی عنه مندرج در ماده 30 قانون .
ماده 68
(از دیگر)

درخواست تجدید نظر و مقدمات رسیدگی
ماده68- متقاضی تجدیدنظر باید درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر هیات بدوی صادر كننده رای تسلیم نماید. مرجع یاد شده باید بلافاصله پس از وصول درخواست آنرا ثبت نموده و رسیدی مشتمل برتاریخ و نام متقاضی و طرف شكایت تسلیم نماید و روی كلیه برگه های درخواست تجدیدنظر، همان تاریخ را قید كند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب میشود.
* تبصره – پس از تسلیم درخواست تجدیدنظر، مدیر دفتر هیات بدوی پس از تكمیل، اصل پرونده را ظرف مدت یك هفته به مرجع تجدیدنظر ارسال می نماید .
ماده69
(از دیگر)

درخواست تجدیدنظر بایدمشتمل بر نكات زیرباشد:
الف- نام و نام خانوادگی و محل سكونت و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و نماینده قانونی او( در صورتی كه درخواست تجدیدنظررا نماینده داده باشد .)
ب- نام و نام خانوادگی ومحل سكونت و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده.
ج- رای صادره كه از آن تجدیدنظرخواهی شده، هیات بدوی صادر كننده رای و تاریخ ابلاغ .
د- دلایل تجدیدنظرخواهی .
ماده70
(از دیگر)

درخواست تجدیدنظر و ضمائم آن باید دردونسخه تنظیم و هزینه آن به میزانی كه توسط شورایعالی تعیین شده، پرداخت گردد. چنانچه به تشخیص رئیس هیات تجدیدنظر و یا رئیس هیات مدیره نظام پزشكی محل، متقاضی فاقد بضاعت باشد از پرداخت هزینه معاف است.
ماده71
(از دیگر)

مدیر دفتر هیات تجدیدنظر ظرف مدت یك هفته از تاریخ وصول پرونده، درخواست تجدیدنظر و ضمائم آن را برای تجدیدنظرخوانده ارسال و یا آنرا به رؤیت وی رسانده و اخطار می نماید چنانچه پاسخی دارد ظرف مدت ده روز تسلیم نماید.
ماده72
(از دیگر)

چنانچه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدیم شده باشد، هیات تجدیدنظر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید .
ماده73
(از دیگر)

چنانچه متقاضی تجدیدنظر درخواست خود را مسترد دارد، هیات تجدیدنظر قرار رد آن را صادر نموده و رای هیات بدوی به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماده 74
(از دیگر)

سازمان و تركیب هیات تجدیدنظرانتظامی
ماده74- تركیب هیات تجدیدنظر و طرز انتخاب اعضای آن به ترتیبی است كه در قانون آمده است . هیات تجدیدنظر دارای دفتری است كه تصدی آن با رئیس دفتربوده و تحت نظارت رئیس هیات انجام وظیفه می كند .
ماده 75
(از دیگر)

درصورتیكه هیات تجدیدنظردارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول امور اداری و ارجاع پرونده ها را عهده دار است
ماده76
(از دیگر)

اعضای هیات تجدیدنظر در اولین جلسه با رای مخفی و به اكثریت آرا از بین خود یكنفر را به عنوان رئیس و یكنفر را به عنوان دبیر هیات برای مدت دو سال انتخاب می نمایند. تجدیدانتخاب ایشان برای دوره بعد بلا اشكال است. تعیین تعداد جلسات هیات و زمان تشكیل آنها با توجه به تعدادو تناسب پرونده ها با مشاوره اعضا توسط رئیس هیات تعیین می شود .
* تبصره1- اداره جلسات هیات با رئیس و در غیاب او با دبیر هیات خواهد بود و در صورتیكه هیچیك از ایشان در جلسه هیات حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از میان خود و با اكثریت آرا یكنفر را برای اداره همان جلسه انتخاب می نمایند.
* تبصره2- احكام رئیس و دبیر هیات تجدیدنظرانتظامی توسط رئیس كل سازمان صادر می گردد.
ماده77
(از دیگر)

اعضای هیات تجدیدنظر مكلفند به طور منظم در جلسات هیات شركت نمایند. در صورتیكه بدون عذرموجه یا بدون موافقت قبلی رئیس هیات، ظرف مدت یكسال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با اعلام رئیس هیات تجدیدنظر به رئیس شورای هماهنگی نظام پزشكی های استان مربوط ، نسبت به جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید.
ماده78
(از دیگر)

نحوه رسیدگی هیات تجدیدنظرانتظامی
ماده78- پس از وصول پرونده به هیات تجدیدنظر، هیات به نوبت رسیدگی می نماید. مگراینكه به تشخیص رئیس هیات رسیدگی خارج از نوبت لازم باشد .
ماده79
(از دیگر)

پرونده ها به نوبت توسط رئیس هیات به یكی از اعضا ارجاع می شود. عضو هیات مكلف است ظرف یك هفته خلاصه ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدیدنظرخواهی را ضمن اظهارعقیده خود كتبا" اعلام نماید تا دراولین جلسه پس از آن مطرح شود. هیات با توجه به تحقیقات به عمل آمده و گزارش كتبی عضومحقق و مشاوره، به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید: الف- چنانچه با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آن ، حضور طرفین برای اخذ توضیح لازم باشد با تعیین وقت از آنان دعوت به عمل می آورد. موارد سؤال در صورتمجلس هیات ودراحضاریه ها قید می شود. عدم حضور مانع رسیدگی نمی باشد.
* تبصره- احضار طرفین و سایر ترتیبات مربوط به آن مطابق مقررات هیات بدوی انتظامی است . ب- اگر رای تجدیدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات مربوط صادر شده باشد، ضمن تائید، آن را به هیات بدوی صادر كننده رای اعاده می دهد .
ج- چنانچه رای از هیات بدوی فاقد صلاحیت صادر شده باشد، هیات تجدیدنظر آنرا نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می نماید .
د- اگر عملی كه محكوم علیه به علت ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت تخلف نباشد یا به لحاظ سایر جهات قانونی قابل تعقیب نبوده یا متوجه محكوم علیه نباشد و هیات تجدیدنظر برائت محكوم علیه را احراز كند، رای بدوی را نقض و برائت او را صادر می كند .
ه- چنانچه به نظرهیات ، تحقیقات كامل نباشد یا اخذ توضیح از كارشناس لازم باشد، هیات می تواند راسا" تحقیقات مورد نظر را انجام یا از كارشناس استعلام نموده یا اینكه انجام آنرااز دادسرا و یا هیات بدوی انتظامی بخواهد.
و - اگر رای هیات بدوی به صورت قرار باشد و به هر علت نقض شود ، پرونده جهت رسیدگی به هیات مذكور ارسال می شود .هیات بدوی مكلف است به ماهیت موضوع رسیدگی و رای صادر نماید.
ز- چنانچه سمت تجدیدنظرخواه محرزنباشد، هیات قراررد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می نماید. ح- هیات تجدیدنظر می تواند ازدادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از كیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضورایشان مانع از رسیدگی نیست.
* تبصره- دادستان می تواند در موارد ضروری برای دفاع از كیفرخواست با هماهنگی رئیس هیات تجدیدنظر در جلسه هیات شركت نماید.
ماده80
(از دیگر)

هیات تجدیدنظر به آنچه كه موضوع رسیدگی هیات بدوی قرار گرفته و نسبت به آن تجدیدنظر خواهی شده رسیدگی مینماید و خارج از آن حق رسیدگی ندارد.
* تبصره- نسبت به مواردیكه هیات بدوی رسیدگی ننموده، هیات تجدیدنظر با ذكر موارد، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به هیات بدوی اعاده می نماید.
ماده81
(از دیگر)

چنانچه رای هیات بدوی در اساس قضیه وچگونگی احرازتخلف، صحیحا" صادرشده ولی ازحیث تطبیق آن باماده استنادی مواجه با اشكال باشد،هیات تجدیدنظرضمن اصلاح آن،رای صادره را تائید مینماید.
ماده82
(از دیگر)

هیات تجدیدنظرحق تشدید مجازات انتظامی را ندارد مگر اینكه شاكی از رای صادره تجدیدنظرخواهی كرده باشد .
ماده83
(از دیگر)

چنانچه در رای هیات بدوی از نظراحتساب مدت محكومیت یا تعیین مشخصات طرفین و یا تنظیم و نوشتن رای، سهو قلم رخ داده باشد( مانند از قلم افتادن كلمه ای یا زیاد شدن آن) هیات تجدیدنظر آنرا تصحیح می نماید .
ماده 84
(از دیگر)

چنانچه یكی ازصاحبان حرفه های پزشكی یا وابسته درشعب متعدد هیات تجدیدنظر مركزیك استان و در پرونده های متعدد تحت تعقیب باشد، رئیس شعبه اول پس ازاطلاع ، به منظور رسیدگی توام و رعایت مقررات تعدد، پرونده ها را به شعبه ای كه تاریخ ارجاع آن مقدم است ارجاع می دهد. ماده 85
(از دیگر)

درصورتیكه یكنفر به ارتكاب تخلفات متعددی در پرونده تعقیب و محكوم شده باشد و به نظر هیات تجدیدنظر ، تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات كامل بوده و تفكیك آن بخش نیز ممكن باشد، هیات همان قسمت را مورد رسیدگی و صدور رای قرار می دهد و پرونده در مورد سایر قسمتها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.
ماده 86
(از دیگر)

چنانچه اشخاص متعددی موضوع رسیدگی در هیات تجدیدنظر باشند و به نظر هیات، رسیدگی نسبت به شخص یا اشخاصی از آنان مهیای صدور رای باشد، نسبت به آنان تعیین تكلیف خواهد شد.
ماده87
(از دیگر)

آرای صادره از هیات تجدیدنظر جز در مورد احكام محرومیت از اشتغال، قطعی است .
ماده 88
(از دیگر)

رای هیات تجدیدنظر به اكثریت آرا صادر و ابلاغ می شود. نظراقلیت نیز در صورتمجلس هیات ثبت می گردد .
ماده89
(از دیگر)

هیات در مورد آرای قابل تجدیدنظر مكلف است قابلیت اعتراض، مهلت و مرجع تجدیدنظر رادر ذیل رای تصریح كند .
ماده90
(از دیگر)

هیات تجدیدنظر انتظامی در مواردی كه مطابق تبصره (5) ماده (35) قانون مكلف به رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه كارشناسی و تخصصی است، چنانچه نظریه كارشناسی هیات بدوی مطابق مدارك و اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه باشد، آنرا تائید و به مرجع مربوط اعلام می نماید ودر صورتیكه اظهار نظر نسبت به آن مستلزم جلب نظر كارشناسان دیگرباشد، می تواند نظر آنان را استعلام نموده و سپس با اظهار نظر صریح خود به مراجع قضائی اعلام نماید.
* تبصره- هیات تجدیدنظر مكلف است درمهلتی كه از طرف مراجع قضائی تعیین میشود، نسبت به موضوع اظهار نظرنموده و چنانچه این امر در مهلت معین مقدور نباشد، از مرجع مزبور استمهال نماید.

ماده 91
(از دیگر)

سازمان و تشكیلات
ماده91- مقر هیات عالی در تهران است و تركیب و طرزانتخاب اعضای آن همان است كه در قانون پیش بینی شده است.
ماده92
(از دیگر)

چنانچه هیات عالی دارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول، عهده دارمسئولیت اموراداری از جمله ارجاع پرونده ها است.
ماده93
(از دیگر)

هرهیات دارای یك رئیس و یك دبیر می باشد كه در اولین جلسه و با رای مخفی اكثریت اعضا، برای مدت 2سال انتخاب می شوند . تجدید انتخاب آنها برای دوره بعد بلا اشكال است. تعداد جلسات هیات و زمان تشكیل آنها با توجه به تناسب پرونده ها و تراكم امور با مشاوره اعضا توسط رئیس هیات تعیین میشود. * تبصره1- اداره جلسات با رئیس و در غیاب وی با دبیر هیات بوده و چنانچه هیچیك از ایشان در جلسه حضور نداشته باشند، اعضای حاضر از میان خود و با اكثریت آرا یكنفر را برای اداره همان جلسه انتخاب می نمایند. * تبصره2- احكام رئیس و دبیر هیات عالی انتظامی توسط رئیس كل سازمان صادر می گردد.
ماده 94
(از دیگر)

هیات عالی دارای دفتری است كه تصدی آن با رئیس دفتر بوده و تحت نظارت رئیس هیات انجام وظیفه می كند.
ماده 95
(از دیگر)

صلاحیت و حدود وظایف هیات عالی انتظامی
ماده95- صلاحیت و حدود وظایف هیات عالی به شرح ذیل است:
الف- تجدید نظرنسبت به آرای موضوع بندهای (د),(ه),(و) و(ز) تبصره یك ماده 28 قانون.
* تبصره: منظور از آرای قابل تجدید نظر اعم است از آرای محكومیت یا برائت صاحبان حرفه های پزشكی و وابسته در مورد محرومیت از اشتغال.
ب- رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی بدوی یا تجدید نظر كه خلاف قانون صادر شده است ، به درخواست رئیس كل سازمان. تبصره : منظور از آرای قطعی آرایی است كه یا در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشده یا آرایی كه از هیات تجدید نظر انتظامی صادر شده باشد.
ج- رسیدگی به اعتراضات و شكایات اشخاص از طرز كاردادسراها و هیاتهای بدوی و تجدید نظرانتظامی. د- نظارت عالیه بردادسراها و هیاتهای بدوی و تجدید نظرانتظامی.
ه- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امورهیاتهای انتظامی.
و- رسیدگی به اعتراض طرفین یانمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه كارشناسی هیات بدوی انتظامی موضوع تبصره (5) ماده (35) قانون.
ماده96
(از دیگر)

درخواست تجدید نظر از هیات عالی انتظامی و مقدمات و نحوه رسیدگی هیات
ماده96- اشخاص ذیل حق درخواست تجدید نظر از هیات عالی را دارند:
الف- محكوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب- شاكی یا نماینده قانونی او.
ماده97
(از دیگر)

مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ رای تجدید نظرخواسته است . چنانچه اعتراض خارج از مهلت به عمل آمده باشد، هیات قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی صادر می نماید.
ماده 98
(از دیگر)

هزینه تجدید نظرخواهی در هیات عالی مطابق مصوبه شورایعالی است . چنانچه متقاضی به تشخیص رئیس هیات یا رئیس كل سازمان، فاقد استطاعت باشد، ازپرداخت آن معاف خواهد بود.
ماده99
(از دیگر)

چنانچه محكوم علیه از تعقیب دعوی تجدید نظرخواهی در هیات عالی منصرف شود و درخواست خود را مسترد نماید، هیات قراررد درخواست تجدید نظر خواهی صادر نموده و رای تجدیدنظرخواسته به قوت خود باقی خواهد ماند. * تبصره- چنانچه پس از استرداد درخواست تجدیدنظر، هیات عالی رای صادره را مخالف قوانین و مقررات و یا موازین علمی و فنی تشخیص دهد، می تواند راسا به موضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر نماید.
ماده100
(از دیگر)

رسیدگی درهیات به نوبت به عمل می آید، مگراینكه به تشخیص رئیس هیات، رسیدگی خارج ازنوبت ضرورت داشته باشد.
ماده101
(از دیگر)

رئیس هیات ، پرونده های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آنرا تنظیم نموده یا به نوبت به یكی از اعضا ارجاع می نماید . عضو هیات مكلف است ظرف یك هفته خلاصه ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدید نظرخواهی را ضمن اظهار عقیده خود كتبا اعلام نماید تا در جلسه بعدی هیات مطرح شود . هیات با توجه به گزارش عضومحقق وتحقیقات بعمل آمده، مشاوره نموده و به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:
الف- در صورتی كه به نظر هیات اخذ توضیحی از طرفین لازم باشد، با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل می آید. موارد اخذ توضیح در صورتمجلس هیات و در احضاریه های طرفین قید می شود . عدم حضور مانع از رسیدگی نیست.
ب- در مواردی كه از طرفین دعوت به عمل می آید، ابتدا از تجدید نظر خواه یا شهود و كارشناس در صورتی كه دعوت شده باشند و سپس از تجدید نظرخوانده تحقیق می شود . خلاصه اظهارات طرفین باید در صورتمجلس ثبت شود.
ج- هیات عالی منحصراً درحدود تجدیدنظرخواهی و آنچه كه درمرحله تجدیدنظر بررسی شده است حق رسیدگی دارد. چنانچه درجریان بررسی به تخلف جدیدی برخورد نماید، پرونده را جهت رسیدگی به رئیس هیات مدیره نظام پزشكی محل ارسال مینماید. د- چنانچه رای از هیات بدوی یا تجدید نظر فاقد صلاحیت صادر شده باشد، هیات عالی ضمن نقض آن ، پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید.
ه- در صورتیكه رای تجدیدنظرخواسته به صورت قرار باشد و به هر علتی نقض شود، پرونده جهت رسیدگی به هیات تجدید نظر ارسال می شود . هیات تجدیدنظر مكلف است به ماهیت موضوع رسیدگی نموده و حكم مقتضی صادر نماید.
و- چنانچه رای تجدیدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات صادر شده باشد، هیات ضمن تائید رای هیات تجدیدنظر، پرونده را به مرجع مربوط اعاده می دهد .
ز- در صورتیكه به نظر هیات، تحقیقات پرونده كامل نباشد و اخذ توضیح از كارشناس یا شهود برای احراز و كشف واقع لازم باشد، هیات میتواند راساً و با دعوت از آنان تحقیقات مورد نظر را انجام داده یا كتباً از كارشناس استعلام نماید یا رفع نقایص و تكمیل پرونده را با ذكرموارد نقص از دادسرا یا هیاتهای انتظامی بخواهد.
ح- چنانچه رای تجدید نظر از حیث رعایت مقررات یا اصول و موازین علمی وفنی ، مخدوش یا غیر موجه باشد، هیات رای رانقض و رای مقتضی صادر می نماید.
ماده102
(از دیگر)

مقرراتی كه در دادرسی بدوی یا تجدید نظر رعایت می شود، در مرحله رسیدگی در هیات عالی نیز جاری است، مگر اینكه به موجب قانون یا مقررات آئین نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده103
(از دیگر)

هیات عالی می تواند از دادستان صادركننده كیفرخواست یا جانشین قانونی او برای دفاع از كیفر خواست دعوت به عمل آورد. عدم حضورایشان مانع از رسیدگی نیست . * تبصره- دادستان صادركننده كیفرخواست یا جانشین قانونی او می تواند در موارد ضروری با هماهنگی رئیس هیات عالی برای دفاع از كیفرخواست درجلسه هیات شركت نماید.
ماده104
(از دیگر)

هیات عالی باید در ذیل رای خود قطعیت آنرا تصریح نماید.
ماده105
(از دیگر)

باتوجه به تبصره الحاقی به ماده 40 قانون، اشخاصی كه به آرای قطعی هیاتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشندمی بایست ظرف مدت یكماه از تاریخ ابلاغ رای ، اعتراض خودرا به دفتر هیات صادركننده رای قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیات مكلف است اصل پرونده راضمن برگ شماری، ظرف مدت یكهفته به دفتركل دادگاههای تجدیدنظردادگستری استان مربوط ارسال نماید. * تبصره- به درخواست تجدیدنظرخواهی، مبلغ ده هزار ریال تمبر الصاق می گردد.
ماده106
(از دیگر)

نحوه رسیدگی به اعتراضات و شكایات از طرزكارهیاتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی و اعمال نظارت بر آنها ماده106- چنانچه هیات عالی در جریان رسیدگی به پرونده های انتظامی یا در تعقیب شكایت اشخاص یا اعلام مقامات و مراجع اعم از شورایعالی ، رئیس كل ، هیات مدیره ، شورای هماهنگی استان ، دادستان و معاونین او هرگونه اخلال یا سوء جریانی مشاهده نماید، می تواند راساً به موضوع رسیدگی كرده و مراتب را با ذكر چگونگی آن به هریك از اركان سازمان كه مسئولیت موضوع به عهده آن است ، اعلام نموده و رفع آن را بخواهد.
ماده107
(از دیگر)

در صورتیكه سوء جریان ناشی ازمسامحه در رسیدگی به وظایف محوله یا عدم رعایت بیطرفی یا اعمال غرض یا جهات دیگری باشد كه به حسن جریان امور هیاتها اخلال نماید، هیات عالی می تواندعزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد را از رئیس كل سازمان درخواست نماید.
ماده108
(از دیگر)

اجرای احكام
ماده108- اجرای احكام وتصمیمات هیاتهای انتظامی جز در مورد تذكر یا توبیخ شفاهی كه در حضور هیات مدیره نظام پزشكی محل صورت می گیرد ، با دادسرای انتظامی است .
ماده109
(از دیگر)

احكام برائت و قرارهای منع یا موقوفی تعقیب كه از هیاتها صادر می شود، مستلزم اقدام از ناحیه دادسرا نبوده و ابلاغ رای كفایت دارد.
ماده110
(از دیگر)

در مورد اجرای حكم تذكر یا توبیخ شفاهی موضوع بند (الف) ماده 28 قانون كه باید در محضر هیات مدیره به عمل آید، دفتر هیات مدیره هماهنگی لازم را به عمل می آورد .
ماده111
(از دیگر)

احكام لازم الاجرا عبارتند از :
الف- حكم هیات بدوی كه در مهلت مقرر نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده باشد.
ب- حكم هیات بدوی كه مورد تائید هیات تجدید نظر قرار گرفته باشد .
ج- حكم هیات تجدید نظركه پس از نقض رای بدوی صادرشده باشد.
د- حكم هیات تجدید نظر در مورد محرومیت از اشتغال در صورتیكه در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد.
ه- حكم هیات عالی در موردمحكومیت كه پس ازنقض رای هیات تجدید نظر صادر شده باشد.
و- حكم هیات عالی كه در مقام رسیدگی به درخواست رئیس كل سازمان صادر شده باشد.
ز- حكم قطعی كه از دادگاه تجدیدنظردادگستری استان صادر شده باشد.
ماده112
(از دیگر)

در مواردی كه اجرای حكم باید توسط وزارت بهداشت یا دانشگاههای علوم پزشكی یا مراجع و مقامات مؤسسات بهداشتی و درمانی اعم ازدولتی یا غیردولتی به عمل آید، دادستان ضمن ارسال رونوشت حكم قطعی، دستور اجرای آنرا صادر می نماید. خودداری و ممانعت از اجرای دستور، مستوجب تعقیب انتظامی است .
ماده113
(از دیگر)

رفع ابهام یا اجمال از حكم هیاتها، با هیات صادر كننده حكم قطعی است، لیكن رفع اشكالات مربوط به نحوه اجرای حكم با دادسرا است .
ماده114
(از دیگر)

آموزش نحوه اجرای حكم و نظارت كامل بر چگونگی اجرا با دادستان است . دادستان می تواند معاون یا یكی از دادیاران را به این منظور تعیین نماید.
ماده115
(از دیگر)

هرگاه رای صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرربعضی از ایشان از آن، تجدید نظر خواهی كرده باشند، رای مزبور نسبت به بقیه پس ازانقضای مهلت تجدید نظرخواهی قطعی ولازم الاجراست.
ماده116
(از دیگر)

واحد اجرای احكام مكلف است محكومیت های صاحبان حرفه های پزشكی و وابسته را در سوابق انتظامی ثبت و ضبط نموده و یك نسخه از رونوشت حكم را جهت درج در پرونده نظام پزشكی صاحبان حرفه های پزشكی پروانه دار، به آن مرجع ارسال نماید.
ماده 117
(از دیگر)

چنانچه محكوم علیه در زمان اجرای حكم قطعی محرومیت از اشتغال به حرفه مربوط، در امر پزشكی یا حرفه مورد نظر دخالت نماید، دادستان انتظامی مكلف است علاوه برتعقیب انتظامی محكوم علیه (در مواردی كه محرومیت از اشتغال دائم نباشد) فورا مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب جهت تعقیب كیفری به اتهام دخالت غیرمجاز در امور پزشكی اعلام نماید.
ماده118
(از دیگر)

دادستان انتظامی می تواند برای اجرای احكام محرومیت، از مقامات وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشكی و سایر مقامات ذیربط استمداد نماید.
ماده119
(از دیگر)

چنانچه هنگام اجرای حكم، محكوم علیه فوت نموده یا دستخوش جنون شود، اجرای حكم موقوف می شود.
ماده120
(از دیگر)

ابلاغ آرای هیاتهای بدوی و تجدیدنظرانتظامی با هیات صادركننده رای بوده و ابلاغ آرای هیات عالی انتظامی با هیات تجدیدنظرانتظامی استان مربوط می باشد.
ماده120
(از دیگر)

ابلاغ آرای هیاتهای بدوی و تجدیدنظرانتظامی با هیات صادركننده رای بوده و ابلاغ آرای هیات عالی انتظامی با هیات تجدیدنظرانتظامی استان مربوط می باشد.
ماده120
(از دیگر)

ابلاغ آرای هیاتهای بدوی و تجدیدنظرانتظامی با هیات صادركننده رای بوده و ابلاغ آرای هیات عالی انتظامی با هیات تجدیدنظرانتظامی استان مربوط می باشد.
ماده121
(از دیگر)

نحوه رسیدگی به درخواست مجدد رئیس كل سازمان برای تجدید نظر در آرای قطعی
ماده121- چنانچه رئیس كل سازمان،آرای قطعی هیاتهای بدوی و تجدیدنظرانتظامی را خلاف قانون تشخیص دهد، می تواند از هیات عالی انتظامی درخواست بررسی مجدد پرونده را نماید.
* تبصره- در صورتیكه به تشخیص رئیس كل ، پرونده جهت بررسی به هیات عالی انتظامی ارسال گردد، اجرای رای تا صدور رای هیات عالی متوقف خواهد شد.
ماده122
(از دیگر)

در صورتیكه هیات عالی پس از رسیدگی های لازم ، رای صادره را مخالف قوانین ومقررات تشخیص دهد، آنرا نقض و رای مقتضی صادر می كند، در غیر اینصورت قرار رد آنرا صادر می نماید .
ماده123
(از دیگر)

درخواست رسیدگی مجدد نسبت به هرپرونده فقط برای یكبار پذیرفته می شود.
ماده124
(از دیگر)

درخواست رئیس كل سازمان فقط می تواند ناظر به آرایی باشد كه در زمان حكومت قانون جدید صادر شده است . آیین نامه فوق مشتمل بر124 ماده و 33 تبصره ، در جلسه مورخ 4/12/84 به تصویب شورایعالی سازمان رسید.