هیات بدوی سازمان نظام پزشكی

هیات بدوی سازمان نظام پزشكی

حوزه صلاحیت
ماده41- قلمروصلاحیت هیات بدوی حوزه ای است كه توسط شورایعالی تعیین میشود و محل آن مقر نظام پزشكی آن شهرستان است .


ماده42
رسیدگی به تخلف درهیات بدوی كه تخلف درحوزه آن واقع شده، به عمل می آید. * تبصره- شورایعالی میتواند درصورت درخواست رئیس هیات مدیره نظام پزشكی شهرستان مربوط و یا رئیس كل سازمان ، رسیدگی به تخلف واقع شده را به هیات بدوی شهرستان دیگری محول نماید .

 

ماده 43
چنانچه شخصی مرتكب چندین تخلف در حوزه های مختلف شود، هیاتی به تخلفات او رسیدگی می نماید كه مهمترین تخلف با توجه به میزان مجازات در حوزه آن واقع شده است . چنانچه تخلفات ارتكابی از حیث مجازات انتظامی از یك درجه باشند، هیاتی كه ابتدا شروع به رسیدگی كرده است صلاحیت دارد .

ماده 44
درمورد تعدد تخلف هرگاه تخلفات ارتكابی مختلف باشند، باید برای هریك از تخلفات، مجازات انتظامی جداگانه درنظر گرفته شود و اگر مختلف نباشند، تعدد تخلف از علل تشدید مجازات بوده و فقط یك مجازات انتظامی درنظر گرفته می شود.


ماده 45
هركس به موجب رای قطعی هیاتهای انتظامی نظام پزشكی محكومیت حاصل نماید، چنانچه بعداز اجرای حكم، مرتكب تخلف انتظامی گردد، هیاتهای انتظامی می توانند مجازات وی را تشدید نمایند. * تبصره- هرگاه درحین صدور رای، محكومیتهای سابق متخلف معلوم نبوده و بعدأ محرز گردد، مراتب به هیات صادر كننده حكم قطعی اعلام می گردد تا مطابق مقررات این ماده اقدام گردد.

ماده46
چنانچه بین دو هیات انتظامی واقع در حوزه یك استان یا استانهای مختلف در مورد صلاحیت محلی اختلاف شود، رفع اختلاف با شورایعالی نظام پزشكی است.

ماده47
سازمان و تشكیلات هیات بدوی انتظامی
ماده47- تركیب اعضای هیات بدوی و طرز انتخاب آنان به ترتیبی است كه در قانون آمده است. هیات بدوی دارای دفتری است كه تصدی آن با رئیس دفتر بوده و تحت نظارت رئیس هیات انجام وظیفه می كند .

 

ماده 48
چنانچه هیات بدوی دارای شعب متعدد باشد، رئیس شعبه اول مسئولیت امور اداری و ارجاع پرونده ها را عهده دار می باشد .

ماده49
اعضای هر هیات در اولین جلسه با رای مخفی و به اكثریت آرا از بین خود یكنفر را به عنوان رئیس و یكنفر را به عنوان دبیرهیات برای مدت دو سال انتخاب مینمایند. تجدید انتخاب ایشان برای دوره بعد بلا اشكال است. تعیین تعداد جلسات هیات وزمان تشكیل آنها با توجه به تناسب پرونده ها و تراكم امورتوسط اعضا تعیین میشود.
* تبصره1- مسؤلیت اداره جلسات هیات با رئیس و در غیاب وی با دبیرهیات است و چنانچه هیچیك از ایشان در جلسه حضورنداشته باشند، اعضای حاضرازبین خود و با اكثریت آرا یكنفر را برای اداره همان جلسه معین می نمایند.
* تبصره2- احكام رئیس و دبیر هیات بدوی انتظامی توسط رئیس كل سازمان صادر می گردد.

ماده50
اعضای هیات بدوی مكلفند به طور منظم در جلسات هیات شركت نمایند. درصورتیكه بدون عذر موجه یا بدون موافقت قبلی رئیس هیات، ظرف مدت یكسال در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب غیبت داشته باشند، با اعلام رئیس هیات بدوی به رئیس هیات مدیره نظام پزشكی شهرستان مربوط ، نسبت به جایگزینی ایشان اقدام خواهد گردید.

ماده51
نحوه رسیدگی هیات بدوی انتظامی
ماده51- با وصول پرونده به هیات بدوی، دفترهیات آنرا به نوبت ثبت نموده و با دستور رئیس هیات، مشتكی عنه را احضارنموده وكیفرخواست دادسرا وضمایم آن را به رؤیت وی رسانده واخطار می نماید چنانچه پاسخی داشته باشد كتبا" و ظرف مدت ده روز به دفتر هیات تسلیم نماید .
* تبصره- رئیس هیات می تواند در موارد ضرورت، پرونده را خارج از نوبت در هیات مطرح نماید.

 

ماده52
پس از وصول پاسخ یا عدم وصول آن و انقضای مهلت معین، پرونده به نظر رئیس همان هیات میرسد .

ماده53
پرونده ها به نوبت توسط رئیس هیات به یكی از اعضا ارجاع میشود. عضو هیات مكلف است ظرف مدت یك هفته خلاصه ای از جریان شكایت انتظامی و دلایل طرفین و چگونگی آنرا ضمن اظهار عقیده خود كتبا" اعلام نماید تا درجلسه هیات مطرح شود . هیات با توجه به تحقیقات انجام شده و گزارش كتبی عضو محقق به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید :
الف- چنانچه اخذ توضیحی لازم باشد با تعیین وقت از طرفین دعوت به عمل می آید . موارد سؤال باید در صورتمجلس هیات و در اخطاریه ها قید شده و زمان و محل جلسه نیز تصریح شود. درجلسه معین، هیات در حدود موارد سؤال رسیدگی می نماید. عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی و صدور رای نمی باشد .
ب- در مواردی كه از طرفین دعوت به عمل می آید، ابتدا از شاكی و شهود و كارشناس در صورتی كه احضار شده باشند و سپس از مشتكی عنه و شهود و كارشناسی كه معرفی كرده باشد تحقیق به عمل می آید.
ج- چنانچه تحقیقات كامل نباشد یا اخذ توضیح از كارشناس لازم باشد، هیات می تواند راسا" نسبت به تكمیل تحقیقات اقدام نموده یا با ذكر موارد توضیح، از كارشناس یا كارشناسان كتبا" استعلام نماید یا پرونده را با تصریح موارد نقص و چگونگی انجام تحقیقات به دادسرا اعاده دهد .
د- در صورتیكه تحقیقات كامل و پرونده مهیای صدور رای باشد، هیات با اعلام ختم رسیدگی رای مقتضی صادر می نماید .
ه- چنانچه هیات معتقد باشد دلایل ابرازی برای احراز تخلف كفایت نداشته یا تخلف انتسابی به مشتكی عنه توجه ندارد یا فعل و ترك فعل انتسابی به فرض صحت، تخلف نیست ، بدون لزوم تعیین وقت ، حكم به برائت می دهد .
و- در صورتیكه فعل یا ترك فعل انتسابی منطبق با عنوان دیگری جز آنچه كه در كیفرخواست به آن استناد شده، باشد، هیات به تشخیص خود و با تطبیق تخلف با عنوان مورد نظر اقدام به صدور رای می نماید .
ز- در مواردی كـــه هیات بدوی به دنبال اعتراض شاكی، قرار منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را فسخ می كند، راسا" به ماهیت موضوع رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید.
ح- چنانچه معاینه یا تحقیق محلی ضروری باشد، به دستور رئیس هیات، یكی از اعضای هیات آنرا اجرا می كند .

ماده54
در صورتیكه تخلف در حوزه هیات بدوی دیگری واقع شده یا هیات فاقد صلاحیت ذاتی باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مربوط ارسال می نماید .

ماده55
هیات بدوی در حدود كیفرخواست رسیدگی نموده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد. چنانچه در جریان بررسی به تخلفات دیگری برخورد نماید، مكلف است آنرا به دادسرا اعلام كند .

ماده56
در صورتیكه چندین نفر در پرونده تحت تعقیب بوده و پرونده نسبت به تخلفات بعضی از آنان مهیای صدور رای باشد، هیات می تواند با صدور رای نسبت به آن بخش تعیین تكلیف نماید، مگر اینكه صدور رای جداگانه با توجه به نحوه روابط و دخالت آنان ممكن نباشد .

ماده57
در صورتیكه یكنفر به ارتكاب تخلفات متعددی در پرونده تحت تعقیب باشد و به نظر هیات بدوی تحقیقات پرونده نسبت به بعضی از آن تخلفات كامل بوده و تفكیك آن بخش ممكن باشد، هیات همان قسمت را مورد رسیدگی و صدور رای قرارمی دهد و پرونده در مورد سایر قسمتها مفتوح مانده و رسیدگی ادامه خواهد یافت.

ماده58
چنانچه تخلفات یكی از صاحبان حرفه های پزشكی و وابسته درشعب متعددهیات بدوی مطرح باشد، به منظور رعایت تعدد و رسیدگی توأم و به دستور رئیس شعبه اول، پرونده ها به شعبه ای ارجاع می شود كه تاریخ ارجاع آن مقدم است.

ماده59
رای هیات بدوی به اكثریت آرا صادر و ابلاغ میشود. نظراقلیت نیزدرصورتمجلس ثبت میگردد.

ماده60
هیات بدوی می تواند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از كیفرخواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست . * تبصره- دادستان می تواند در موارد ضروری برای دفاع از كیفرخواست با هماهنگی رئیس هیات بدوی در جلسه هیات شركت نماید.

ماده61
هیات باید در ذیل رای خود قابلیت و مهلت اعتراض و مرجع آنرا تصریح نماید. این امر مانع از این نخواهد بود كه اگر هیات بدوی رای غیر قطعی را قطعی اعلام كند هر یك از طرفین درخواست تجدیدنظر نمایند.

ماده62
آرای هیات بدوی باید مستدل و موجه بوده و مستند به قانون یا مقررات مربوط اعم از آئین نامه، تصویبنامه و مصوبات و دستورالعملها و نظامات معین باشد. چنانچه تخلف انتسابی، تخطی و نقض یكی از اصول علمی و موازین فنی بوده و در مقررات پزشكی فاقد عنوان صریح باشد، هیات مكلف است مستند علمی و مأخذ و مرجع آنرا در رای خود ذكر نماید .

ماده63
هیاتهای بدوی انتظامی در مواردی كه مطابق تبصره (3) ماده 35 قانون از طرف مراجع قضایی برای اعلام نظر كارشناسی و تخصصی مورد استعلام قرار می گیرند، می توانند راسا" نسبت به موضوع اظهارنظر نمایند. چنانچه اظهارنظرمستلزم جلب نظركارشناس ودخالت اشخاص خبره باشد، میتوانند نظرآنان یا كمیسیون های تخصصی مشورتی را استعلام وسپس با اظهارنظرخود به مراجع قضائی اعلام نمایند.

ماده64
هیات بدوی مكلف است درمهلتی كه از طرف مراجع قضایی تعیین می گردد نسبت به موضوع اظهار نظر نموده و چنانچه این امر در مهلت معین مقدور نباشد، از مرجع مزبور استمهال نماید .