آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان پزشكی قانون كشور

آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان پزشكی قانون كشور
نقل از شماره 14368 – 16/4/1373 روزنامه رسمى به استناد ماده یازده قانون تشكیل سازمان پزشكى قانونى، مصوب 27/4/1372 مجلس شوراى اسلامى آئین نامه اجرائى قانون فوق الذكر مشتمل بر (20) ماده و (2) تبصره به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء مى باشد.
ماده 1
(از آیین نامه ها)

درخواستها و دستورات مراجع ذى صلاح قضائى به سازمان پزشكى قانونى كشور (كه من بعد در این آئین نامه سازمان نامیده مى شود) و واحدهاى تابعه آن بایستى در چهارچوب وظائف قانونى سازمان، روشن، صریح و در برگیرنده جهات كامل خواسته هاى كارشناسى و تشخیصهاى پزشكى قانونى نسبت به موضوع ارجاعى بوده و به امضاء مقامات قضائى ذیربط رسیده باشد.
ماده 2
(از آیین نامه ها)

درخواستها و دستورات مراجع قضائى كه براساس ماده (1) این آئین نامه صادر شده باشد توسط مسئول مربوط در سازمان و واحدهاى تابعه آن حسب مورد به افراد یا بخش هاى ذیربط ارجاع مى گردد تا پس از اقدامات تشخیصى لازم اعم از معاینات بالینى افراد و كالبدگشائى اجساد و سایر اقدامات پاراكلینیكى و امور آزمایشگاهى و در صورت لزوم ارجاع موضوع به كمیسیونهاى پزشكى، نتایج حاصله در مدتى متناسب با موضوع ارجاعى طى گزارشى حاوى نكات مورد درخواست مرجع قضائى و رعایت مفاد تبصره یك ماده (1) قانون با امضاء مدیران مربوطه یا مقامات مجاز از طرف آنها به مقام قضائى ذیربط منعكس مى گردد.
ماده 3
(از آیین نامه ها)

استعلامات ادارات و سازمانهاى وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه هاى دولتى از سازمان و واحدهاى تابعه آن بایستى در چهارچوب وظائف قانونى سازمان و دستگاه هاى استعلام كننده، مكتوب، روشن، صریح و بیان كننده دقیق ابعاد خواسته هاى كارشناسى مرجع استعلام كننده از سازمان و واحدهاى تابعه آن بوده و به امضاء مقامات مجاز دستگاه مربوط رسیده باشد.
ماده 4
(از آیین نامه ها)

برنامه ریزى، تعیین مدت، نحوه كارآموزى، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف بررسى صلاحیتهاى علمى و صدور گواهینامه هاى مربوط و نیز تنظیم برنامه و اجراى سایر امور آموزشى سازمان براى كلیه افرادى كه لازم است دوره كارآموزى پزشكى قانونى را طى نمایند به موجب دستورالعمل اجرائى خواهد بود كه به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.
ماده 5
(از آیین نامه ها)

همكارى علمى و انجام امور آموزشى و پژوهشى مورد نیاز سازمان و دانشگاه ها، موضوع بند 4 ماده (1) قانون براساس مقاوله نامه هائى كه برحسب مورد بین سازمان و دانشگاه هاى ذیربط امضاء و مبادله خواهد شد، صورت مى گیرد.
ماده 6
(از آیین نامه ها)

در اجراى بند (5) ماده (1) قانون، سازمان مى تواند ضمن برقرارى ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراكز آموزشى و پژوهشى داخل و خارج از كشور نسبت به برگزارى سمینارهاى علمى و تخصصى و یا اعزام مدیران و كارشناسان خود جهت شركت در كنفرانس ها و سمینارها و سمپوزیومهاى داخلى و بین المللى اقدام نماید. همچنین سازمان مى تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمى و تجربى نیروهاى تخصصى و فنى خود افرادى را جهت طى دوره هاى مختلف تخصصى و فوق تخصصى و یا بهره گیرى از فرصتهاى مطالعاتى به مراكز آموزشى و پژوهشى معتبر داخل و یا خارج از كشور اعزام كند.
ماده 7
(از آیین نامه ها)

مقامات قضائى ذیربط مى توانند به منظور اجراى صحیح تبصره 2 ماده (1) قانون از نظرات كارشناسى مقامات ذى صلاح پزشكى قانونى استفاده نمایند.
ماده 8
(از آیین نامه ها)

هزینه های خدمات پزشكی قانونی و انجام امور آموزشی و پژوهشی در ماده سه قانون بر اساس تعرفه مصوب م/18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحیه های بعدی آن وصول و به حساب درآمدهای عمومی كشور واریز و سپس بر اساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده 9 این آیین نامه به مصرف خواهد رسید.
ماده 9
(از آیین نامه ها)

اعتبارى كه به موجب قسمت اخیر ماده (3) قانون در بودجه هر سال در اختیار سازمان قرار مى گیرد جهت تهیه و تأمین ساختمان و وسائل و تجهیزات و به كارگیرى نیروى انسانى مورد نیاز واحدهاى تابعه سازمان، انجام امور تحقیقاتى و مطالعات پزشكى قانونى و انتشار مجله پزشكى به مصرف خواهد رسید.
ماده 10
(از آیین نامه ها)

پزشكان و كادر فنى سازمان (كه حقوق و مزایاى آنها به استناد ماده 4 قانون معادل حقوق و مزایاى پزشكان و كادر فنى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خواهد بود) شامل افرادى از سازمان مى شود كه مشاغل آنها در یكى از رشته هاى شغلى مربوط به رسته بهداشتى و درمانى تخصیص یابد.
ماده 11
(از آیین نامه ها)

سازمان مكلف است به منظور حسن اجراى وظائف مندرج در ماده (1) قانون به تعداد كافى پست سازمانى تحت عنوان عضو هیأت علمى و محقق در مجموعه تشكیلاتى خود و واحدهاى تابعه پیش بینى نموده و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
ماده 12
(از آیین نامه ها)

كادر علمى و تحقیقاتى مندرج در تبصره (1) ماده (4) قانون شامل كلیه كاركنانى از سازمان مى شود كه مشاغل و پستهاى سازمانى آنها در مجموعه تشكیلاتى سازمان به عنوان عضو هیأت علمى یا محقق به تصویب رسیده باشد. تبصره - اشخاص ذى صلاح به تشخیص رئیس سازمان جهت بررسى و تأیید درجات علمى آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى معرفى خواهند شد.
ماده 13
(از آیین نامه ها)

افرادى كه به استناد ماده (5) قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشكى و پیراپزشكى آنان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مأمور خدمت در سازمان مى شوند از نظر نوع مأموریت و همكارى با سازمان به دو گروه به شرح ذیل تقسیم مى شوند:
الف - افرادى كه براى خدمت تمام وقت به سازمان و واحدهاى تابعه آن مأمور مى شوند و در طول مدت همكارى با سازمان هیچگونه مسئولیت اجرائى در دستگاه اولیه و اصلى خود (دستگاه مأموردهنده) ندارند و در این آئین نامه به آنان مأمورین تمام وقت گفته مى شود.
ب - افرادى كه براى خدمت پاره وقت به سازمان و واحدهاى تابعه آن مأمور مى شوند، و من بعد در این آئین نامه به آنان مأمورین پاره وقت گفته مى شود.
ماده 14
(از آیین نامه ها)

همكارى مأمورین پاره وقت مندرج در بند ب ماده (13) این آئین نامه با سازمان برحسب ضرورت با رعایت قوانین موضوعه و مقررات استخدامى به یكى از طرق زیر انجام مى شود:
الف - مأمورینى كه همه روزه ساعاتى از اوقات ادارى را با سازمان همكارى كنند و بقیه ساعات ادارى روزانه را در دستگاه اولیه و محل كار سازمانى خود خدمت نمایند.
ب - مأمورینى كه تعدادى از روزهاى هفته یا ماه را در كل ساعات ادارى با سازمان همكارى نمایند و بقیه اوقات ادارى را در دستگاه اولیه و محل كار سازمانى خود خدمت كنند.
ماده 15
(از آیین نامه ها)

با توجه به مفاد اخیر ماده (5) قانون، حقوق و مزایاى افرادى كه به استناد ماده قانونى مذكور جهت همكارى در زمینه خدمات پزشكى و پیراپزشكى به سازمان مأمور مى شوند (اعم از اینكه مأموریت آنها در سازمان تمام وقت باشد یا پاره وقت) با توافق بالاترین مقام اجرائى دستگاه مأمور دهنده و رئیس سازمان یا سایر مقامات مجاز از دو دستگاه پرداخت خواهد شد.
ماده 16
(از آیین نامه ها)

مأمورین تمام وقت مندرج در بند الف ماده (13) این آئین نامه در صورتى كه در طول مدت مأموریت خود در سازمان به مشاغلى منصوب شوند كه قانوناً بیشتر از مزایاى آخرین شغل قبل از مأموریت آنها به سازمان داشته باشد و یا در نقاط و شهرستانهائى به كار گمارده شوند كه مزایاى منطقه اى بیشترى از نقاط محل خدمت قبلى داشته باشد، محق به دریافت مابه التفاوت مزایاى مذكور خواهند بود و اگر دستگاه مأمور دهنده پرداخت مابه التفاوت مزایاى چنین مأموریتى را به عهده نگیرد سازمان مكلف است از محل اعتبارات مصوب خود اینگونه مزایا و مابه التفاوتها را به مأمورین ذینفع پرداخت كند.
ماده 17
(از آیین نامه ها)

حق الزحمه افرادى كه به استناد ماده (5) قانون و مواد (13) و (14) این آئین نامه جهت همكارى در زمینه خدمات پزشكى و پیراپزشكى به سازمان مأمور مى شوند براى ساعات همكارى در خارج وقت ادارى براساس تعرفه اى كه در اجراى تبصره ذیل ماده قانونى فوق به صورت جداگانه تهیه و به تصویب مى رسد، پرداخت خواهد شد.
ماده 18
(از آیین نامه ها)

مدیران كل مراكز پزشكى قانونى استانها توسط رئیس سازمان و یا مقام مجاز از طرف وى از میان پزشكان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب مى گردند.
ماده 19
(از آیین نامه ها)

رؤساى مراكز پزشكى قانونى شهرستانهاى تابعه هر استان به پیشنهاد مدیركل مركز پزشكى قانونى استان مربوط و با حكم رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وى از میان پزشكان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب مى گردند.
ماده 20
(از آیین نامه ها)

سازمان مكلف است پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهى را كه به استخدام سازمان در مى آیند و درخواست اجازه تأسیس مطب یا داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده (9) قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى معرفى نماید. تبصره - در صورتى كه رابطه استخدامى هر یك از مستخدمین مندرج در این ماده با سازمان قطع شود سازمان مكلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط و یا ابطال اجازه تأسیس مؤسسه، حسب قانون اجازه تأسیس مطب - مصوب 1362 - و آئین نامه اجرائى آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعلام كند. رئیس قوه قضائیه - محمد یزدى